โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าวัด
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.173888914562281, 99.51411872869869

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,024 92.93
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 104 4.78
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 35 1.61
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 10 0.46
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.05
อื่นๆ (Other) 4 0.18
รวม 2,178

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านเจ้าวัด ตำบลเจ้าวัด 408 411 819 290
หมู่ที่ 2 บ้านเขาน้อย ตำบลเจ้าวัด 140 116 256 101
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ลำปาง ตำบลเจ้าวัด 270 264 534 164
หมู่ที่ 4 บ้านอีพุ่งใหญ่ ตำบลเจ้าวัด 385 397 782 277
หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่พัฒนา ตำบลเจ้าวัด 148 178 326 139
รวม 1,351 1,366 2,717 971

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 58 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 971 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 16.74 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 3 7.3
     การได้ยิน 11 26.8
     กายและการเคลื่อนไหว 19 46.3
     จิตใจหรือพฤติกรรม 2 4.9
     สติปัญญา 3 7.3
     การเรียนรู้ 2 4.9
     ออทิสติก 1 2.4
รวม 41 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 8 11 182
     โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 8 6 40
รวม 16 17 222

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายศรายุทธ แสนพรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวเกศินี บูโกก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
3. นางสาวนิภาวรรณ เพ็งอุ่น นักวิชาการสาธารณสุข  
4. นางสาวละไม ทวิทา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
5. นางสาวพรพืไล ป้วยห้วย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327