หน่วยบริการสุขภาพบ้านทัพยายปอน
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

ผลการประเมินปี 2563 (71.93 คะแนน)
           
76.67%


70%


60%


85.1%


53.7%


  หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5
           

พิกัด 15.429989657871417, 99.68221502698361

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 2,016 91.47
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 154 6.99
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 28 1.27
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 1 0.05
ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.09
อื่นๆ (Other) 3 0.14
รวม 2,204

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านทัพยายปอน ตำบลประดู่ยืน 419 461 880 312
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งสามแท่ง ตำบลประดู่ยืน 221 220 441 156
หมู่ที่ 9 บ้านป่าคา ตำบลประดู่ยืน 241 245 486 188
หมู่ที่ 10 บ้านหนองปลาไหล ตำบลประดู่ยืน 175 166 341 101
หมู่ที่ 12 บ้านคลองโป่งพัฒนา ตำบลประดู่ยืน 244 235 479 154
รวม 1,300 1,327 2,627 911

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 55 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 911 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 16.56 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 11 13.9
     การได้ยิน 15 19.0
     กายและการเคลื่อนไหว 44 55.7
     จิตใจหรือพฤติกรรม 1 1.3
     สติปัญญา 4 5.1
     การเรียนรู้ 4 5.1
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 79 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 11 17 210
     โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 8 11 67
รวม 19 28 277

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง  
1. นางสุภาภรณ์ โตมณีพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
2. นายมานะ มุธิตา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
3. นางบรรเจิด แก้วเกษการณ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  
4. นายวิเชียร ชำนาญเขตกรณ์ พนักงานทำความสะอาด  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327