โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่โพธิ์งาม
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.034876964736595, 99.69473183271395

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,117 96.14
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 68 3.09
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 12 0.54
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 2 0.09
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.09
อื่นๆ (Other) 1 0.05
รวม 2,202

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่โพธิ์งาม ตำบลหนองจอก 142 145 287 115
หมู่ที่ 3 บ้านหนองไม้แก่น ตำบลหนองจอก 160 160 320 142
หมู่ที่ 4 บ้านทัพไฟไหม้ ตำบลหนองจอก 233 236 469 158
หมู่ที่ 5 บ้านจัน ตำบลหนองจอก 233 212 445 177
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้ตาย ตำบลหนองจอก 115 109 224 113
หมู่ที่ 12 บ้านคลองจันทร์เจริญ ตำบลหนองจอก 225 238 463 147
หมู่ที่ 13 บ้านบ้านพุตะเคียน ตำบลหนองจอก 125 119 244 83
หมู่ที่ 16 บ้านบ้านแก่นเพชรไพลิน ตำบลหนองจอก 98 104 202 73
รวม 1,331 1,323 2,654 1,008

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 77 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,008 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 13.09 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 11 13.8
     การได้ยิน 18 22.5
     กายและการเคลื่อนไหว 38 47.5
     จิตใจหรือพฤติกรรม 2 2.5
     สติปัญญา 8 10.0
     การเรียนรู้ 2 2.5
     ออทิสติก 1 1.3
รวม 80 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านจัน 11 12 92
     โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 8 6 116
รวม 19 18 208

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายอำนาจ ค้ายาดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวนชฎาพร ไตรยงค์ นักวิชาการสาธารณสุข  
3. นายจิรันธนิน กิตยาเดโชธนาวัฒน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
4. นางธิดารัตน์ บุญมี (แสนธิ) พนักงานช่วยการพยาบาล  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327