คลินิกหมอครอบครัว

"ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ ร้อยละ 25"

เกณฑ์การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว

1. บุคลากร (Staff)
1.1 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือผ่านการอบรมระยะสั้นจากราชวิทยาลัย 1 คนต่อทีม
1.2 พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว/พยาบาลวิชาชีพ 1 ต่อประชากร 2,500 คน อย่างน้อย 50%
1.3 นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข 1 ต่อประชากร 2,500 คน อย่างน้อย 50%

2. ระบบงาน (System)

2.1 ระบบบริการ
          Service Package รายกลุ่มวัย, EPI, ANC, ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
          การคัดกรองผู้ป่วยตามกลุ่มวัย
          บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน/บริการผู้ป่วยนอกเบื้องต้น
          บริการ Home visit/Home Care
          บริการ Long Term Care
          บริการให้คำปรึกษา

2.2 ระบบส่งต่อ/ส่งกลับ (Green Channel/Refer back)

2.3 ระบบข้อมูลและข่าวสาร
          ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลในการให้บริการระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับคลินิกหมอครอบครัว
          การคัดกรองผู้ป่วยตามกลุ่มวัย
          โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลและส่งออกตามมาตรฐานที่กำหนด
          ระบบรายงานประจำเดือนและรายไตรมาส

3. โครงสร้างพื้นฐาน (Structure)

          มีสถานบริการที่เหมาะสม
          มีครุภัณฑ์ที่จำเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด

*** รับผิดชอบประชากร 8,000 - 12,000 คน


Small Success : 2563
3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 62)
มีแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 10 ปี (30 ทีม)

6 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 63)
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ผ่าน 3S) แจ้งยืนยันขอขึ้นทะเบียนร้อยละ 15 (ตาม พรบ.)

9 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 63)
มีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ผ่าน 3S) ร้อยละ 20 ของแผนการจัดตั้งระดับเขตสุขภาพ 10 ปี (33.33 %)

12 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 63)
มีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ผ่าน 3S) ร้อยละ 25 ของแผนการจัดตั้งระดับเขตสุขภาพ 10 ปี (33.33 %)

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

แนวทางการจัดบริการพยาบาลใน คลินิกหมอครอบครัว
แนวทางการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวสำหรับหน่วยบริการ
ตราอัตลักษณ์ คลินิกหมอครอบครัว
แบบฟอร์มลงทะเบียนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว
ตัวอย่างโครงการ PCC
คู่มือสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327