แผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี

เครือข่าย 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 รวม
รพ.อุทัยธานี 3 1 1 5
รพ.ทัพทัน 1 1 1 1 4
รพ.สว่างอารมณ์ 1 1 1 3
รพ.หนองฉาง 1 1 1 1 1 5
รพ.หนองขาหย่าง 1 1
รพ.บ้านไร่ 1 2 2 5
รพ.ลานสัก 1 1 3 5
รพ.ห้วยคต 1 1 2
รวม 5 4 1 8 9 1 2 30
จำนวนทีมสะสม 5 9 10 18 27 28 30 30
ร้อยละ 16.7 30.0 33.3 60.0 90.0 93.3 100.0 100.0

 


ร้อยละการเปิด คลินิกหมอครอบครัวเขตสุขภาพที่ 3
100%            
65.08%


46.46%


39.22%


37.93%


60.00%


50.00%


  กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร ชัยนาท อุทัยธานี เขต 3
             
จังหวัด แผน 10 ปี (ทีม) เปิดดำเนินการ(ทีม) ร้อยละ แผนเปิดปี 2564 รวม (สะสม) ร้อยละ
กำแพงเพชร 63 41 65.08 4 45 71.43
ชัยนาท 29 11 37.93 5 16 55.17
พิจิตร 51 20 39.22 5 25 49.02
นครสวรรค์ 99 46 46.46 13 59 59.60
อุทัยธานี 30 18 60.00 9 27 90.00
รวม 272 136 50.00 36 172 63.24


*** จำนวนประชากรของคลินิกหมอครอบครัว ใช้ข้อมูล UC จากงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี


ปี  2560
คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.น้ำซึม (6101012)  
CLUSTER : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซึม
เปิดดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2560
แพทย์ประจำ PCU : พญ.กรภัทร์ ระลึกฤาเดช

4,793

10,446
 
07065 -> รพ.สต.น้ำซึม ( M ) 3,106 6,422
07070 -> รพ.สต.ท่าซุง ( M ) 1,385 3,388
07115 -> รพ.สต.หมกแถว ( S ) 302 636

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
2 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.เกาะเทโพ (6101022)  
CLUSTER : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอุทัยใหม่
เปิดดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2560
แพทย์ประจำ PCU : พญ.พัชรา ชาติอุดมพันธ์

4,361

9,522
 
07069 -> รพ.สต.เกาะเทโพ ( S ) 855 2,134
07066 -> รพ.สต.สะแกกรัง ( M ) 2,136 3,845
07068 -> สอ.หาดทนง ( S ) 635 1,791
07074 -> รพ.สต.หนองไผ่แบน ( S ) 735 1,752

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
3 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ตลุกดู่ (6102012)  
CLUSTER : โรงพยาบาลทัพทัน
เปิดดำเนินการ : 3 เมษายน 2560
แพทย์ประจำ PCU : พญ.สุปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์

3,816

10,615
 
07087 -> รพ.สต.ตลุกดู่ ( M ) 1,095 2,657
07088 -> รพ.สต.บ้านวังเตย ( M ) 1,111 3,209
07089 -> รพ.สต.บ้านสวนขวัญ ( M ) 699 2,387
23975 -> หน่วยฯทัพยายปอน ( S ) 911 2,362

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
4 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ไผ่เขียว (6103012)  
CLUSTER : โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
เปิดดำเนินการ : 16 มีนาคม 2560
แพทย์ประจำ PCU : นพ.กวิราช พงษ์โอภาส

3,404

7,811
 
07092 -> รพ.สต.ไผ่เขียว ( M ) 1,357 2,884
07095 -> รพ.สต.บ้านดอนหวาย ( S ) 772 2,028
14033 -> รพ.สต.บ้านเขาผาลาด ( M ) 1,275 2,899


คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
5 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ศสช.เมืองอุทัยใหม่ (6101032)  
CLUSTER : ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอุทัยใหม่
เปิดดำเนินการ : 8 สิงหาคม 2559
แพทย์ประจำ PCU : พญ.ณัฐพร โตอิ้ม

3,757

17,687
 
77746 -> ศสช.อุทัยใหม่ ( ) 2,885 3,467
10720 -> รพท.อุทัยธานี ( s ) 871 13,680
22808 -> เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ( ) 1 540

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลประชากรจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 28 กันยายน 2563
ปี  2561
คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.คอกควาย (6106012)  
CLUSTER : โรงพยาบาลบ้านไร่
เปิดดำเนินการ : 7 มีนาคม 2561
แพทย์ประจำ PCU : พญ.รวิพิมพ์ วัฒนะโชติ

