โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่คลองอังวะ
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (86.91 คะแนน)
           
83.33%


80%


80%


91.8%


92.7%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.15569080967731, 99.29426565183462

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 470 92.89
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 12 2.37
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 10 1.98
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 6 1.19
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 7 1.38
ประชากรสิทธิ์ว่าง 1 0.20
อื่นๆ (Other) 0 0.00
รวม 506

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านอีมาด-อีทราย ตำบลแก่นมะกรูด 317 276 593 181
รวม 317 276 593 181

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 11 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 181 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 16.45 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 3 12.0
     การได้ยิน 2 8.0
     กายและการเคลื่อนไหว 12 48.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 12.0
     สติปัญญา 4 16.0
     การเรียนรู้ 1 4.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 25 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 11 16 169
รวม 11 16 169

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายอาทิตย์ จันทร์กลาง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน (ผอ.รพ.สต)  
2. นางสาวอัจฉรา เกษศิลป์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
3. นางกนกวรรณ จันทร์กลาง พนักงานบริการ  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327