โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาผาลาด

การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (92.69 คะแนน)
           
100.00%


80%


80%


92.3%


100.0%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.569712884812239, 99.75061732274776

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,743 94.68
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 69 2.38
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 15 0.52
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 66 2.28
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.07
อื่นๆ (Other) 2 0.07
รวม 2,897

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านเขาผาลาด ตำบลพลวงสองนาง 421 401 822 321
หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน ตำบลพลวงสองนาง 407 446 853 297
หมู่ที่ 5 บ้านหนองชุมเห็ด ตำบลพลวงสองนาง 480 474 954 340
หมู่ที่ 6 บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลพลวงสองนาง 490 475 965 317
รวม 1,798 1,796 3,594 1,275

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 72 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,275 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 17.71 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 26 12.4
     การได้ยิน 21 10.0
     กายและการเคลื่อนไหว 138 65.7
     จิตใจหรือพฤติกรรม 10 4.8
     สติปัญญา 8 3.8
     การเรียนรู้ 4 1.9
     ออทิสติก 3 1.4
รวม 210 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านเขาผาลาด 8 6 49
     โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 12 17 157
     โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 12 18 173
     โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด 9 10 85
รวม 41 51 464

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสาวณภัทร เตยหอม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวณัฐกานต์ หมั่นเขตรกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นางสาวปรียานุช สุขกรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327