แผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว อุทัยธานี

เครือข่าย 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572
รพ.อุทัยธานี 3 1 1
รพ.ทัพทัน 1 1 1 1
รพ.สว่างอารมณ์ 1 1 1
รพ.หนองฉาง 1 1 1 1 1
รพ.หนองขาหย่าง 1
รพ.บ้านไร่ 1 1 1 1 1
รพ.ลานสัก 1 1 1 1 1
รพ.ห้วยคต 1 1
รวม 5 4 1 4 2 3 2 2 2 4 1

 ปี  2560

ลำดับ คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.น้ำซึม
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวเมืองพระชนก
3,729 11,975  
07065 -> รพ.สต.น้ำซึม ( L ) 2,207 8,023
07070 -> รพ.สต.ท่าซุง ( M ) 1,270 3,301
07115 -> รพ.สต.หมกแถว ( S ) 252 651

2 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.เกาะเทโพ
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวเมืองอุทัยใหม่
3,641 11,098  
07069 -> รพ.สต.เกาะเทโพ ( S ) 794 2,260
07066 -> รพ.สต.สะแกกรัง ( M ) 1,552 4,978
07068 -> สอ.หาดทนง ( S ) 594 1,558
07074 -> รพ.สต.หนองไผ่แบน ( S ) 701 2,302

3 ) คลนิกหมอครอบครัว รพ.สต.ตลุกดู่
3,666 11,980  
07087 -> รพ.สต.ตลุกดู่ ( M ) 941 3,347
07088 -> รพ.สต.วังเตย ( M ) 1,127 3,326
07089 -> รพ.สต.สวนขวัญ ( M ) 807 3,125
23975 -> หน่วยทัพยายปอน ( S ) 791 2,182

4 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ไผ่เขียว
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวสว่างอารมณ์
3,506 11,992  
07092 -> รพ.สต.ไผ่เขียว ( M ) 1,246 3,452
07093 -> รพ.สต.บ้านทุ่งมน ( M ) 1,212 4,720
07094 -> รพ.สต.บ้านคลองข่อย ( M ) 1,048 3,820

5 ) คลินิกหมอครอบครัวเมืองอุทัยใหม่
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวเมืองอุทัยใหม่
3,756 8,775  
77746 -> ศสช.อุทัยใหม่ ( M ) 2,884 6,224
10720 -> รพท.อุทัยธานี ( S ) 871 1,398
22808 -> เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ( S ) 1 1,153

ปี  2561

ลำดับ คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.คอกควาย
3,922 8,838  
07123 -> รพ.สต.คอกควาย ( M ) 1,364 3,226
07122 -> รพ.สต.บ้านน้ำพุ ( S ) 571 1,233
07124 -> รพ.สต.ห้วยคตคลองหวาย ( S ) 637 1,486
14034 -> รพ.สต.บ้านดง ( S ) 379 674
14037 -> รพ.สต.เจ้าวัด ( S ) 971 2,219

2 ) คลินิกหมอครอบครัว สอน. 60 พรรษาฯ
3,307 13,115  
07135 -> สอน.ประดู่ยืน ( M ) 680 3,014
07141 -> รพ.สต.บ้านบึงแห้ง ( M ) 1,032 3,894
14038 -> รพ.สต.บ้านหนองแหน ( M ) 892 3,112
14900 -> รพ.สต.บ้านน้ำวิ่ง ( M ) 703 3,095

3 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สว่างอารมณ์
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวสว่างอารมณ์
2,579 8,479  
11222 -> รพช.สว่างอารมณ์ ( F2 ) 1,529 4,315
07090 -> รพ.สต.หนองหลวง ( M ) 1,050 4,164

4 ) คลินิกหมอครอบครัวพระราชอุทัยโสภณ
3,082 13,435  
11223 -> รพช.หนองฉาง ( F1 ) 1,545 5,084
07100 -> รพ.สต.หนองสรวง ( S ) 509 2,792
07101 -> รพ.สต.บ้านเก่า ( S ) 187 1,402
07102 -> รพ.สต.อุทัยเก่า ( S ) 243 2,029
07105 -> รพ.สต.บ้านทุ่งพง ( S ) 195 687
07106 -> รพ.สต.ทุ่งพง ( S ) 403 1,441

ปี  2562

ลำดับ คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลทัพทัน
2,691 8,089  
11221 -> รพช.ทัพทัน ( F2 ) 1,392 4,443
07078 -> รพ.สต.ทุ่งนาไทย ( S ) 441 1,267
07080 -> รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ( S ) 472 1,222
07113 -> รพ.สต.ทุ่งพึ่ง ( S ) 386 1,157

ปี  2563

ลำดับ คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลหนองกระทุ่ม
3,093 11,627  
07084 -> รพ.สต.หนองกระทุ่ม ( M ) 953 3,314
07085 -> รพ.สต.คอดยาง ( S ) 785 2,826
07086 -> รพ.สต.หนองสระ ( S ) 610 2,153
11914 -> รพ.สต.บ้านเขาปฐวี ( M ) 745 3,334

2 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.หนองขาหย่าง
4,152 13,642  
11224 -> รพช.หนองขาหย่าง ( F3 ) 819 2,458
07110 -> รพ.สต.หนองไผ่ ( S ) 697 2,479
07111 -> รพ.สต.ดอนกลอย ( S ) 370 1,184
07112 -> รพ.สต.ห้วยรอบ ( S ) 158 453
07114 -> รพ.สต.ท่าโพ ( S ) 700 2,224
07116 -> รพ.สต.หลุมเข้า ( S ) 737 2,575
07117 -> รพ.สต.ดงขวาง ( S ) 671 2,269

