ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลอุทัยธานี
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.3826202, 100.0241311

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 4,373 99.66
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 0 0.00
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 0 0.00
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 15 0.34
ประชากรสิทธิ์ว่าง 0 0.00
อื่นๆ (Other) 0 0.00
รวม 4,388

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านชุมชนพัฒนาบ้านเรา ตำบลอุทัยใหม่ 3,013 3,014 6,027 5,757
หมู่ที่ 4 บ้านชุมชนประชามีสุข ตำบลอุทัยใหม่ 0 0 0 0
หมู่ที่ 5 บ้านชุมชนอุทัยเมืองวิไล ตำบลอุทัยใหม่ 0 0 0 0
หมู่ที่ 6 บ้านชุมชนเปรมประชา ตำบลอุทัยใหม่ 0 0 0 0
หมู่ที่ 8 บ้านชุมชนบ้านเหนือ ตำบลอุทัยใหม่ 0 0 0 0
หมู่ที่ 9 บ้านชุมชนคลองลึกพัฒนา ตำบลอุทัยใหม่ 0 0 0 0
หมู่ที่ 10 บ้านชุมชนพุทธมงคลพัฒนา ตำบลอุทัยใหม่ 0 0 0 0
หมู่ที่ 11 บ้านชุมชนราชอุทัยกวี ตำบลอุทัยใหม่ 0 0 0 0
รวม 3,013 3,014 6,027 5,757

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 105 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 5,757 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 54.83 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 2 7.4
     การได้ยิน 1 3.7
     กายและการเคลื่อนไหว 16 59.3
     จิตใจหรือพฤติกรรม 2 7.4
     สติปัญญา 3 11.1
     การเรียนรู้ 1 3.7
     ออทิสติก 2 7.4
รวม 27 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 0 0 0
รวม 0 0 0

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางศิริพร โพธิดารา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. นางสายใจ สุพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327