คลินิกหมอครอบครัว

ผลการดำเนินงาน จังหวัดอุทัยธานี
  ตัวชี้วัดปี 2564
ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ

"ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ " (ร้อยละ 33)

แผนการเปิดคลินิกหมอครอบครัว จ.อุทัยธานี ปี 2564   
เครือข่าย แผนจัดตั้ง (แห่ง) 2560 2561 2562 2563 2564 รวม ร้อยละ
รพ.อุทัยธานี 5 3 1 1 5 100
รพ.ทัพทัน 4 1 1 1 1 4 100
รพ.สว่างอารมณ์ 3 1 1 1 3 100
รพ.หนองฉาง 5 1 1 1 3 60
รพ.หนองขาหย่าง 1 1 1 100
รพ.บ้านไร่ 5 1 2 2 5 100
รพ.ลานสัก 5 1 1 3 5 100
รพ.ห้วยคต 2 1 1 50
รวม 30 5 4 1 8 9 27 90.0

หมายเหตุ : ปัจจุบันจังหวัดอุทัยธานีเปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 18 ทีม คิดเป็นร้อยละ 60.0
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุทัยธานีมีแผนเปิดดำเนินการเพิ่มอีกจำนวน 9 ทีม ซึ่งจะทำให้ จ.อุทัยธานี เปิดดำเนินการได้ รวม 27 ทีม คิดเป็นร้อยละ 90.0"ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว" (ร้อยละ 50)

สูตรคำนวนตัวชี้วัด   

          A = จำนวนประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. ที่จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ
          B = จำนวนประชากรทั้งหมดในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. (แหล่งข้อมูลประชากร ทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธค. 2562)
สูตรคำนวน = (A/B) x 100


ข้อมูลตาม พื้นที่อำเภอ   
อำเภอ ชาย หญิง รวม มีแพทย์ FM ร้อยละ
เมืองอุทัยธานี 23,733 26,287 50,020 44,156 88.28
ทัพทัน 18,748 19,810 38,558 29,223 75.79
สว่างอารมณ์ 15,820 15,925 31,745 20,068 63.22
หนองฉาง 21,087 22,517 43,604 22,898 52.51
หนองขาหย่าง 7,588 8,470 16,058 16,058 100
บ้านไร่ 34,346 34,821 69,167 34,162 49.39
ลานสัก 29,458 29,680 59,138 26,200 44.30
ห้วยคต 10,075 10,253 20,328 6,630 32.62
รวม 160,855 167,763 328,618 199,426 60.69


ข้อมูลตาม CUP   
เครือข่ายสุขภาพ ชาย หญิง ประชากรรวม มีแพทย์ FM ร้อยละ
โรงพยาบาลอุทัยธานี 24,092 26,676 50,768 44,881 88.40
โรงพยาบาลทัพทัน 21,153 22,286 43,439 34,136 78.58
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 15,820 15,925 31,745 20,068 63.22
โรงพยาบาลหนองฉาง 27,700 29,582 57,282 22,898 39.97
โรงพยาบาลหนองขาหย่าง 6,530 7,350 13,880 13,880 100
โรงพยาบาลบ้านไร่ 27,733 27,756 55,489 34,162 61.57
โรงพยาบาลลานสัก 27,752 27,935 55,687 22,737 40.83
โรงพยาบาลห้วยคต 10,075 10,253 20,328 6,630 32.62
รวม 160,855 167,763 328,618 199,426 60.69

แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2562

Small Success : 2564
3 เดือน (ต.ค. - ธ.ค. 63)
มีแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 10 ปี
แผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวของจังหวัดอุทัยธานี (30 ทีม)

6 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 64)
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ผ่าน 3S) แจ้งยืนยันขอขึ้นทะเบียนร้อยละ 15 (ตาม พรบ.)
ประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วย หลักเวชศาสตร์ครอบครัว ร้อยละ 25
ผลงานจังหวัดอุทัยธานี (88.28 %)

9 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 64)
มีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ผ่าน 3S) ร้อยละ 20 ของแผนการจัดตั้งระดับเขตสุขภาพ 10 ปี
ผลงานจังหวัดอุทัยธานี (60.00 %)