3,922

8,950
 
07123 -> รพ.สต.คอกควาย ( M ) 1,507 3,264
07122 -> รพ.สต.บ้านน้ำพุ ( S ) 571 1,221
07124 -> รพ.สต.บ้านห้วยคตคลองหวาย ( S ) 494 1,529
14034 -> รพ.สต.บ้านดง ( S ) 379 687
14037 -> รพ.สต.เจ้าวัด ( S ) 971 2,249

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
2 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ สอน. 60 พรรษาฯ (6107012)  
CLUSTER : โรงพยาบาลลานสัก
เปิดดำเนินการ : 9 สิงหาคม 2561
แพทย์ประจำ PCU : นพ.รุ่งเกียรติ ชัยศุภกิจสินธ์

4,341

9,891
 
07135 -> สอน.ประดู่ยืน ( S ) 930 3,100
07141 -> รพ.สต.บ้านบึงแห้ง ( M ) 1,385 2,844
14038 -> รพ.สต.บ้านหนองแหน ( M ) 1,152 2,104
14900 -> รพ.สต.บ้านน้ำวิ่ง ( S ) 874 1,843

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
3 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สว่างอารมณ์ (6103022)  
CLUSTER : โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
เปิดดำเนินการ : 1 กันยายน 2561
แพทย์ประจำ PCU : พญ.อรนุช วะหาโร

4,214

9,671
 
11222 -> รพช.สว่างอารมณ์ ( F2 ) 2,117 4,663
07090 -> รพ.สต.หนองหลวง ( M ) 1,378 3,336
07091 -> รพ.สต.บ้านหนองแขวนกูบ ( S ) 719 1,672


คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
4 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.หนองฉาง (พระราชอุทัยโสภณ) (6104012)  
CLUSTER : โรงพยาบาลหนองฉาง
เปิดดำเนินการ : 8 มกราคม 2562
แพทย์ประจำ PCU : นพ.ประเสริฐ มงคลศิริ

5,572

12,674
 
11223 -> รพช.หนองฉาง ( F1 ) 2,585 5,225
07100 -> รพ.สต.หนองสรวง ( S ) 1,112 2,432
07101 -> รพ.สต.บ้านเก่า ( S ) 438 1,172
07102 -> รพ.สต.อุทัยเก่า ( S ) 715 2,077
07105 -> รพ.สต.บ้านทุ่งพง ( S ) 221 561
07106 -> รพ.สต.ทุ่งพง ( S ) 501 1,207

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลประชากรจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 28 กันยายน 2563
ปี  2562

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลทัพทัน (6102022)  
CLUSTER : โรงพยาบาลทัพทัน
เปิดดำเนินการ : ธันวาคม 2562
แพทย์ประจำ PCU : พญ.ปุญญิศา มีเสือทอง

3,982

9,507
 
11221 -> รพช.ทัพทัน ( F2 ) 2,078 4,424
07078 -> รพ.สต.ทุ่งนาไทย ( S ) 493 1,336
07079 -> รพ.สต.เขาขี้ฝอย ( S ) 427 1,127
07080 -> รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ( S ) 523 1,416
07113 -> รพ.สต.ทุ่งพึ่ง ( S ) 461 1,204

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลประชากรจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 28 กันยายน 2563
ปี  2563
คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.หนองแก (6101042)  
CLUSTER : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซึม
เปิดดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2562
แพทย์ประจำ PCU : พญ.นิภาพร นิรัติศัย

4,148

11,158
 
07071 -> รพ.สต.หนองแก ( S ) 680 1,841
07067 -> รพ.สต.บ้านดอนขวาง ( M ) 987 2,753
07072 -> รพ.สต.โนนเหล็ก ( S ) 402 1,098
07073 -> รพ.สต.หนองเต่า ( S ) 575 1,444
07075 -> รพ.สต.หนองพังค่า ( S ) 543 1,365
07076 -> รพ.สต.บ้านโพธิ์ส้ม (ทุ่งใหญ่) ( S ) 295 661
07077 -> รพ.สต.เนินแจง ( S ) 666 1,996

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
2 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.หนองกระทุ่ม (6102032)  
CLUSTER : โรงพยาบาลทัพทัน
เปิดดำเนินการ : 25 สิงหาคม 2563
แพทย์ประจำ PCU : พญ.นิสากร แกล้วกสิกรรม

