โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำวิ่ง
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.355804877480367, 99.60384701862495

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 1,623 92.01
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 102 5.78
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 33 1.87
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 4 0.23
อื่นๆ (Other) 2 0.11
รวม 1,764

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยโศก ตำบลทุ่งนางาม 395 432 827 246
หมู่ที่ 3 บ้านชายเขา ตำบลทุ่งนางาม 333 348 681 234
หมู่ที่ 7 บ้านน้ำวิ่ง ตำบลทุ่งนางาม 395 402 797 266
หมู่ที่ 10 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลทุ่งนางาม 206 210 416 128
รวม 1,329 1,392 2,721 874

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 57 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 874 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 15.33 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 10 15.4
     การได้ยิน 9 13.8
     กายและการเคลื่อนไหว 41 63.1
     จิตใจหรือพฤติกรรม 2 3.1
     สติปัญญา 3 4.6
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 65 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 8 6 66
     โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 8 3 47
     โรงเรียนบ้านห้วยโศก 8 5 83
รวม 24 14 196

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นายสมศักดิ์ ทองคำขาว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. นายจารึก ศุภวาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
3. นางสาวกฤตอร เหล่าอินทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  
4. นางสาวณัฐพัชร์ ชำนาญไพร ผู้ช่วยเหลือคนไข้  
5. นางมิ่งขวัญ ลำปาง พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327