แผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว รพ.อุทัยธานี

ปี  2560
คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.น้ำซึม (6101012)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวเมืองพระชนก
เปิดดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2560
4,793 9,550  
07065 -> รพ.สต.น้ำซึม ( M ) 3,106 5,961
07070 -> รพ.สต.ท่าซุง ( M ) 1,385 3,211
07115 -> รพ.สต.หมกแถว ( S ) 302 595

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
2 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.เกาะเทโพ (6101022)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวเมืองอุทัยใหม่
เปิดดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2560
4,361 10,590  
07069 -> รพ.สต.เกาะเทโพ ( S ) 855 1,977
07066 -> รพ.สต.สะแกกรัง ( M ) 2,136 3,533
07068 -> สอ.หาดทนง ( S ) 635 1,633
07074 -> รพ.สต.หนองไผ่แบน ( S ) 735 1,619


คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
3 ) คลินิกหมอครอบครัวเมืองอุทัยใหม่ (6101032)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวเมืองอุทัยใหม่
เปิดดำเนินการ : 8 สิงหาคม 2559
3,757 8,775  
77746 -> ศสช.อุทัยใหม่ ( M ) 2,885 3,272
10720 -> รพท.อุทัยธานี ( s ) 871 24,954
22808 -> เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ( ) 1 522

ปี  2561
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2562
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2563

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.หนองแก  

4,148 10,273  
07071 -> รพ.สต.หนองแก ( S ) 680 1,655
07067 -> รพ.สต.ดอนขวาง ( M ) 987 2,568
07072 -> รพ.สต.โนนเหล็ก ( S ) 402 1,004
07073 -> รพ.สต.หนองเต่า ( S ) 575 1,338
07075 -> รพ.สต.หนองพังค่า ( S ) 543 1,263
07076 -> รพ.สต.ทุ่งใหญ่ ( S ) 295 590
07077 -> รพ.สต.เนินแจง ( S ) 666 1,855

ปี  2564

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวเทศบาลเมืองอุทัยธานี  

5,757 4,388  
12420 -> ศสท.อุทัยธานี ( M ) 5,757 4,388

ปี  2565
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2566
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327