โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.442158426248794, 99.60804764989314

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,855 92.61
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 112 5.59
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 30 1.50
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 1 0.05
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.10
อื่นๆ (Other) 3 0.15
รวม 2,003

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านประดู่ยืน ตำบลประดู่ยืน 491 502 993 424
หมู่ที่ 4 บ้านตะคล้อ ตำบลประดู่ยืน 244 230 474 166
หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน ตำบลประดู่ยืน 239 257 496 151
หมู่ที่ 7 บ้านหนองผักกาด ตำบลประดู่ยืน 373 391 764 244
หมู่ที่ 11 บ้านวังหน้าศาล ตำบลประดู่ยืน 216 220 436 167
รวม 1,563 1,600 3,163 1,152

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 64 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 1,152 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 18.00 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 8 11.6
     การได้ยิน 8 11.6
     กายและการเคลื่อนไหว 44 63.8
     จิตใจหรือพฤติกรรม 2 2.9
     สติปัญญา 7 10.1
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 69 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 8 11 124
     โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 8 9 125
รวม 16 20 249

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางวารุณี ภัทรภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. น.ส.ภัทร์ฐิรญา จงวัฒนาสินเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
3. นายไพศักดิ์ เงินแจ่ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4. นางสาวมัณฑนา วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
5. นางมี บุตรสิงห์ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327