ดาวน์โหลดเอกสาร


ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการต่าง ๆ


กรรมการ พชอ. อนุกรรมการ พชอ. กรรมการ PTC กรรมการ คบส.


งานเภสัชกรรมและ RDU

แนวทางเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างโรงพยาบาลและ รพ.สต.


หนังสือส่ง แนวทางเฝ้าระวัง การส่งต่อ ใบส่งต่อ บัตรสงสัยแพ้ยา


ยาช่วยชีวิต


Adrenaline Inj. Adrenaline Inj. Dexamethazone inj. Chlropheniramine inj. Glucose 50% inj.; Isosorbide sublingual


ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดอุทัยธานี


ฉลากเสริม Diarrhea1 Diarrhea2 แผลเลือดออก URI
URI Paracetamol ฉลากเสริม บันทึกความคลาดเคลื่อน ลูกโซ่ความเย็น


งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

แนวทางการดำเนินการจัดการปัญหายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน


แบบสุ่มตรวจร้านค้า หนังสือส่ง สรุปผลการดำเนินงาน ตัวอย่างโครงการ


สื่อประชาสัมพันธ์ ให้ร้านชำ


เครื่องสำอางห้ามผลิต เครื่องสำอางห้ามผลิต ยาห้ามขาย เลือกผลิตภัณฑ์