แผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว รพ.ลานสัก

ปี  2560
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2561

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัว สอน. 60 พรรษาฯ (6107012)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายลานสัก
เปิดดำเนินการ : 9 สิงหาคม 2561
4,341 10,151  
07135 -> สอน.ประดู่ยืน ( S ) 930 3,005
07141 -> รพ.สต.บ้านบึงแห้ง ( M ) 1,385 2,741
14038 -> รพ.สต.บ้านหนองแหน ( M ) 1,152 2,003
14900 -> รพ.สต.บ้านน้ำวิ่ง ( S ) 874 1,764

ปี  2562
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2563

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลลานสัก (6107021)  
CLUSTER : คลินิกหมอครอบครัวลานสัก
เปิดดำเนินการ : 30 กันยายน 25662
4,290 9,628  
11226 -> รพ.ลานสัก ( F2 ) 4,290 9,131

ปี  2564

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลซับป่าพลู  

2,988 7,369  
07136 -> รพ.สต.ซับป่าพลู ( M ) 2,435 5,701
11793 -> รพ.สต.ทุ่งนางาม ( S ) 553 1,668

ปี  2565

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลระบำ  

4,107 9,044  
07139 -> รพ.สต.ระบำ ( M ) 2,719 5,545
07138 -> รพ.สต.ท่ามะนาว ( M ) 1,388 3,499

ปี  2566

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวบ้านร่องตาที  

3,468 9,318  
07134 -> รพ.สต.บ้านร่องตาที ( M ) 1,697 5,355
07140 -> รพ.สต.บ้านน้ำรอบ ( M ) 1,771 3,963
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327