คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.คอกควาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอกควาย
ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี


แม่ข่าย : โรงพยาบาลบ้านไร่

หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน
รพ.สต.บ้านน้ำพุ -> (07122) คอกควาย บ้านไร่ 751 747 1,498 571
รพ.สต.คอกควาย -> (07123) คอกควาย บ้านไร่ 2,013 2,050 4,063 1,507
รพ.สต.ห้วยคตคลองหวาย -> (07124) คอกควาย บ้านไร่ 609 614 1,223 494
รพ.สต.บ้านดง -> (14034) คอกควาย บ้านไร่ 442 427 869 379
รพ.สต.เจ้าวัด -> (14037) เจ้าวัด บ้านไร่ 1,351 1,366 2,717 971
รวม 5,166 5,204 10,370 3,922
แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561

ประชากรที่รับผิดชอบ
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
     สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 8,254 84.83
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 298 3.06
     พนักงานท้องถิ่น (LGO) 79 0.81
     ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 1,090 11.20
     ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
     ประชากรสิทธิ์ว่าง 9 0.09
รวม 9,730
แหล่งข้อมูล : จากรายงานการขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวของพื้นที่

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 59 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 3,922 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 66.47 หลังคาเรือน

พื้นที่รับผิดชอบ  

ตำบลคอกควาย   อำเภอบ้านไร่


หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านน้ำพุ ตำบลคอกควาย 200 218 418 229
หมู่ที่ 2 บ้านทองหลาง ตำบลคอกควาย 293 297 590 243
หมู่ที่ 3 บ้านบ้านดง ตำบลคอกควาย 275 299 574 232
หมู่ที่ 4 บ้านอีพุงน้อย ตำบลคอกควาย 335 338 673 240
หมู่ที่ 5 บ้านบ้านน้อย ตำบลคอกควาย 501 495 996 363
หมู่ที่ 6 บ้านบ้านใหม่ ตำบลคอกควาย 301 328 629 245
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยคต ตำบลคอกควาย 222 228 450 203
หมู่ที่ 8 บ้านไร่ใหม่ ตำบลคอกควาย 188 188 376 159
หมู่ที่ 9 บ้านกระแหน่ ตำบลคอกควาย 193 166 359 118
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึก ตำบลคอกควาย 100 99 199 69
หมู่ที่ 11 บ้านปางสวรรค์ ตำบลคอกควาย 167 128 295 147
หมู่ที่ 12 บ้านห้วยน้ำดี ตำบลคอกควาย 287 287 574 222
หมู่ที่ 13 บ้านป่าคาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคอกควาย 195 189 384 115
หมู่ที่ 14 บ้านเจดีย์ ตำบลคอกควาย 163 174 337 109
หมู่ที่ 15 บ้านคุ้มเกล้า ตำบลคอกควาย 215 218 433 143
หมู่ที่ 16 บ้านน้ำทรัพย์ ตำบลคอกควาย 180 186 366 114
รวม 3,815 3,838 7,653 2,951

ตำบลเจ้าวัด   อำเภอบ้านไร่

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านเจ้าวัด ตำบลเจ้าวัด 408 411 819 290
หมู่ที่ 2 บ้านเขาน้อย ตำบลเจ้าวัด 140 116 256 101
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ลำปาง ตำบลเจ้าวัด 270 264 534 164
หมู่ที่ 4 บ้านอีพุ่งใหญ่ ตำบลเจ้าวัด 385 397 782 277
หมู่ที่ 7 บ้านหนองใหญ่พัฒนา ตำบลเจ้าวัด 148 178 326 139
รวม 1,351 1,366 2,717 971

แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561
ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 33 14.9
     การได้ยิน 41 18.6
     กายและการเคลื่อนไหว 106 48.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 18 8.1
     สติปัญญา 15 6.8
     การเรียนรู้ 3 1.4
     ออทิสติก 5 2.3
รวม 221 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

1. พญ.รวิพิมพ์ วัฒนะโชติ นายแพทย์ชำนาญการ
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว สัดส่วน 1 :  9,730
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ

1. นส.นารีรัตน์ อินดิบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2. นส.เกศินี บูโกก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3. นส.ชุติมันย์ ทิพกวีย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นส.ลาวัณย์ บูโกก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ สัดส่วน 1 :  2,433
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข

1. นส.อรุณรัตน์ เปรมกมล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นายศรายุทธ แสนพรหม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นายอนันตวิทย์ เงินมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4. นายวราวุธ นพรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5. นส.ธนัฎฐา คู่สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข
6. นส.ณัทธิ์พิมพิ์สุทธิ์ สารสม เจ้าพนักงานสาธารณสุข
7. นส.วรรณา ชวนชิต เจ้าพนักงานสาธารณสุข
8. นส.ละไม ทวิทา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
9. นายสมเดช เพ็งอุ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข สัดส่วน 1 :  1,081
ทันตแพทย์

1. ทพญ.รชนิศ เกตุพงษ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ทันตแพทย์ สัดส่วน 1 :  9,730
เภสัชกร

1. ภญ.อรพรรณ อ้นทอง เภสัชกรปฏิบัติการ
เภสัชกร สัดส่วน 1 :  9,730
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

1. นส.ปวีณา พิลึก เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สัดส่วน 1 :  9,730
แพทย์แผนไทย

1. นส.อาภาภร คชนิล แพทย์แผนไทย (นักวิชาการสาธารณสุข)
แพทย์แผนไทย สัดส่วน 1 :  9,730
กายภาพบำบัด

1. นส.ณัฐวดี อินทรอำนวย นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
กายภาพบำบัด สัดส่วน 1 :  9,730
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. นส.กชกร ดำดล นักวิชาการทันตสาธารณสุข
2. นส.นิภาวรรณ เพ็งอุ่น นักวิชาการทันตสาธารณสุข
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สัดส่วน 1 :  4,865
สายงานอื่น ๆ

1. นางนพวรรณ หงษ์ประดับ พนักงานประจำตึก
2. นายอัครพล เพ็ชรดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้
สายงานอื่น ๆ สัดส่วน 1 :  4,865

 

ข้อมูลการจัดการระบบบริการ (System)

Line Group บริการ 24 ชม. มี ไม่มี
Continuty Care (การเยี่ยมบ้าน) มี ไม่มี
Green Chanel มี ไม่มี
ระบบ Refer (โปรแกรม) มี ไม่มี
ระบบข้อมูลเชื่อมกับเแม่ข่าย มี ไม่มี
Lab Investigation มี ไม่มี
Virtual Account มี ไม่มี

 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีอยู่

รถกระบะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่สูง) มี ไม่มี
รถกระบะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่ปกติ) มี ไม่มี
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนิด 2 หัวตรวจ มี ไม่มี
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ มี ไม่มี
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น มี ไม่มี
หม้อต้มแผ่นความร้อน มี ไม่มี
หม้อแช่พาราฟิน มี ไม่มี
ยูนิตทันตกรรม มี ไม่มี
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซ๊ซ๊ มี ไม่มี
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) มี ไม่มี
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มี ไม่มี
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ มี ไม่มี
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา มี ไม่มี
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) มี ไม่มี
เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Generator) ขนาด 8 ลิตร มี ไม่มี
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต )Hematocrit Centrifuge) มี ไม่มี
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร มี ไม่มี