คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ไผ่เขียว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่เขียว
ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี


แม่ข่าย : โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน
รพ.สต.ไผ่เขียว -> (07092) ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ 1,766 1,642 3,408 1,357
รพ.สต.บ้านดอนหวาย -> (07095) บ่อยาง สว่างอารมณ์ 1,029 1,034 2,063 772
รพ.สต.บ้านเขาผาลาด -> (14033) พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ 1,798 1,796 3,594 1,275
รวม 4,593 4,472 9,065 3,404
แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561

ประชากรที่รับผิดชอบ
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
     สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 7,089 91.62
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 348 4.50
     พนักงานท้องถิ่น (LGO) 55 0.71
     ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 221 2.86
     ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
     ประชากรสิทธิ์ว่าง 22 0.28
รวม 7,737
แหล่งข้อมูล : จากรายงานการขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวของพื้นที่

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 56 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 3,404 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 60.79 หลังคาเรือน

พื้นที่รับผิดชอบ  

ตำบลพลวงสองนาง   อำเภอสว่างอารมณ์


หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านเขาผาลาด ตำบลพลวงสองนาง 421 401 822 321
หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน ตำบลพลวงสองนาง 407 446 853 297
หมู่ที่ 5 บ้านหนองชุมเห็ด ตำบลพลวงสองนาง 480 474 954 340
หมู่ที่ 6 บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลพลวงสองนาง 490 475 965 317
รวม 1,798 1,796 3,594 1,275

ตำบลไผ่เขียว   อำเภอสว่างอารมณ์

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านดอนตาเสา ตำบลไผ่เขียว 233 225 458 167
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสงบ ตำบลไผ่เขียว 802 761 1,563 673
หมู่ที่ 3 บ้านกกตาล ตำบลไผ่เขียว 39 27 66 23
หมู่ที่ 4 บ้านวังบุญ ตำบลไผ่เขียว 190 171 361 147
หมู่ที่ 5 บ้านดอนใหญ่ ตำบลไผ่เขียว 286 257 543 200
หมู่ที่ 6 บ้านหนองโพ ตำบลไผ่เขียว 69 76 145 47
หมู่ที่ 14 บ้านเขาพระ ตำบลไผ่เขียว 147 125 272 100
รวม 1,766 1,642 3,408 1,357

ตำบลบ่อยาง   อำเภอสว่างอารมณ์

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านบ้านเก่า ตำบลบ่อยาง 52 48 100 33
หมู่ที่ 2 บ้านวังตะเคียน ตำบลบ่อยาง 69 87 156 66
หมู่ที่ 3 บ้านดอนเพชร ตำบลบ่อยาง 119 126 245 80
หมู่ที่ 4 บ้านคลองแบ่ง ตำบลบ่อยาง 165 178 343 134
หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก ตำบลบ่อยาง 375 347 722 247
หมู่ที่ 7 บ้านดอนหวาย ตำบลบ่อยาง 146 155 301 142
หมู่ที่ 9 บ้านหนองแว่น ตำบลบ่อยาง 103 93 196 70
รวม 1,029 1,034 2,063 772

แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561
ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 67 14.0
     การได้ยิน 41 8.5
     กายและการเคลื่อนไหว 298 62.1
     จิตใจหรือพฤติกรรม 30 6.3
     สติปัญญา 28 5.8
     การเรียนรู้ 11 2.3
     ออทิสติก 5 1.0
รวม 480 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

1. นพ.กวิราช พงษ์โอภาส นายแพทย์ชำนาญการ
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว สัดส่วน 1 :  7,737
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ

1. นายวันชัย อัมรนันท์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2. นส.สุมาลี วังสีราช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นส.ณัฐกานต์ หมั่นเขตรกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นส.สิริจรรยา บุญเพียร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5. นายนพพล ศีลอาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นางประภา ดีพิจารณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ สัดส่วน 1 :  1,290
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข

1. นางกาญจนา มากวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นายคธา บัวลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นส.พัชนิภา ทองด้วง นักวิชาการสาธารณสุข
4. นายสุรศักดิ์ สกุลพรพาณิช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5. นส.ณภัทร เตยหอม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6. นางน้ำค้าง เขียวทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
7. นางสาวปรียานุช สุขกรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข สัดส่วน 1 :  1,105
ทันตแพทย์

1. ทพญ.พิชานัน คุ้มชนะ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ทันตแพทย์ สัดส่วน 1 :  7,737
เภสัชกร

1. ภก.รวิ จิระปาน เภสัชกรปฏิบัติการ
เภสัชกร สัดส่วน 1 :  7,737
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

1. นางบุษรา จันทบัตร เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สัดส่วน 1 :  7,737
แพทย์แผนไทย

1. นางณิชารีย์ คงเวียง นักการแพทย์แผนไทยชำนาญการ
แพทย์แผนไทย สัดส่วน 1 :  7,737
กายภาพบำบัด

1. นส.ปิยาภรณ์ มายา นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
กายภาพบำบัด สัดส่วน 1 :  7,737
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. นส.หนึ่งฤทัย เรืองพิจิตร นักวิชาการทันตสาธารณสุข
2. นายอดิศักดิ์ เมืองราชา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สัดส่วน 1 :  3,869
สายงานอื่น ๆ

1. นส.ชญาณัฐ แจ่มฟ้า นักโภชนาการ
2. นส.ทัศน์วรรณ เทพประสิทธิ์ นักจิตวิทยา
สายงานอื่น ๆ สัดส่วน 1 :  3,869

 

ข้อมูลการจัดการระบบบริการ (System)

Line Group บริการ 24 ชม. มี ไม่มี
Continuty Care (การเยี่ยมบ้าน) มี ไม่มี
Green Chanel มี ไม่มี
ระบบ Refer (โปรแกรม) มี ไม่มี
ระบบข้อมูลเชื่อมกับเแม่ข่าย มี ไม่มี
Lab Investigation มี ไม่มี
Virtual Account มี ไม่มี

 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีอยู่

รถกระบะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่สูง) มี ไม่มี
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนิด 2 หัวตรวจ มี ไม่มี
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ มี ไม่มี
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น มี ไม่มี
หม้อต้มแผ่นความร้อน มี ไม่มี
หม้อแช่พาราฟิน มี ไม่มี
ยูนิตทันตกรรม มี ไม่มี
รถกระบะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่ปกติ) มี ไม่มี
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) มี ไม่มี
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซ๊ซ๊ มี ไม่มี
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มี ไม่มี
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ มี ไม่มี
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา มี ไม่มี
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) มี ไม่มี
เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Generator) ขนาด 8 ลิตร มี ไม่มี
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต )Hematocrit Centrifuge) มี ไม่มี
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร มี ไม่มี