โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหียงงาม

การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561

พิกัด 15.48300171046728, 99.85040503641983

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 743 89.30
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 63 7.57
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 26 3.13
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 0 0.00
อื่นๆ (Other) 0 0.00
รวม 832

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านเหียงงาม ตำบลหนองกลางดง 133 156 289 113
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเรือโกลน ตำบลหนองกลางดง 130 139 269 87
หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกลางดง 146 161 307 103
หมู่ที่ 11 บ้านคอกวัว ตำบลหนองกลางดง 63 70 133 56
รวม 472 526 998 359

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 32 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 359 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 11.22 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 2 7.4
     การได้ยิน 4 14.8
     กายและการเคลื่อนไหว 16 59.3
     จิตใจหรือพฤติกรรม 2 7.4
     สติปัญญา 2 7.4
     การเรียนรู้ 1 3.7
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 27 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนวัดหนองเรือโกลน 7 3 19
รวม 7 3 19

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสาววรลักษณ์ เสมียนหร่าย นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (ผอ.รพ.สต)  
2. นายธวัชชัย อมรเทพรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  
3. นางสาวพิมใจ นันทโกมล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  
4. นางมานพ พวงทอง พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327