แผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว รพ.ห้วยคต

ปี  2560
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2561
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2562
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2563

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัวตำบลทองหลาง  

2,294 6,478  
07144 -> รพ.สต.ทองหลาง ( M ) 1,723 4,899
07143 -> รพ.สต.คลองแห้ง ( S ) 571 1,579

ปี  2564
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2565
---ไม่มีแผนเปิดดำเนินการคลินิกหมอครอบครัว---

ปี  2566

คลินิกหมอครอบครัว หลังคาเรือน ประชากร ขนาด
1 ) คลินิกหมอครอบครัว รพ.ห้วยคต  

5,042 10,295  
11227 -> รพช.ห้วยคต ( F2 ) 2,813 5,587
07142 -> รพ.สต.สุขฤทัย ( M ) 2,229 4,708
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ :   0 5651 1565   ต่อ 304    โทรสาร.  0 5651 1327