แผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว รพ.บ้านไร่

ปี  2560
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2561

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.คอกควาย (6106012)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายบ้านไร่
เปิดดำเนินการ : 7 มีนาคม 2561
3,922 9,730  
07123 -> รพ.สต.คอกควาย ( M ) 1,507 3,207
07122 -> รพ.สต.บ้านน้ำพุ ( S ) 571 1,205
07124 -> รพ.สต.ห้วยคตคลองหวาย ( S ) 494 1,513
14034 -> รพ.สต.บ้านดง ( S ) 379 663
14037 -> รพ.สต.เจ้าวัด ( S ) 971 2,178

ปี  2562
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2563

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลบ้านไร่  

5,521 11,801  
11225 -> รพช.บ้านไร่ ( F2 ) 4,126 9,040
07130 -> รพ.สต.บ้านบึง ( M ) 1,395 2,761

ปี  2564

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลหูช้าง  

4,573 10,372  
07129 -> รพ.สต.บ้านหูช้าง ( M ) 2,278 5,277
07128 -> รพ.สต.หนองจอก ( S ) 1,044 2,484
07132 -> รพ.สต.หนองบ่มกล้วย ( M ) 1,251 2,611

ปี  2565

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลห้วยแห้ง  

2,783 7,425  
07121 -> รพ.สต.ห้วยแห้ง ( M ) 1,050 2,581
07120 -> รพ.สต.ห้วยพลู ( S ) 579 1,432
07127 -> รพ.สต.แก่นมะกรูด ( S ) 456 1,743
07133 -> รพ.สต.บ้านบุ่ง ( S ) 517 1,166
14126 -> รพ.สต.บ้านใหม่คลองอังวะ ( S ) 181 503

ปี  2566

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลทัพหลวง  

4,176 8,630  
07118 -> รพ.สต.ทัพหลวง ( M ) 1,562 3,973
07119 -> รพ.สต.บ้านใหม่หนองแก ( M ) 1,606 2,455
14036 -> รพ.สต.บ้านใหม่โพธิ์งาม ( S ) 1,008 2,202
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327