โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาปฐวี
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.48295815653116, 99.75784773344242

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,320 90.48
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 213 8.31
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 28 1.09
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.04
อื่นๆ (Other) 2 0.08
รวม 2,564

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 12 บ้านดงพระธาตุ ตำบลหนองกระทุ่ม 268 272 540 170
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสำราญ ตำบลตลุกดู่ 306 339 645 182
หมู่ที่ 5 บ้านเขาปฐวี ตำบลตลุกดู่ 437 405 842 269
หมู่ที่ 10 บ้านเกาะกลาง ตำบลตลุกดู่ 355 361 716 184
หมู่ที่ 16 บ้านหนองจิกยาว ตำบลตลุกดู่ 132 146 278 84
รวม 1,498 1,523 3,021 889

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 59 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 889 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 15.07 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 13 16.0
     การได้ยิน 12 14.8
     กายและการเคลื่อนไหว 38 46.9
     จิตใจหรือพฤติกรรม 2 2.5
     สติปัญญา 8 9.9
     การเรียนรู้ 5 6.2
     ออทิสติก 3 3.7
รวม 81 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 6 2 11
     โรงเรียนวัดเขาปฐวี 8 6 51
รวม 14 8 62

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายสุริยา อ่ำทุ่งพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางกนกวรรณ ประทีป พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาวนิภาดา วรโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข  
4. นางสาวกิติมา กอบธัญกรณ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
5. นางมงคล แม้นพยัคฆ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  
6. นางน้อย จัดเขตรกรร พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327