โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนางาม
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (88.70 คะแนน)
           
93.33%


100%


80%


86.0%


82.9%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.38654678788033, 99.57080291903458

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,609 92.05
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 64 3.66
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 4 0.23
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 68 3.89
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.11
อื่นๆ (Other) 1 0.06
รวม 1,748

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลทุ่งนางาม 294 304 598 193
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนางาม ตำบลทุ่งนางาม 280 307 587 190
หมู่ที่ 11 บ้านประชาสุขสันต์ ตำบลทุ่งนางาม 301 277 578 170
รวม 875 888 1,763 553

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 38 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 553 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 14.55 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 1 1.7
     การได้ยิน 6 10.3
     กายและการเคลื่อนไหว 37 63.8
     จิตใจหรือพฤติกรรม 8 13.8
     สติปัญญา 5 8.6
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 1 1.7
รวม 58 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 11 17 201
รวม 11 17 201

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสาวรณัชกาญจณ์ ประกอบธัญญะศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
2. นางสาวอนัญญา ใจรัก นักวิชาการสาธารณสุข  
3. นางอรพรรณ ทองเชื้อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
4. นายสถิตย์ ชื่นอำพันธ์ พนักงานทำความสะอาด  
5. นางนันท์นภัส กระนัย ผู้ช่วยเหลือคนไข้  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327