คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.เกาะเทโพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเทโพ
ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


แม่ข่าย : โรงพยาบาลอุทัยธานี

หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน
รพ.สต.สะแกกรัง -> (07066) สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี 2,328 2,571 4,899 2,136
สอ.หาดทนง -> (07068) หาดทนง เมืองอุทัยธานี 872 1,024 1,896 635
รพ.สต.เกาะเทโพ -> (07069) เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี 1,207 1,292 2,499 855
รพ.สต.หนองไผ่แบน -> (07074) หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี 1,121 1,176 2,297 735
รวม 5,528 6,063 11,591 4,361
แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561

ประชากรที่รับผิดชอบ
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
     สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 9,209 86.96
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 332 3.14
     พนักงานท้องถิ่น (LGO) 134 1.27
     ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 914 8.63
     ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
     ประชากรสิทธิ์ว่าง 0 0.00
รวม 10,590
แหล่งข้อมูล : จากรายงานการขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวของพื้นที่

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 63 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 4,361 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 69.22 หลังคาเรือน

พื้นที่รับผิดชอบ  

ตำบลสะแกกรัง   อำเภอเมืองอุทัยธานี


หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก ตำบลสะแกกรัง 244 306 550 233
หมู่ที่ 2 บ้านเนินตูม ตำบลสะแกกรัง 864 978 1,842 902
หมู่ที่ 3 บ้านปากกะบาด ตำบลสะแกกรัง 443 486 929 402
หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง ตำบลสะแกกรัง 179 198 377 133
หมู่ที่ 5 บ้านบางกุ้ง ตำบลสะแกกรัง 252 242 494 225
หมู่ที่ 6 บ้านบางใหญ่ ตำบลสะแกกรัง 75 74 149 76
หมู่ที่ 7 บ้านบางกุ้ง ตำบลสะแกกรัง 113 110 223 70
หมู่ที่ 8 บ้านจักษา ตำบลสะแกกรัง 158 177 335 95
รวม 2,328 2,571 4,899 2,136

ตำบลหาดทนง   อำเภอเมืองอุทัยธานี

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม ตำบลหาดทนง 135 145 280 95
หมู่ที่ 2 บ้านสะพานหิน2 ตำบลหาดทนง 120 154 274 85
หมู่ที่ 3 บ้านสะพานหิน3 ตำบลหาดทนง 80 117 197 63
หมู่ที่ 4 บ้านสะพานหิน4 ตำบลหาดทนง 163 198 361 134
หมู่ที่ 5 บ้านหาดทนง5 ตำบลหาดทนง 104 135 239 86
หมู่ที่ 6 บ้านหาดทนง6 ตำบลหาดทนง 270 275 545 172
รวม 872 1,024 1,896 635

ตำบลเกาะเทโพ   อำเภอเมืองอุทัยธานี

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านท่ารากหวาย ตำบลเกาะเทโพ 121 152 273 86
หมู่ที่ 2 บ้านท่ารากหวาย ตำบลเกาะเทโพ 167 167 334 100
หมู่ที่ 3 บ้านท่ารากหวาย ตำบลเกาะเทโพ 205 238 443 140
หมู่ที่ 4 บ้านป่าสะแก ตำบลเกาะเทโพ 369 369 738 266
หมู่ที่ 5 บ้านเกาะเทโพ ตำบลเกาะเทโพ 210 237 447 161
หมู่ที่ 6 บ้านเกาะเทโพ ตำบลเกาะเทโพ 135 129 264 102
รวม 1,207 1,292 2,499 855

ตำบลหนองไผ่แบน   อำเภอเมืองอุทัยธานี

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่แบน ตำบลหนองไผ่แบน 223 240 463 151
หมู่ที่ 2 บ้านเนินซาก ตำบลหนองไผ่แบน 308 306 614 187
หมู่ที่ 3 บ้านล่อมอ้ายหมอง ตำบลหนองไผ่แบน 225 262 487 152
หมู่ที่ 4 บ้านเนินต้นตาล ตำบลหนองไผ่แบน 63 64 127 38
หมู่ที่ 5 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองไผ่แบน 217 193 410 153
หมู่ที่ 6 บ้านเนินต้นตาลเหนือ ตำบลหนองไผ่แบน 85 111 196 54
รวม 1,121 1,176 2,297 735

แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561
ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 32 10.6
     การได้ยิน 44 14.6
     กายและการเคลื่อนไหว 159 52.8
     จิตใจหรือพฤติกรรม 25 8.3
     สติปัญญา 36 12.0
     การเรียนรู้ 3 1.0
     ออทิสติก 2 0.7
รวม 301 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

1. พญ.พัชรา ชาติอุดมพันธ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว สัดส่วน 1 :  10,590
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ

1. นางภคศิริ รักกสิการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นางวรรณา เฉลยจิตต์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางอัจฉรา ศรีเหนี่ยง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4. นางอรทัย ตระกูลอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ สัดส่วน 1 :  2,648
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข

1. นายวุฒิเดช ทิมเขียว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
2. นส.ณัฐพร จันทร์โอ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นส.ณฐมน ชูศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4. นางวรรณา เนียมอ่ำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข สัดส่วน 1 :  2,648
ทันตแพทย์

1. ทพญ.นงนภัส เอกปัญญากุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ทันตแพทย์ สัดส่วน 1 :  10,590
เภสัชกร

1. ภก.โชคชัย นวมเพ็ชร เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกร สัดส่วน 1 :  10,590
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

1. นส.ดนิตา นิติภัทรโยธิน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สัดส่วน 1 :  10,590
แพทย์แผนไทย

1. นส.ฐานิตา เสรีศิริวัฒนา แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย สัดส่วน 1 :  10,590
กายภาพบำบัด

1. นส.อนุสรา ธานีตระกูล นักกายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด สัดส่วน 1 :  10,590
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. นส.ธญานี อินทร์อำนวย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สัดส่วน 1 :  10,590
สายงานอื่น ๆ

1. นางสุวรรณา พรประเสริฐผล นักบริหารงานสาธารณสุข
2. นายวิริยะ สมุท ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
3. นส.วรารัตน์ ขัดเชิง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
สายงานอื่น ๆ สัดส่วน 1 :  3,530

 

ข้อมูลการจัดการระบบบริการ (System)

Line Group บริการ 24 ชม. มี ไม่มี
Continuty Care (การเยี่ยมบ้าน) มี ไม่มี
Green Chanel มี ไม่มี
ระบบ Refer (โปรแกรม) มี ไม่มี
ระบบข้อมูลเชื่อมกับเแม่ข่าย มี ไม่มี
Lab Investigation มี ไม่มี
Virtual Account มี ไม่มี

 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีอยู่

รถกระบะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่สูง) มี ไม่มี
รถกระบะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่ปกติ) มี ไม่มี
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนิด 2 หัวตรวจ มี ไม่มี
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ มี ไม่มี
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น มี ไม่มี
หม้อต้มแผ่นความร้อน มี ไม่มี
หม้อแช่พาราฟิน มี ไม่มี
ยูนิตทันตกรรม มี ไม่มี
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซ๊ซ๊ มี ไม่มี
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) มี ไม่มี
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มี ไม่มี
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ มี ไม่มี
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา มี ไม่มี
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) มี ไม่มี
เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Generator) ขนาด 8 ลิตร มี ไม่มี
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต )Hematocrit Centrifuge) มี ไม่มี
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร มี ไม่มี