โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่คลองอังวะ
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2562 (72.36 คะแนน)
           
76.67%


50%


80%


75.3%


75.6%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.15569080967731, 99.29426565183462

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านอีมาด-อีทราย ตำบลแก่นมะกรูด 317 276 593 181
รวม 317 276 593 181

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 11 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 181 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 16.45 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 3 12.0
     การได้ยิน 2 8.0
     กายและการเคลื่อนไหว 12 48.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 12.0
     สติปัญญา 4 16.0
     การเรียนรู้ 1 4.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 25 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 11 16 169
รวม 11 16 169

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายอาทิตย์ จันทร์กลาง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวอัจฉรา เกษศิลป์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
3. นางกนกวรรณ จันทร์กลาง พนักงานบริการ