รพ.สต.ติดดาว พชอ.
คลินิกหมอครอบครัว

จังหวัดอุทัยธานี มี รพ.สต. 89 แห่ง
ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 65 แห่ง
คิดเป็นร้อย 73.0

จังหวัดอุทัยธานี มีทั้งหมด 8 อำเภอ
มีคำสั่งและการประชุมเพื่อคัดเลือก
ประเด็นปัญหาสำคัญครบทุกแห่ง

เป้าหมาย 30 แห่ง เปิดดำเนินการ
ปี 2560 จำนวน 5 แห่ง
ปี 2561 จำนวน 4 แห่ง

ทำแบบประเมินตนเอง รพ.สตติดดาว ออกจากระบบ

ดาวโหลดเอกสาร


พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดอุทัยธานี
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
เกณฑ์พัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2562
ดาวโหลด สื่อประชาสัมพันธ์ งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 (เภสัช/คบส.)
Slide เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 (เภสัช/คบส.)
ตัวอย่างแบบฟอร์มขนถ่ายขยะติดเชื้อ
ตัวอย่างประกาศนียบัตรอบรม IC
ดาวน์โหลดเพิ่มเติม...

 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327