3 ) คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลบ้านไร่
3,963 11,953  
11225 -> รพช.บ้านไร่ ( F2 ) 2,935 9,184
07130 -> รพ.สต.บ้านบึง ( S ) 1,028 2,769

4 ) ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลลานสัก
3,497 10,046  
11226 -> รพ.ลานสัก ( F2 ) 3,497 10,046

ปี  2564

ลำดับ คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.หนองแก
3,840 11,984  
07071 -> รพ.สต.หนองแก ( S ) 601 2,213
07067 -> รพ.สต.ดอนขวาง ( S ) 926 2,815
07072 -> รพ.สต.โนนเหล็ก ( S ) 396 960
07073 -> รพ.สต.หนองเต่า ( S ) 475 1,583
07075 -> รพ.สต.หนองพังค่า ( S ) 498 1,634
07076 -> รพ.สต.ทุ่งใหญ่ ( S ) 275 903
07077 -> รพ.สต.เนินแจง ( S ) 669 1,876

2 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.เขากวางทอง
1,878 10,666  
07109 -> รพ.สต.เขากวางทอง ( M ) 1,211 7,240
07104 -> รพ.สต.ทุ่งโพ ( M ) 667 3,426

ปี  2565

ลำดับ คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลหนองยายดา
2,875 8,381  
07082 -> รพ.สต.หนองยายดา ( M ) 932 3,120
07079 -> รพ.สต.เขาขี้ฝอย ( S ) 359 968
07081 -> รพ.สต.โคกหม้อ ( S ) 702 2,027
07083 -> รพ.สต.หนองกลางดง ( S ) 567 1,370
14273 -> รพ.สต.บ้านเหียงงาม ( S ) 315 896

2 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลบ่อยาง
3,327 9,752  
07096 -> รพ.สต.บ่อยาง ( S ) 931 2,065
07091 -> รพ.สต.หนองแขวนกูบ ( S ) 542 1,690
07095 -> รพ.สต.บ้านดอนหวาย ( S ) 656 2,065
14033 -> รพ.สต.บ้านเขาผาลาด ( M ) 1,198 3,932

3 ) คลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมืองอุทัยธานี
3,495 9,219  
12420 -> ศสท.อุทัยธานี ( L ) 3,495 9,219

ปี  2566

ลำดับ คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลเขาบางแกรก
2,113 9,752  
07107 -> รพ.สต.เขาบางแกรก ( M ) 1,111 4,604
07103 -> รพ.สต.บ้านน้ำพุ ( M ) 664 3,217
07108 -> รพ.สต.ป่าหมาก ( S ) 338 1,931

2 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลหูช้าง
4,573 10,451  
07129 -> รพ.สต.บ้านหูช้าง ( M ) 2,278 5,341
07128 -> รพ.สต.หนองจอก ( S ) 1,044 2,482
07132 -> รพ.สต.หนองบ่มกล้วย ( S ) 1,251 2,628

ปี  2567

ลำดับ คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลซับป่าพลู
2,435 9,766  
07136 -> รพ.สต.ซับป่าพลู ( L ) 1,955 8,030
11793 -> รพ.สต.ทุ่งนางาม ( S ) 480 1,736

2 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลทองหลาง
1,207 6,239  
07144 -> รพ.สต.ทองหลาง ( M ) 820 4,767
07143 -> รพ.สต.คลองแห้ง ( S ) 387 1,472

ปี  2568

ลำดับ คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลห้วยแห้ง
2,783 7,407  
07121 -> รพ.สต.ห้วยแห้ง ( S ) 1,050 2,581
07120 -> รพ.สต.ห้วยพลู ( S ) 579 1,416
07127 -> รพ.สต.แก่นมะกรูด ( S ) 456 1,752
07133 -> รพ.สต.บ้านบุ่ง ( S ) 517 1,159
14126 -> รพ.สต.บ้านใหม่คลองอังวะ ( S ) 181 499

2 ) คลินิกหมอครอบครัวเมืองการุ้ง
1,738 13,287  
07126 -> รพ.สต.เมืองการุ้ง ( M ) 660 4,610
07125 -> รพ.สต.วังหิน ( M ) 422 3,320
07131 -> รพ.สต.บ้านใหม่คลองเคียน ( M ) 355 3,410
14035 -> รพ.สต.บ้านหนองอาสา ( S ) 301 1,947
ปี  2570

ลำดับ คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลหนองยาง
1,630 8,082  
07097 -> รพ.สต.หนองยาง ( S ) 716 1,934
07098 -> รพ.สต.หนองนางนวล ( M ) 388 3,136
14272 -> รพ.สต.บ้านหนองบัว ( M ) 526 3,012

2 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลทัพหลวง
4,176 8,645  
07118 -> รพ.สต.ทัพหลวง ( M ) 1,562 3,972
07119 -> รพ.สต.บ้านใหม่หนองแก ( S ) 1,606 2,437
14036 -> รพ.สต.บ้านใหม่โพธิ์งาม ( S ) 1,008 2,236

3 ) คลินิกหมอครอบครัวบ้านร่องตาที
2,580 12,044  
07134 -> รพ.สต.บ้านร่องตาที ( M ) 1,258 6,086
07140 -> รพ.สต.บ้านน้ำรอบ ( M ) 1,322 5,958

4 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.ห้วยคต
1,348 9,273  
11227 -> รพช.ห้วยคต ( F2 ) 755 4,856
07142 -> รพ.สต.สุขฤทัย ( M ) 593 4,417
ปี  2572

ลำดับ คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลระบำ
2,998 11,920  
07139 -> รพ.สต.ระบำ ( M ) 1,655 7,086
07138 -> รพ.สต.ท่ามะนาว ( M ) 1,343 4,834กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327