คลนิกหมอครอบครัว รพ.สต.ตลุกดู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุกดู่
ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี


แม่ข่าย : โรงพยาบาลทัพทัน

หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน
รพ.สต.ตลุกดู่ -> (07087) ตลุกดู่ ทัพทัน 1,515 1,611 3,126 1,095
รพ.สต.วังเตย -> (07088) ตลุกดู่ ทัพทัน 1,764 1,877 3,641 1,111
รพ.สต.สวนขวัญ -> (07089) ตลุกดู่ ทัพทัน 1,162 1,150 2,312 699
หน่วยทัพยายปอน -> (23975) ประดู่ยืน ทัพทัน 1,300 1,327 2,627 911
รวม 5,741 5,965 11,706 3,816
แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561

ประชากรที่รับผิดชอบ
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
     สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 10,302 87.80
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 868 7.40
     พนักงานท้องถิ่น (LGO) 114 0.97
     ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 440 3.75
     ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
     ประชากรสิทธิ์ว่าง 7 0.06
รวม 11,734
แหล่งข้อมูล : จากรายงานการขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวของพื้นที่

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 75 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 3,816 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 50.88 หลังคาเรือน

พื้นที่รับผิดชอบ  

ตำบลตลุกดู่   อำเภอทัพทัน


หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองนกยูง ตำบลตลุกดู่ 236 246 482 163
หมู่ที่ 3 บ้านถนนใหม่3 ตำบลตลุกดู่ 214 232 446 191
หมู่ที่ 4 บ้านตลุกดู่ ตำบลตลุกดู่ 161 195 356 104
หมู่ที่ 6 บ้านถนนใหม่6 ตำบลตลุกดู่ 223 257 480 168
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแฟบ ตำบลตลุกดู่ 360 331 691 239
หมู่ที่ 8 บ้านตลุกดู่ ตำบลตลุกดู่ 166 164 330 136
หมู่ที่ 9 บ้านหนองคล้า ตำบลตลุกดู่ 155 186 341 94
หมู่ที่ 11 บ้านวังเตย ตำบลตลุกดู่ 220 225 445 156
หมู่ที่ 12 บ้านหนองไผ่ ตำบลตลุกดู่ 496 561 1,057 337
หมู่ที่ 13 บ้านสวนขวัญ ตำบลตลุกดู่ 586 567 1,153 363
หมู่ที่ 14 บ้านเพชรกาฬสินธิ์ ตำบลตลุกดู่ 620 674 1,294 334
หมู่ที่ 15 บ้านโป่งเก้ง ตำบลตลุกดู่ 576 583 1,159 336
รวม 4,013 4,221 8,234 2,621

ตำบลประดู่ยืน   อำเภอลานสัก

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านทัพยายปอน ตำบลประดู่ยืน 419 461 880 312
หมู่ที่ 3 บ้านหนองแขม ตำบลประดู่ยืน 116 127 243 79
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งสามแท่ง ตำบลประดู่ยืน 221 220 441 156
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ ตำบลประดู่ยืน 312 290 602 205
หมู่ที่ 9 บ้านป่าคา ตำบลประดู่ยืน 241 245 486 188
หมู่ที่ 10 บ้านหนองปลาไหล ตำบลประดู่ยืน 175 166 341 101
หมู่ที่ 12 บ้านคลองโป่งพัฒนา ตำบลประดู่ยืน 244 235 479 154
รวม 1,728 1,744 3,472 1,195

แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561
ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 49 14.6
     การได้ยิน 44 13.1
     กายและการเคลื่อนไหว 183 54.6
     จิตใจหรือพฤติกรรม 16 4.8
     สติปัญญา 27 8.1
     การเรียนรู้ 13 3.9
     ออทิสติก 3 0.9
รวม 335 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

1. พญ.สุปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว สัดส่วน 1 :  11,734
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ

1. นางสุภาภรณ์ โตมณีพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (เวชปฏิบัติ)
2. นางบังอร สิทธิกรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางธภัชชา รัตนวรีกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (เวชปฏิบัติ)
4. นส.มยุเรศ รักกสิกรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (เวชปฏิบัติ)
5. นส.บุญยืน พูลเขตร์กิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (เวชปฏิบัติ)
6. นางพัชรินทร์ เหม่นมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (เวชปฏิบัติ)
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ สัดส่วน 1 :  1,956
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข

1. นายณปภณ ศรีผง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
2. นายวินัย บุญมา เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
3. นายมานะ มุธิตา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4. นางสุธิตา ว่องวิการณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5. นางไพรวรรณ์ เทพพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6. นายอัษฎางค์ เพียรธัญญกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข สัดส่วน 1 :  1,956
ทันตแพทย์

1. ทพญ.ศศิรัชต์ ศิริโยธา ทันตแพทย์ชำนาญการ
ทันตแพทย์ สัดส่วน 1 :  11,734
เภสัชกร

1. ภกญ.วรวรรณ ชาญสุวรรณชัย เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกร สัดส่วน 1 :  11,734
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

1. นายมานพ แสงแก้ว เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สัดส่วน 1 :  11,734
แพทย์แผนไทย

1. นส.จันทร์จิรา มะลิวงษ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
แพทย์แผนไทย สัดส่วน 1 :  11,734
กายภาพบำบัด

1. นส.วิภารัตน์ เกษมุติ นักกายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด สัดส่วน 1 :  11,734
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. นส.ปรียวัลย์ พงษ์เกษตรการ นักวิชาการทันตสาธารณสุข
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สัดส่วน 1 :  11,734
สายงานอื่น ๆ

1. นางบรรเจิด แก้วเกษการณ์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2. นส.ธนิตา อยู่สิงห์ นักจิตวิทยา
3. นส.นิภาวี ชูศักดิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
4. นส.วิมลรัตน์ จิตโสภีย์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
สายงานอื่น ๆ สัดส่วน 1 :  2,934

 

ข้อมูลการจัดการระบบบริการ (System)

Line Group บริการ 24 ชม. มี ไม่มี
Continuty Care (การเยี่ยมบ้าน) มี ไม่มี
Green Chanel มี ไม่มี
ระบบ Refer (โปรแกรม) มี ไม่มี
ระบบข้อมูลเชื่อมกับเแม่ข่าย มี ไม่มี
Lab Investigation มี ไม่มี
Virtual Account มี ไม่มี

 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีอยู่

รถกระบะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่สูง) มี ไม่มี
รถกระบะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่ปกติ) มี ไม่มี
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนิด 2 หัวตรวจ มี ไม่มี
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ มี ไม่มี
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น มี ไม่มี
หม้อต้มแผ่นความร้อน มี ไม่มี
หม้อแช่พาราฟิน มี ไม่มี
ยูนิตทันตกรรม มี ไม่มี
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซ๊ซ๊ มี ไม่มี
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) มี ไม่มี
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มี ไม่มี
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ มี ไม่มี
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา มี ไม่มี
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) มี ไม่มี
เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Generator) ขนาด 8 ลิตร มี ไม่มี
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต )Hematocrit Centrifuge) มี ไม่มี
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร มี ไม่มี