โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอาสา
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.210488518246722, 99.6407565750385

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,906 95.73
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 73 3.67
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 11 0.55
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.05
อื่นๆ (Other) 0 0.00
รวม 1,991

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองอาสา ตำบลเมืองการุ้ง 271 297 568 182
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่อัมพวัลย์ ตำบลเมืองการุ้ง 218 224 442 139
หมู่ที่ 7 บ้านตะกรุด ตำบลเมืองการุ้ง 225 229 454 156
หมู่ที่ 12 บ้านหนองผักไทร ตำบลเมืองการุ้ง 268 268 536 195
หมู่ที่ 13 บ้านหนองตายาย ตำบลเมืองการุ้ง 217 223 440 152
รวม 1,199 1,241 2,440 824

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 51 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 824 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 16.16 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 3 11.5
     การได้ยิน 2 7.7
     กายและการเคลื่อนไหว 13 50.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 11.5
     สติปัญญา 4 15.4
     การเรียนรู้ 1 3.8
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 26 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 8 4 48
     โรงเรียนบ้านตะกรุด 8 4 29
     โรงเรียนบ้านหนองอาสา 8 9 58
รวม 24 17 135

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางทัศนี พรมกะจิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. นายรักเกียรติ ศรีพรหมมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
3. นางสาวลินดา ขวัญเถื่อน พนักงานพิมพ์  
4. นายบุญเลิศ เพชรล้ำ พนักงานบริการ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327