แผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว

เครือข่าย 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 รวม
รพ.อุทัยธานี 3 1 1 5
รพ.ทัพทัน 1 1 1 1 4
รพ.สว่างอารมณ์ 1 1 1 3
รพ.หนองฉาง 1 1 1 1 1 5
รพ.หนองขาหย่าง 1 1
รพ.บ้านไร่ 1 1 1 1 1 5
รพ.ลานสัก 1 1 1 1 1 5
รพ.ห้วยคต 1 1 2
รวม 5 4 1 6 6 4 4 30
จำนวนทีมสะสม 5 9 10 16 22 26 30 30
ร้อยละ 16.7 30.0 33.3 53.3 73.3 86.7 100.0 100.0

 


ร้อยละการเปิด คลินิกหมอครอบครัวเขตสุขภาพที่ 3
100%            
57.14%


23.23%


27.45%


51.72%


33.33%


36.03%


18.14%


  กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร ชัยนาท อุทัยธานี เขต 3 ประเทศ
               
จังหวัด แผน 10 ปี (ทีม) เปิดปี 59-62 (ทีม) ร้อยละ แผนเปิดปี 2563 รวม (สะสม) ร้อยละ
กำแพงเพชร 63 36 57.14 4 40 63.49
ชัยนาท 29 15 51.72 2 17 58.62
พิจิตร 51 14 27.45 6 20 39.22
นครสวรรค์ 99 23 23.23 20 43 43.43
อุทัยธานี 30 10 33.33 6 16 53.33
รวม 272 98 36.03 38 136 50.00
แหล่งข้อมูล : จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ปี  2560
คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.น้ำซึม (6101012)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวเมืองพระชนก
เปิดดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2560
4,793 9,550  
07065 -> รพ.สต.น้ำซึม ( M ) 3,106 5,943
07070 -> รพ.สต.ท่าซุง ( M ) 1,385 3,205
07115 -> รพ.สต.หมกแถว ( S ) 302 593

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
2 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.เกาะเทโพ (6101022)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวเมืองอุทัยใหม่
เปิดดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2560
4,361 10,590  
07069 -> รพ.สต.เกาะเทโพ ( S ) 855 1,982
07066 -> รพ.สต.สะแกกรัง ( M ) 2,136 3,549
07068 -> สอ.หาดทนง ( S ) 635 1,615
07074 -> รพ.สต.หนองไผ่แบน ( S ) 735 1,617

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
3 ) คลนิกหมอครอบครัว รพ.สต.ตลุกดู่ (6102012)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายทัพทัน
เปิดดำเนินการ : 3 เมษายน 2560
3,816 11,734  
07087 -> รพ.สต.ตลุกดู่ ( M ) 1,095 2,522
07088 -> รพ.สต.วังเตย ( M ) 1,111 3,157
07089 -> รพ.สต.สวนขวัญ ( M ) 699 2,333
23975 -> หน่วยทัพยายปอน ( S ) 911 2,208

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
4 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ไผ่เขียว (6103012)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวสว่างอารมณ์
เปิดดำเนินการ : 16 มีนาคม 2560
3,404 7,737  
07092 -> รพ.สต.ไผ่เขียว ( M ) 1,357 2,807
07095 -> รพ.สต.บ้านดอนหวาย ( S ) 772 1,890
14033 -> รพ.สต.บ้านเขาผาลาด ( M ) 1,275 2,822


คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
5 ) คลินิกหมอครอบครัวเมืองอุทัยใหม่ (6101032)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวเมืองอุทัยใหม่
เปิดดำเนินการ : 8 สิงหาคม 2559
3,757 8,775  
77746 -> ศสช.อุทัยใหม่ ( M ) 2,885 3,282
10720 -> รพท.อุทัยธานี ( s ) 871 25,125
22808 -> เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ( ) 1 582

ปี  2561
คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.คอกควาย (6106012)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายบ้านไร่
เปิดดำเนินการ : 7 มีนาคม 2561
3,922 9,730  
07123 -> รพ.สต.คอกควาย ( M ) 1,507 3,218
07122 -> รพ.สต.บ้านน้ำพุ ( S ) 571 1,214
07124 -> รพ.สต.ห้วยคตคลองหวาย ( S ) 494 1,499
14034 -> รพ.สต.บ้านดง ( S ) 379 666
14037 -> รพ.สต.เจ้าวัด ( S ) 971 2,184

