แผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว รพ.สว่างอารมณ์

ปี  2560

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ไผ่เขียว (6103012)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวสว่างอารมณ์
เปิดดำเนินการ : 16 มีนาคม 2560
3,404 7,737  
07092 -> รพ.สต.ไผ่เขียว ( M ) 1,357 2,795
07095 -> รพ.สต.บ้านดอนหวาย ( S ) 772 1,921
14033 -> รพ.สต.บ้านเขาผาลาด ( M ) 1,275 2,831

ปี  2561

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สว่างอารมณ์ (6103022)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวสว่างอารมณ์
เปิดดำเนินการ : 1 กันยายน 2561
4,214 9,747  
11222 -> รพช.สว่างอารมณ์ ( F2 ) 2,117 4,466
07090 -> รพ.สต.หนองหลวง ( M ) 1,378 3,152
07091 -> รพ.สต.หนองแขวนกูบ ( S ) 719 1,601

ปี  2562
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2563
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2564

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.บ้านคลองข่อย  

3,997 9,043  
07094 -> รพ.สต.บ้านคลองข่อย ( M ) 1,536 3,045
07093 -> รพ.สต.บ้านทุ่งมน ( M ) 1,347 3,373
07096 -> รพ.สต.บ่อยาง ( M ) 1,114 2,625

ปี  2565
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2566
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327