โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.244422734162256, 99.44101173937042

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 604 91.10
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 30 4.52
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 3 0.45
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 19 2.87
ประชากรสิทธิ์ว่าง 3 0.45
อื่นๆ (Other) 4 0.60
รวม 663

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านบ้านดง ตำบลคอกควาย 275 299 574 232
หมู่ที่ 11 บ้านปางสวรรค์ ตำบลคอกควาย 167 128 295 147
รวม 442 427 869 379

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 15 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 379 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 25.27 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 3 14.3
     การได้ยิน 3 14.3
     กายและการเคลื่อนไหว 11 52.4
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 14.3
     สติปัญญา 1 4.8
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 21 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านดง 8 3 62
รวม 8 3 62

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายอนันตวิทย์ เงินมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวบัณฑิตา น้ำพุ พนักงานพิมพ์  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327