คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.น้ำซึม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซึม
ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


แม่ข่าย : โรงพยาบาลอุทัยธานี

หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน
รพ.สต.น้ำซึม -> (07065) น้ำซึม เมืองอุทัยธานี 3,299 3,603 6,902 3,106
รพ.สต.ท่าซุง -> (07070) ท่าซุง เมืองอุทัยธานี 1,837 1,971 3,808 1,385
รพ.สต.หมกแถว -> (07115) หมกแถว หนองขาหย่าง 346 380 726 302
รวม 5,482 5,954 11,436 4,793
แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561

ประชากรที่รับผิดชอบ
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
     สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 7,921 82.94
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 530 5.55
     พนักงานท้องถิ่น (LGO) 231 2.42
     ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 867 9.08
     ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
     ประชากรสิทธิ์ว่าง 0 0.00
รวม 9,550
แหล่งข้อมูล : จากรายงานการขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวของพื้นที่

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 100 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 4,793 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 47.93 หลังคาเรือน

พื้นที่รับผิดชอบ  

ตำบลน้ำซึม   อำเภอเมืองอุทัยธานี


หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านเกาะลูกมอญ ตำบลน้ำซึม 492 461 953 409
หมู่ที่ 2 บ้านภูมิธรรม ตำบลน้ำซึม 452 577 1,029 494
หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง ตำบลน้ำซึม 982 1,075 2,057 1,216
หมู่ที่ 4 บ้านท่าทอง ตำบลน้ำซึม 462 486 948 295
หมู่ที่ 5 บ้านพันตุ่น ตำบลน้ำซึม 283 335 618 207
หมู่ที่ 6 บ้านเนินม่วง ตำบลน้ำซึม 493 557 1,050 412
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งไอ้หุ ตำบลน้ำซึม 135 112 247 73
รวม 3,299 3,603 6,902 3,106

ตำบลท่าซุง   อำเภอเมืองอุทัยธานี

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลามัน ตำบลท่าซุง 255 264 519 190
หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุง ตำบลท่าซุง 456 479 935 357
หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้ ตำบลท่าซุง 233 220 453 168
หมู่ที่ 4 บ้านตาลเอน ตำบลท่าซุง 191 202 393 142
หมู่ที่ 5 บ้านโรงน้ำแข็ง ตำบลท่าซุง 78 100 178 69
หมู่ที่ 6 บ้านวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลท่าซุง 172 191 363 138
หมู่ที่ 7 บ้านท่าตาโป้ย ตำบลท่าซุง 324 371 695 229
หมู่ที่ 8 บ้านบึงทับแต้ ตำบลท่าซุง 128 144 272 92
รวม 1,837 1,971 3,808 1,385

ตำบลหมกแถว   อำเภอหนองขาหย่าง

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหมกแถว ตำบลหมกแถว 151 175 326 154
หมู่ที่ 2 บ้านหนองเขาขัน ตำบลหมกแถว 107 104 211 67
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลหมกแถว 88 101 189 81
รวม 346 380 726 302

แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561
ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 20 8.7
     การได้ยิน 34 14.8
     กายและการเคลื่อนไหว 130 56.8
     จิตใจหรือพฤติกรรม 11 4.8
     สติปัญญา 23 10.0
     การเรียนรู้ 6 2.6
     ออทิสติก 5 2.2
รวม 229 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

1. พญ.กรภัทร์ ระลึกฤาเดช นายแพทย์ปฏิบัติการ
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว สัดส่วน 1 :  9,550
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ

1. นส.สรินวรรณ ตันติวิมงคล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นางปานทิพย์ พันธ์เขียน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นส.วาสุนี เมฆฉาย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4. นางยุวดี อำพิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ สัดส่วน 1 :  2,388
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข

1. นายโยธิน อำพิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผู้จัดการ PCC)
2. นายศานิต หมั่นเสมอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นส.ณนรา ภาดาสิทธิภูมิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4. นางศุทธิวรรณ อินอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5. นายอุทัย อนุบาลผล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข สัดส่วน 1 :  1,910
ทันตแพทย์

1. ทพญ.นงนภัส เอกปัญญากุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ทันตแพทย์ สัดส่วน 1 :  9,550
เภสัชกร

1. ภก.โชคชัย นวมเพ็ชร เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกร สัดส่วน 1 :  9,550
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

1. ภกญ.ธัญญรัตน์ ภู่ศรี เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สัดส่วน 1 :  9,550
แพทย์แผนไทย

1. นส.ปุญชิดา บัวกลัว แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย สัดส่วน 1 :  9,550
กายภาพบำบัด

1. นายบริราช สมวรรณ นักกายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด สัดส่วน 1 :  9,550
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. นส.ธีรรัตน์ บัวเทศ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สัดส่วน 1 :  9,550
สายงานอื่น ๆ

1. นางราตรี เชื้อนุ่น พนักงานช่วยเหลือคนไข้
สายงานอื่น ๆ สัดส่วน 1 :  9,550

 

ข้อมูลการจัดการระบบบริการ (System)

Line Group บริการ 24 ชม. มี ไม่มี
Continuty Care (การเยี่ยมบ้าน) มี ไม่มี
Green Chanel มี ไม่มี
ระบบ Refer (โปรแกรม) มี ไม่มี
ระบบข้อมูลเชื่อมกับเแม่ข่าย มี ไม่มี
Lab Investigation มี ไม่มี
Virtual Account มี ไม่มี

 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีอยู่

รถกระบะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่สูง) มี ไม่มี
รถกระบะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่ปกติ) มี ไม่มี
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนิด 2 หัวตรวจ มี ไม่มี
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ มี ไม่มี
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น มี ไม่มี
หม้อต้มแผ่นความร้อน มี ไม่มี
หม้อแช่พาราฟิน มี ไม่มี
ยูนิตทันตกรรม มี ไม่มี
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซ๊ซ๊ มี ไม่มี
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) มี ไม่มี
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มี ไม่มี
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ มี ไม่มี
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา มี ไม่มี
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) มี ไม่มี
เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Generator) ขนาด 8 ลิตร มี ไม่มี
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต )Hematocrit Centrifuge) มี ไม่มี
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร มี ไม่มี