3,753

9,367
 
07084 -> รพ.สต.หนองกระทุ่ม ( M ) 1,102 2,771
07085 -> รพ.สต.บ้านคอดยาง ( S ) 1,109 2,168
07086 -> รพ.สต.หนองสระ ( S ) 653 1,754
11914 -> รพ.สต.บ้านเขาปฐวี ( M ) 889 2,674

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
3 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.เขาบางแกรก (6104022)  
CLUSTER : โรงพยาบาลหนองฉาง
เปิดดำเนินการ : กันยายน 2563
แพทย์ประจำ PCU : นพ.ทศพล เปรมทอง

3,288

7,868
 
07107 -> รพ.สต.เขาบางแกรก ( M ) 1,759 4,058
07103 -> รพ.สต.บ้านน้ำพุ ( M ) 983 2,438
07108 -> รพ.สต.บ้านป่าหมาก ( S ) 546 1,372

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
4 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ทัพหลวง (6106032)  
CLUSTER : โรงพยาบาลบ้านไร่
เปิดดำเนินการ : 25 กันยายน 2563
แพทย์ประจำ PCU : นพ.อำนาจ โคนาค

5,571

12,009
 
07118 -> รพ.สต.ทัพหลวง ( M ) 1,562 4,169
07119 -> รพ.สต.บ้านใหม่หนองแก ( M ) 1,606 2,691
07130 -> รพ.สต.บ้านบึง ( M ) 1,395 2,873
14036 -> รพ.สต.บ้านใหม่โพธิ์งาม ( S ) 1,008 2,276

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
5 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ทองหลาง (6108012)  
CLUSTER : โรงพยาบาลห้วยคต
เปิดดำเนินการ : ตุลาคม 2563
แพทย์ประจำ PCU : นพ.เนรมิต ฤทธิ์ยา

2,294

6,654
 
07144 -> รพ.สต.ทองหลาง ( M ) 1,723 5,038
07143 -> รพ.สต.บ้านคลองแห้ง ( S ) 571 1,616

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
6 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.หนองขาหย่าง (6105012)  
CLUSTER : โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
เปิดดำเนินการ : สิงหาคม 2563
แพทย์ประจำ PCU : พญ.อรพรรณ พรมพา

5,131

11,829
 
11224 -> รพช.หนองขาหย่าง ( F3 ) 1,030 2,583
07110 -> รพ.สต.หนองไผ่ ( S ) 812 1,984
07111 -> รพ.สต.ดอนกลอย ( S ) 451 956
07112 -> รพ.สต.ห้วยรอบ ( S ) 181 380
07114 -> รพ.สต.ท่าโพ ( S ) 1,029 1,859
07116 -> รพ.สต.หลุมเข้า ( S ) 867 2,212
07117 -> รพ.สต.ดงขวาง ( S ) 761 1,855

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
7 ) หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลบ้านไร่ (6106021)  
CLUSTER : โรงพยาบาลบ้านไร่
เปิดดำเนินการ : สิงหาคม 2563
แพทย์ประจำ PCU : พญ.แพรวพรรณ ฉิมโหมด

4,126

9,366
 
11225 -> รพช.บ้านไร่ ( F2 ) 4,126 9,366


คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
8 ) หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลลานสัก (6107021)  
CLUSTER : โรงพยาบาลลานสัก
เปิดดำเนินการ : 16 กรกฎาคม 2563
แพทย์ประจำ PCU : นพ.นพดล โพธิ์กระจ่าง

4,290

9,405
 
11226 -> รพ.ลานสัก ( F2 ) 4,290 9,405

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลประชากรจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 28 กันยายน 2563
ปี  2564
คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.หนองยายดา (6102042)  
CLUSTER : โรงพยาบาลทัพทัน
เปิดดำเนินการ : ปี 2564
แพทย์ประจำ PCU : นพ.วิชา มงคลชัยอรัญญา

2,853

7,290
 
07082 -> รพ.สต.หนองยายดา ( M ) 1,067 2,847
07081 -> รพ.สต.โคกหม้อ ( S ) 817 2,016
07083 -> รพ.สต.หนองกลางดง ( S ) 610 1,554
14273 -> รพ.สต.บ้านเหียงงาม ( S ) 359 873

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
2 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านคลองข่อย  
แพทย์ประจำ PCU : นพ.กฤษฏา อดุลยธรรม