12 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 64)
มีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ผ่าน 3S) ร้อยละ 33 ของแผนการจัดตั้งระดับเขตสุขภาพ 10 ปี
ผลงานจังหวัดอุทัยธานี (60.00 %)
ประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วย หลักเวชศาสตร์ครอบครัว ร้อยละ 50
ผลงานจังหวัดอุทัยธานี (88.28 %)


"ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (ร้อยละ 33) "


วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการทุกที่ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
          เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม

สูตรคำนวนตัวชี้วัด   

          A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ รพศ./รพท/รพช./ รพ.สต ดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
          B = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเป้าหมาย หรือแผนการจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
สูตรคำนวน = (A/B) x 100

หน่วยบริการ   หมายความว่า

     1) สถานพยาบาลที่ดำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ และสภากาชาดไทย
     2) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
     3) หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
     4) หน่วยบริการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

หน่วยบริการปฐมภูมิ   หมายความว่า

     หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ

เครือหน่วยบริการปฐมภูมิ   หมายความว่า

     หน่วยบริการที่รวมตัวกันและขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วบริการปฐมภูมิ (ประเภทที่ 1) เพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ

     เพื่อให้การดูประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบร่วมกันตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งสร้างเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเอง

ขอบเขตบริการสุขภาพปฐมภูมิ
  1. การดูแลสุขภาพในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสาน
  2. การบริการด้านข้อมูลสุขภาพ และการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน
  3. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับบุคคลและครอบครัว โดยการให้บริการการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจนินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ เชิงรับและเชิงรุกในพื้นที่
  4. การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว
  5. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน

 


หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

ต้องผ่านเกณฑ์ 3 S ประกอบด้วย

1. บุคลากร (Staff)
           1. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 คน รับผิดชอบประชากรเต็มเวลา โดยควรมีเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้บริการสุขภาพปฐมภูมิไม่น้อยกว่า 3 วัน/สัปดาห์
           2. พยาบาลวิชาชีพ 2 คน เป็นอย่างน้อย
           3. นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 คน เป็นอย่างน้อย

2. ระบบงาน (System)

          มีพื้นที่รับผิดชอบดูแลประชาชน ประมาณ 10,000 คน +/- 2,000 คน ขึ้นกับบริบทของพื้นที่
          มีรูปแบบการจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
          ระบบดูแลส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงกว่า
          การจัดบริการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคในชุมชน
          ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายในการจัดบริการ
          ข้อมูลสถานะสุขภาพ กลุ่มวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล

3. โครงสร้างพื้นฐาน (Structure)

          มีอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ที่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิตามความเหมาะสมกับจำนวนผู้รับบริการ
          สถานที่ตั้งหน่วยบริการอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อการเข้ารับบริการสุขภาพปฐมภูมิของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ของหน่วยบริการนั้น


  บทบาทของวิชาชีพในคลินิกหมอครอบครัว

"ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว (ร้อยละ 50)"


วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. ทีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและ ครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม
          เพื่อลดความแออัด ลดการรอคอย ใน รพศ./รพท.

สูตรคำนวนตัวชี้วัด   

          A = จำนวนประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. ที่จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ
          B = จำนวนประชากรทั้งหมดในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. (แหล่งข้อมูลประชากร ทะเบียนราษฎร์ ณ 31 ธค. 2563)
สูตรคำนวน = (A/B) x 100


ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ รพศ./รพท.   หมายถึง

      จำนวนประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่เปิดดำเนินการของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการดูแลประชาชนตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว   หมายความว่า

      แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตรที่แพทยสภารับรอง หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ

คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ   หมายความว่า

      ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพ ปฐมภูมิ และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็น ผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว

ขอบเขตบริการสุขภาพปฐมภูมิ ด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
  1. การดูแลสุขภาพในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสาน
  2. การบริการด้านข้อมูลสุขภาพและการให้คำปรึกษาแก่ประชาชน
  3. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับบุคคลและครอบครัว โดยการให้บริการการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจนินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ เชิงรับและเชิงรุกในพื้นที่
  4. การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและครอบครัว
  5. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม

แนวทางการจัดบริการพยาบาลใน คลินิกหมอครอบครัว
แนวทางการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัวสำหรับหน่วยบริการ
ตราอัตลักษณ์ คลินิกหมอครอบครัว
แบบฟอร์มลงทะเบียนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว
ตัวอย่างโครงการ PCC
คู่มือสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327