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
2 ) คลินิกหมอครอบครัว สอน. 60 พรรษาฯ (6107012)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายลานสัก
เปิดดำเนินการ : 9 สิงหาคม 2561
4,341 10,151  
07135 -> สอน.ประดู่ยืน ( S ) 930 3,034
07141 -> รพ.สต.บ้านบึงแห้ง ( M ) 1,385 2,728
14038 -> รพ.สต.บ้านหนองแหน ( M ) 1,152 2,007
14900 -> รพ.สต.บ้านน้ำวิ่ง ( S ) 874 1,766

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
3 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สว่างอารมณ์ (6103022)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวสว่างอารมณ์
เปิดดำเนินการ : 1 กันยายน 2561
4,214 9,747  
11222 -> รพช.สว่างอารมณ์ ( F2 ) 2,117 4,481
07090 -> รพ.สต.หนองหลวง ( M ) 1,378 3,155
07091 -> รพ.สต.หนองแขวนกูบ ( S ) 719 1,612


คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
4 ) คลินิกหมอครอบครัวพระราชอุทัยโสภณ (6104012)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวพระราชอุทัยโสภณ
เปิดดำเนินการ : 8 มกราคม 2562
5,572 12,631  
11223 -> รพช.หนองฉาง ( F1 ) 2,585 5,036
07100 -> รพ.สต.หนองสรวง ( S ) 1,112 2,236
07101 -> รพ.สต.บ้านเก่า ( S ) 438 1,101
07102 -> รพ.สต.อุทัยเก่า ( S ) 715 1,924
07105 -> รพ.สต.บ้านทุ่งพง ( S ) 221 534
07106 -> รพ.สต.ทุ่งพง ( S ) 501 1,148

ปี  2562

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลทัพทัน (6102022)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายทัพทัน
เปิดดำเนินการ :
3,555 11,742  
11221 -> รพช.ทัพทัน ( F2 ) 2,078 4,321
07078 -> รพ.สต.ทุ่งนาไทย ( S ) 493 1,169
07080 -> รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ( S ) 523 1,317
07113 -> รพ.สต.ทุ่งพึ่ง ( S ) 461 1,104

ปี  2563
คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.หนองแก  

4,148 10,226  
07071 -> รพ.สต.หนองแก ( S ) 680 1,639
07067 -> รพ.สต.ดอนขวาง ( M ) 987 2,568
07072 -> รพ.สต.โนนเหล็ก ( S ) 402 1,005
07073 -> รพ.สต.หนองเต่า ( S ) 575 1,329
07075 -> รพ.สต.หนองพังค่า ( S ) 543 1,255
07076 -> รพ.สต.ทุ่งใหญ่ ( S ) 295 596
07077 -> รพ.สต.เนินแจง ( S ) 666 1,834

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
2 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลเขาบางแกรก (6104022)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวพระราชอุทัยโสภณ
เปิดดำเนินการ : 2563
3,288 7,863  
07107 -> รพ.สต.เขาบางแกรก ( M ) 1,759 3,853
07103 -> รพ.สต.บ้านน้ำพุ ( M ) 983 2,368
07108 -> รพ.สต.ป่าหมาก ( S ) 546 1,314

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
3 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลทองหลาง  

2,294 6,496  
07144 -> รพ.สต.ทองหลาง ( M ) 1,723 4,928
07143 -> รพ.สต.คลองแห้ง ( S ) 571 1,568

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
4 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.หนองขาหย่าง (6105012)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวหนองขาหย่าง
เปิดดำเนินการ : มกราคม 2563
5,131 11,782  
11224 -> รพช.หนองขาหย่าง ( F3 ) 1,030 2,431
07110 -> รพ.สต.หนองไผ่ ( S ) 812 1,826
07111 -> รพ.สต.ดอนกลอย ( S ) 451 865
07112 -> รพ.สต.ห้วยรอบ ( S ) 181 358
07114 -> รพ.สต.ท่าโพ ( S ) 1,029 1,689
07116 -> รพ.สต.หลุมเข้า ( S ) 867 2,097
07117 -> รพ.สต.ดงขวาง ( S ) 761 1,763

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
5 ) คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลบ้านไร่  

5,521 11,833  
11225 -> รพช.บ้านไร่ ( F2 ) 4,126 9,064
07130 -> รพ.สต.บ้านบึง ( M ) 1,395 2,769


คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
6 ) ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลลานสัก (6107021)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวลานสัก
เปิดดำเนินการ : 30 กันยายน 25662
4,290 9,628  
11226 -> รพ.ลานสัก ( F2 ) 4,290 9,136

