คลินิกหมอครอบครัวตำบลเขาบางแกรก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาบางแกรก
ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี


แม่ข่าย : โรงพยาบาลหนองฉาง

หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน
รพ.สต.บ้านน้ำพุ -> (07103) ทุ่งโพ หนองฉาง 1,549 1,630 3,179 983
รพ.สต.เขาบางแกรก -> (07107) เขาบางแกรก หนองฉาง 2,184 2,430 4,614 1,759
รพ.สต.ป่าหมาก -> (07108) เขาบางแกรก หนองฉาง 897 942 1,839 546
รวม 4,630 5,002 9,632 3,288
แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561

ประชากรที่รับผิดชอบ
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
     สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 6,783 86.26
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 621 7.90
     พนักงานท้องถิ่น (LGO) 103 1.31
     ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 328 4.17
     ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
     ประชากรสิทธิ์ว่าง 11 0.14
รวม 7,863
แหล่งข้อมูล : จากรายงานการขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวของพื้นที่

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 105 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 3,288 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 31.31 หลังคาเรือน

พื้นที่รับผิดชอบ  

ตำบลทุ่งโพ   อำเภอหนองฉาง


หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านน้ำพุ ตำบลทุ่งโพ 419 418 837 266
หมู่ที่ 7 บ้านปลักม่วง ตำบลทุ่งโพ 362 389 751 232
หมู่ที่ 9 บ้านเนินพยอม ตำบลทุ่งโพ 155 161 316 98
หมู่ที่ 12 บ้านหัวเขา ตำบลทุ่งโพ 263 286 549 162
หมู่ที่ 13 บ้านกระชอน ตำบลทุ่งโพ 131 149 280 79
หมู่ที่ 15 บ้านบ้านโรงสีใหม่ ตำบลทุ่งโพ 219 227 446 146
รวม 1,549 1,630 3,179 983

ตำบลเขาบางแกรก   อำเภอหนองฉาง

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งนาเก่า ตำบลเขาบางแกรก 437 519 956 273
หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลเขาบางแกรก 178 182 360 118
หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา ตำบลเขาบางแกรก 323 359 682 190
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนาใหม่ ตำบลเขาบางแกรก 1,612 1,774 3,386 1,404
หมู่ที่ 5 บ้านเขาปลาร้า ตำบลเขาบางแกรก 306 304 610 181
หมู่ที่ 6 บ้านป่าหมาก ตำบลเขาบางแกรก 90 97 187 57
หมู่ที่ 7 บ้านวังผาลาด ตำบลเขาบางแกรก 135 137 272 82
รวม 3,081 3,372 6,453 2,305

แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561
ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 13 12.3
     การได้ยิน 15 14.2
     กายและการเคลื่อนไหว 58 54.7
     จิตใจหรือพฤติกรรม 5 4.7
     สติปัญญา 11 10.4
     การเรียนรู้ 0 0.0
     ออทิสติก 4 3.8
รวม 106 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

1. พญ.ถิรดา แซ่ไว นายแพทย์ปฏิบัติการ
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว สัดส่วน 1 :  7,863
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ

1. นส.ภัทรพร จำปาพร้อม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นายจักรพรรณ จันทร์ทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ สัดส่วน 1 :  3,932
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข

1. นส.มลฤดี พัฒนพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นายมานิต ศรีขาว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นางสายพิน มุ่งศีลธรรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4. นส.จรรยา บุญเพ็ญ นักวิชาการสาธารณสุข
5. นางรัตนา แก่นเสาวภาคย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6. นางนิตยา หัตถโกศล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7. นส.กองแก้ว แก้วเกษการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
8. นส.ศิริวรรณ เขียวขำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข สัดส่วน 1 :  983
ทันตแพทย์

1. ทพญ.พันธนันท์ สงวนวงษ์ทอง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ทันตแพทย์ สัดส่วน 1 :  7,863
เภสัชกร

1. ภญ.ปาณิศา บารมี เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกร สัดส่วน 1 :  7,863
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

1. นส.สุภัค แข็งกสิกรณ์ เจ้าพนักงานเภสัชสาธารณสุขชำนาญงาน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สัดส่วน 1 :  7,863
แพทย์แผนไทย

1. นส.ชมัยพร อินทร์เสรี นักการแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
แพทย์แผนไทย สัดส่วน 1 :  7,863
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. นายภาณุวัฒน์ ใจสุวรรณ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สัดส่วน 1 :  7,863

 

ข้อมูลการจัดการระบบบริการ (System)

Line Group บริการ 24 ชม. มี ไม่มี
Continuty Care (การเยี่ยมบ้าน) มี ไม่มี
Green Chanel มี ไม่มี
ระบบ Refer (โปรแกรม) มี ไม่มี
ระบบข้อมูลเชื่อมกับเแม่ข่าย มี ไม่มี
Lab Investigation มี ไม่มี
Virtual Account มี ไม่มี

 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีอยู่

รถกระบะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่สูง) มี ไม่มี
รถกระบะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่ปกติ) มี ไม่มี
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนิด 2 หัวตรวจ มี ไม่มี
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ มี ไม่มี
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น มี ไม่มี
หม้อต้มแผ่นความร้อน มี ไม่มี
หม้อแช่พาราฟิน มี ไม่มี
ยูนิตทันตกรรม มี ไม่มี
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซ๊ซ๊ มี ไม่มี
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) มี ไม่มี
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มี ไม่มี
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ มี ไม่มี
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา มี ไม่มี
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) มี ไม่มี
เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Generator) ขนาด 8 ลิตร มี ไม่มี
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต )Hematocrit Centrifuge) มี ไม่มี
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร มี ไม่มี