คลินิกหมอครอบครัว สอน. 60 พรรษาฯ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี


แม่ข่าย : โรงพยาบาลลานสัก

หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน
สอน.ประดู่ยืน -> (07135) ทุ่งนางาม ลานสัก 1,410 1,526 2,936 930
รพ.สต.บ้านบึงแห้ง -> (07141) น้ำรอบ ลานสัก 2,009 1,919 3,928 1,385
รพ.สต.บ้านหนองแหน -> (14038) ประดู่ยืน ลานสัก 1,563 1,600 3,163 1,152
รพ.สต.บ้านน้ำวิ่ง -> (14900) ทุ่งนางาม ลานสัก 1,329 1,392 2,721 874
รวม 6,311 6,437 12,748 4,341
แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561

ประชากรที่รับผิดชอบ
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
     สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 9,314 91.75
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 398 3.92
     พนักงานท้องถิ่น (LGO) 112 1.10
     ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 303 2.98
     ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
     ประชากรสิทธิ์ว่าง 9 0.09
รวม 10,151
แหล่งข้อมูล : จากรายงานการขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวของพื้นที่

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 56 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 4,341 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 77.52 หลังคาเรือน

พื้นที่รับผิดชอบ  

ตำบลประดู่ยืน   อำเภอลานสัก


หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านประดู่ยืน ตำบลประดู่ยืน 491 502 993 424
หมู่ที่ 4 บ้านตะคล้อ ตำบลประดู่ยืน 244 230 474 166
หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน ตำบลประดู่ยืน 239 257 496 151
หมู่ที่ 7 บ้านหนองผักกาด ตำบลประดู่ยืน 373 391 764 244
หมู่ที่ 11 บ้านวังหน้าศาล ตำบลประดู่ยืน 216 220 436 167
รวม 1,563 1,600 3,163 1,152

ตำบลน้ำรอบ   อำเภอลานสัก

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยทราย ตำบลน้ำรอบ 578 550 1,128 373
หมู่ที่ 3 บ้านโป่งนวล ตำบลน้ำรอบ 214 209 423 195
หมู่ที่ 6 บ้านบึงแห้ง ตำบลน้ำรอบ 203 210 413 162
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเจ็กกวย ตำบลน้ำรอบ 273 234 507 167
หมู่ที่ 11 บ้านหนองม่วงสามัคคี ตำบลน้ำรอบ 304 309 613 229
หมู่ที่ 15 บ้านทันสมัย ตำบลน้ำรอบ 246 236 482 119
หมู่ที่ 16 บ้านผาสุก ตำบลน้ำรอบ 191 171 362 140
รวม 2,009 1,919 3,928 1,385

ตำบลทุ่งนางาม   อำเภอลานสัก

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านดินแดง ตำบลทุ่งนางาม 195 221 416 144
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยโศก ตำบลทุ่งนางาม 395 432 827 246
หมู่ที่ 3 บ้านชายเขา ตำบลทุ่งนางาม 333 348 681 234
หมู่ที่ 4 บ้านนิคมสามัคคี ตำบลทุ่งนางาม 398 437 835 318
หมู่ที่ 5 บ้านกาลอดบ่วง ตำบลทุ่งนางาม 294 303 597 167
หมู่ที่ 7 บ้านน้ำวิ่ง ตำบลทุ่งนางาม 395 402 797 266
หมู่ที่ 9 บ้านบุ่งฝาง ตำบลทุ่งนางาม 215 237 452 135
หมู่ที่ 10 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลทุ่งนางาม 206 210 416 128
หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบลทุ่งนางาม 308 328 636 166
รวม 2,739 2,918 5,657 1,804

แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561
ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 42 13.3
     การได้ยิน 35 11.1
     กายและการเคลื่อนไหว 194 61.6
     จิตใจหรือพฤติกรรม 10 3.2
     สติปัญญา 25 7.9
     การเรียนรู้ 3 1.0
     ออทิสติก 6 1.9
รวม 315 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

1. นพ.รุ่งเกียรติ ชัยศุภกิจสินธ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว สัดส่วน 1 :  10,151
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ

1. นางแป้งล่ำ บุญญาประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นายสมศักดิ์ ทองคำขาว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3. นางมธุรส อรุณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นส.โสภิต รุทะกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5. นส.ภัทร์ฐิรญา จงวัฒนาสินเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นางวารุณี ภัทรภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ สัดส่วน 1 :  1,692
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข

1. นายปรีชา บุญญาประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นายธงชาติ คำมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นายไพศักดิ์ เงินแจ่ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4. นายนิรุทธิ์ พยัคโฆ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5. นส.ณัฐิยา บัวสาย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6. นางชัญญพัชร์ บุญช่วย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
7. นส.กฤตอร เหล่าอินทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข สัดส่วน 1 :  1,450
ทันตแพทย์

1. ทพญ.ณัฐนรี เหลืองธุวปราณีต ทันตแพทย์
ทันตแพทย์ สัดส่วน 1 :  10,151
เภสัชกร

1. ภญ.ขนิษฐา เลิศกมลรักษ์ เภสัชกรชำนาญการ
2. ภก.ฐิติพันธ์ พร้อมพลากร เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกร สัดส่วน 1 :  5,076
แพทย์แผนไทย

1. นส.จิรวรรณ ชลประทิน แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
แพทย์แผนไทย สัดส่วน 1 :  10,151
กายภาพบำบัด

1. นายวินัย กระจ่าง นักกายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด สัดส่วน 1 :  10,151
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. นส.ฐิตารีย์ เพียรธัญกรณ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
2. นางสาวสมหมาย อริยะดิบ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สัดส่วน 1 :  5,076

 

ข้อมูลการจัดการระบบบริการ (System)

Line Group บริการ 24 ชม. มี ไม่มี
Continuty Care (การเยี่ยมบ้าน) มี ไม่มี
Green Chanel มี ไม่มี
ระบบ Refer (โปรแกรม) มี ไม่มี
ระบบข้อมูลเชื่อมกับเแม่ข่าย มี ไม่มี
Lab Investigation มี ไม่มี
Virtual Account มี ไม่มี

 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีอยู่

รถกระบะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่สูง) มี ไม่มี
รถกระบะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่ปกติ) มี ไม่มี
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนิด 2 หัวตรวจ มี ไม่มี
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ มี ไม่มี
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น มี ไม่มี
หม้อต้มแผ่นความร้อน มี ไม่มี
หม้อแช่พาราฟิน มี ไม่มี
ยูนิตทันตกรรม มี ไม่มี
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซ๊ซ๊ มี ไม่มี
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) มี ไม่มี
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มี ไม่มี
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ มี ไม่มี
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา มี ไม่มี
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) มี ไม่มี
เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Generator) ขนาด 8 ลิตร มี ไม่มี
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต )Hematocrit Centrifuge) มี ไม่มี
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร มี ไม่มี