3,997

9,317
 
07094 -> รพ.สต.บ้านคลองข่อย ( M ) 1,536 3,097
07093 -> รพ.สต.บ้านทุ่งมน ( M ) 1,347 3,510
07096 -> รพ.สต.บ่อยาง ( M ) 1,114 2,710

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
3 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.เขากวางทอง  
แพทย์ประจำ PCU : นพ.ชัยกฤต พรวิกุลรัตนา

3,904

9,993
 
07109 -> รพ.สต.เขากวางทอง ( M ) 2,365 5,835
07104 -> รพ.สต.ทุ่งโพ ( M ) 1,539 4,158

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
4 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ห้วยแห้ง (6106042)  
CLUSTER : โรงพยาบาลบ้านไร่
เปิดดำเนินการ : ปี 2564
แพทย์ประจำ PCU : นพ.นราชัย โพธิ์มี

2,783

7,691
 
07121 -> รพ.สต.ห้วยแห้ง ( M ) 1,050 2,690
07120 -> รพ.สต.ห้วยพลู ( S ) 579 1,479
07127 -> รพ.สต.แก่นมะกรูด ( S ) 456 1,804
07133 -> รพ.สต.บ้านบุ่ง ( S ) 517 1,211
14126 -> รพ.สต.บ้านใหม่คลองอังวะ ( S ) 181 507

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
5 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านหูช้าง (6106052)  
CLUSTER : โรงพยาบาลบ้านไร่
เปิดดำเนินการ : สิงหาคม 2563
แพทย์ประจำ PCU : พญ.ธีรนันท์ จันทิมา

4,573

10,773
 
07129 -> รพ.สต.บ้านหูช้าง ( M ) 2,278 5,505
07128 -> รพ.สต.หนองจอก ( S ) 1,044 2,614
07132 -> รพ.สต.หนองบ่มกล้วย ( M ) 1,251 2,654

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
6 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านร่องตาที  
แพทย์ประจำ PCU : นายริชกานต์ บางเจริญวงศ์

3,468

9,582
 
07134 -> รพ.สต.บ้านร่องตาที ( M ) 1,697 5,538
07140 -> รพ.สต.บ้านน้ำรอบ ( M ) 1,771 4,044

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
7 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านซับป่าพลู  
แพทย์ประจำ PCU : นพ.วรวุฒิ ชลิศราพงศ์

2,988

7,623
 
07136 -> รพ.สต.บ้านซับป่าพลู ( M ) 2,435 5,892
11793 -> รพ.สต.ทุ่งนางาม ( S ) 553 1,731

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
8 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ระบำ  
แพทย์ประจำ PCU : นพ.ปองธรรม มงคลทรง

4,107

9,326
 
07139 -> รพ.สต.ระบำ ( M ) 2,719 5,700
07138 -> รพ.สต.บ้านท่ามะนาว ( M ) 1,388 3,626


คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
9 ) หน่วยบริการปฐมภูมิเทศบาลเมืองอุทัยธานี  
แพทย์ประจำ PCU : พญ.วรัญลดา โรจนสมบัติ

5,757

4,351
 
12420 -> ศสท.อุทัยธานี ( ) 5,757 4,351

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลประชากรจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 28 กันยายน 2563
ปี  2565

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.เมืองการุ้ง  
แพทย์ประจำ PCU : นพ.สุรเดช แสงวิสิทธิ์

5,105

11,273
 
07126 -> รพ.สต.เมืองการุ้ง ( M ) 1,876 3,706
07125 -> รพ.สต.วังหิน ( M ) 1,312 2,791
07131 -> รพ.สต.บ้านใหม่คลองเคียน ( M ) 1,093 2,722
14035 -> รพ.สต.บ้านหนองอาสา ( S ) 824 2,054

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลประชากรจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 28 กันยายน 2563
ปี  2566
คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.หนองยาง  
แพทย์ประจำ PCU : พญ.ถิรดา แซ่ไว

2,829

7,321
 
07097 -> รพ.สต.หนองยาง ( S ) 962 2,289
07098 -> รพ.สต.หนองนางนวล ( M ) 951 2,547
14272 -> รพ.สต.บ้านหนองบัว ( M ) 916 2,485


คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
2 ) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.สุขฤทัย  
แพทย์ประจำ PCU : นพ.พัลรบ น้อยจันทา

5,042

10,789
 
07142 -> รพ.สต.สุขฤทัย ( M ) 2,229 5,053
11227 -> รพช.ห้วยคต ( F2 ) 2,813 5,736

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลประชากรจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 28 กันยายน 2563กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327