แผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว รพ.ทัพทัน

ปี  2560

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลนิกหมอครอบครัว รพ.สต.ตลุกดู่ (6102012)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายทัพทัน
เปิดดำเนินการ : 3 เมษายน 2560
3,816 11,734  
07087 -> รพ.สต.ตลุกดู่ ( M ) 1,095 2,529
07088 -> รพ.สต.วังเตย ( M ) 1,111 3,142
07089 -> รพ.สต.สวนขวัญ ( M ) 699 2,323
23975 -> หน่วยทัพยายปอน ( S ) 911 2,204

ปี  2561
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2562

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลทัพทัน (6102022)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายทัพทัน
เปิดดำเนินการ :
3,982 11,742  
11221 -> รพช.ทัพทัน ( F2 ) 2,078 4,275
07078 -> รพ.สต.ทุ่งนาไทย ( S ) 493 1,206
07079 -> รพ.สต.เขาขี้ฝอย ( S ) 427 1,060
07080 -> รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง ( S ) 523 1,330
07113 -> รพ.สต.ทุ่งพึ่ง ( S ) 461 1,107

ปี  2563
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2564

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลหนองกระทุ่ม  

3,753 8,936  
07084 -> รพ.สต.หนองกระทุ่ม ( M ) 1,102 2,617
07085 -> รพ.สต.คอดยาง ( S ) 1,109 2,114
07086 -> รพ.สต.หนองสระ ( S ) 653 1,641
11914 -> รพ.สต.บ้านเขาปฐวี ( M ) 889 2,564

ปี  2565

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลหนองยายดา  

2,853 6,855  
07082 -> รพ.สต.หนองยายดา ( M ) 1,067 2,682
07081 -> รพ.สต.โคกหม้อ ( S ) 817 1,855
07083 -> รพ.สต.หนองกลางดง ( S ) 610 1,486
14273 -> รพ.สต.บ้านเหียงงาม ( S ) 359 832

ปี  2566
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327