ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอุทัยใหม่
การพัฒนาตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว


พิกัด 15.370771502102876, 100.04231287420498

ประชากรแยกตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 3,272 100.00
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 0 0.00
พนักงานท้องถิ่น (LGO) 0 0.00
ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 0 0.00
ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
ประชากรสิทธิ์ว่าง 0 0.00
อื่นๆ (Other) 0 0.00
รวม 3,272

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ข้อมูลวันที่ 28 มกราคม 2563

พื้นที่รับผิดชอบ  

หมู่บ้าน/ชุมชน ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านชุมชนปากกะบาดสัมพันธ์ ตำบลอุทัยใหม่ 3,112 3,112 6,224 2,884
หมู่ที่ 2 บ้านชุมชนพิชัยสวรรค์ ตำบลอุทัยใหม่ 576 577 1,153 1
หมู่ที่ 7 บ้านชุมชนลุ่มน้ำสะแกกรัง ตำบลอุทัยใหม่ 0 0 0 0
หมู่ที่ 13 บ้านชุมชนบ้านวังยาง ตำบลอุทัยใหม่ 0 0 0 0
หมู่ที่ 14 บ้านชุมชนอมฤตวารี ตำบลอุทัยใหม่ 0 0 0 0
หมู่ที่ 15 บ้านชุมชนศรีพรพิบูลย์ ตำบลอุทัยใหม่ 0 0 0 0
รวม 3,688 3,689 7,377 2,885

แหล่งข้อมูล : ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.อุทัยธานี


 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 89 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 2,885 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 32.42 หลังคาเรือน

ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 23 18.5
     การได้ยิน 26 21.0
     กายและการเคลื่อนไหว 52 41.9
     จิตใจหรือพฤติกรรม 8 6.5
     สติปัญญา 14 11.3
     การเรียนรู้ 1 0.8
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 124 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่  
โรงเรียน จำนวนห้องเรียน ครู (คน) นักเรียน (คน)
     โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 46 75 1
     โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 14 28 390
รวม 60 103 391กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327