ปี  2564
คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลหนองกระทุ่ม  

3,753 8,891  
07084 -> รพ.สต.หนองกระทุ่ม ( M ) 1,102 2,616
07085 -> รพ.สต.คอดยาง ( S ) 1,109 2,122
07086 -> รพ.สต.หนองสระ ( S ) 653 1,628
11914 -> รพ.สต.บ้านเขาปฐวี ( M ) 889 2,525

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
2 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านคลองข่อย  

3,997 9,052  
07094 -> รพ.สต.บ้านคลองข่อย ( M ) 1,536 3,055
07093 -> รพ.สต.บ้านทุ่งมน ( M ) 1,347 3,394
07096 -> รพ.สต.บ่อยาง ( M ) 1,114 2,603

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
3 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.เขากวางทอง  

3,904 9,419  
07109 -> รพ.สต.เขากวางทอง ( M ) 2,365 5,551
07104 -> รพ.สต.ทุ่งโพ ( M ) 1,539 3,868

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
4 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลหูช้าง  

4,573 10,381  
07129 -> รพ.สต.บ้านหูช้าง ( M ) 2,278 5,303
07128 -> รพ.สต.หนองจอก ( S ) 1,044 2,471
07132 -> รพ.สต.หนองบ่มกล้วย ( M ) 1,251 2,607

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
5 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลซับป่าพลู  

2,988 7,375  
07136 -> รพ.สต.ซับป่าพลู ( M ) 2,435 5,725
11793 -> รพ.สต.ทุ่งนางาม ( S ) 553 1,650


คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
6 ) คลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมืองอุทัยธานี  

5,757 4,432  
12420 -> ศสท.อุทัยธานี ( M ) 5,757 4,432

ปี  2565
คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลหนองยายดา  

3,280 7,914  
07082 -> รพ.สต.หนองยายดา ( M ) 1,067 2,688
07079 -> รพ.สต.เขาขี้ฝอย ( S ) 427 1,066
07081 -> รพ.สต.โคกหม้อ ( S ) 817 1,844
07083 -> รพ.สต.หนองกลางดง ( S ) 610 1,488
14273 -> รพ.สต.บ้านเหียงงาม ( S ) 359 828

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
2 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลห้วยแห้ง  

2,783 7,425  
07121 -> รพ.สต.ห้วยแห้ง ( M ) 1,050 2,582
07120 -> รพ.สต.ห้วยพลู ( S ) 579 1,426
07127 -> รพ.สต.แก่นมะกรูด ( S ) 456 1,745
07133 -> รพ.สต.บ้านบุ่ง ( S ) 517 1,164
14126 -> รพ.สต.บ้านใหม่คลองอังวะ ( S ) 181 508

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
3 ) คลินิกหมอครอบครัวเมืองการุ้ง  

5,105 10,922  
07126 -> รพ.สต.เมืองการุ้ง ( M ) 1,876 3,622
07125 -> รพ.สต.วังหิน ( M ) 1,312 2,709
07131 -> รพ.สต.บ้านใหม่คลองเคียน ( M ) 1,093 2,606
14035 -> รพ.สต.บ้านหนองอาสา ( S ) 824 1,985


คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
4 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลระบำ  

4,107 9,066  
07139 -> รพ.สต.ระบำ ( M ) 2,719 5,552
07138 -> รพ.สต.ท่ามะนาว ( M ) 1,388 3,514

ปี  2566
คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลหนองยาง  

2,829 6,850  
07097 -> รพ.สต.หนองยาง ( S ) 962 2,143
07098 -> รพ.สต.หนองนางนวล ( M ) 951 2,362
14272 -> รพ.สต.บ้านหนองบัว ( M ) 916 2,345

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
2 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลทัพหลวง  

4,176 8,611  
07118 -> รพ.สต.ทัพหลวง ( M ) 1,562 3,966
07119 -> รพ.สต.บ้านใหม่หนองแก ( M ) 1,606 2,453
14036 -> รพ.สต.บ้านใหม่โพธิ์งาม ( S ) 1,008 2,192

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
3 ) คลินิกหมอครอบครัวบ้านร่องตาที  

3,468 9,234  
07134 -> รพ.สต.บ้านร่องตาที ( M ) 1,697 5,287
07140 -> รพ.สต.บ้านน้ำรอบ ( M ) 1,771 3,947


คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
4 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.ห้วยคต  

5,042 10,300  
11227 -> รพช.ห้วยคต ( F2 ) 2,813 5,580
07142 -> รพ.สต.สุขฤทัย ( M ) 2,229 4,720
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327