โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัว
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2562

พิกัด 15.330731008049147, 99.77064097245261

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,023 81.41
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 267 10.74
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 20 0.80
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 155 6.24
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 15 0.60
อื่นๆ (Other) 5 0.20
รวม 2,485

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านบ้านใหม่เขาปูน ตำบลหนองยาง 302 292 594 185
หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิก ตำบลหนองยาง 315 335 650 181
หมู่ที่ 8 บ้านล่อมเสือโฮก ตำบลหนองยาง 396 468 864 277
หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว ตำบลหนองยาง 437 472 909 273
รวม 1,450 1,567 3,017 916

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 68 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 916 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 13.47 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 2 4.7
     การได้ยิน 0 0.0
     กายและการเคลื่อนไหว 30 69.8
     จิตใจหรือพฤติกรรม 3 7.0
     สติปัญญา 8 18.6
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 43 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดห้วยขานาง 8 2 14
     โรงเรียนวัดหนองบัว 11 17 194
รวม 19 19 208

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางนัยนา ขยันการนาวี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. น.ส.สุนิตรา เจนสาริกรณ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
3. นายพิษณุ ชาญวิกย์การ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
4. น.ส.ประชุม สุขสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
5. น.ส.ฉัตรแก้ว เทียนลำ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
6. น.ส.ศศิมาภรณ์ อ่อนอ่วม พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
7. นางทวี นฤคนธ์ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327