เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลทัพทัน
โรงพยาบาลทัพทัน
ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี


แม่ข่าย : โรงพยาบาลทัพทัน

หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน
รพ.สต.ทุ่งนาไทย -> (07078) ทุ่งนาไทย ทัพทัน 775 846 1,621 493
รพ.สต.เขาขี้ฝอย -> (07079) เขาขี้ฝอย ทัพทัน 628 683 1,311 427
รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง -> (07080) หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน 833 823 1,656 523
รพ.สต.ทุ่งพึ่ง -> (07113) ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง 699 731 1,430 461
รพช.ทัพทัน -> (11221) ทัพทัน ทัพทัน 2,032 2,311 4,343 2,078
รวม 4,967 5,394 10,361 3,982
แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2562

ประชากรที่รับผิดชอบ
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
     สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 7,250 76.26
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 1,421 14.95
     พนักงานท้องถิ่น (LGO) 180 1.89
     ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 590 6.21
     ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 13 0.14
     ประชากรสิทธิ์ว่าง 34 0.36
     อื่น ๆ 19 0.20
รวม 9,507
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลประชากรจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 28 กันยายน 2563

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 74 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 3,982 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 53.81 หลังคาเรือน

พื้นที่รับผิดชอบ  

ตำบลทัพทัน   อำเภอทัพทัน


หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 0 บ้านไม่ระบุ ตำบลทัพทัน 15 19 34 1
หมู่ที่ 1 บ้านทัพทัน ตำบลทัพทัน 1,046 1,227 2,273 1,365
หมู่ที่ 2 บ้านดงดำ ตำบลทัพทัน 130 138 268 86
หมู่ที่ 3 บ้านหนองหญ้าไทร ตำบลทัพทัน 50 55 105 28
หมู่ที่ 4 บ้านหนองมะนาว ตำบลทัพทัน 130 147 277 82
หมู่ที่ 5 บ้านล่อมฟัก ตำบลทัพทัน 139 142 281 75
หมู่ที่ 6 บ้านหนองชุมแสง ตำบลทัพทัน 189 235 424 174
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโรง ตำบลทัพทัน 111 115 226 78
หมู่ที่ 8 บ้านตาลแถว ตำบลทัพทัน 238 254 492 189
รวม 2,048 2,332 4,380 2,078

ตำบลทุ่งนาไทย   อำเภอทัพทัน

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองโรง ตำบลทุ่งนาไทย 289 334 623 196
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งกระถิน ตำบลทุ่งนาไทย 101 122 223 65
หมู่ที่ 3 บ้านเขาโคกโค3 ตำบลทุ่งนาไทย 61 51 112 32
หมู่ที่ 4 บ้านวัดมะเดื่อ ตำบลทุ่งนาไทย 126 130 256 78
หมู่ที่ 5 บ้านวังขอน ตำบลทุ่งนาไทย 50 62 112 37
หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลาง ตำบลทุ่งนาไทย 74 70 144 43
หมู่ที่ 7 บ้านเขาโคกโค7 ตำบลทุ่งนาไทย 76 79 155 42
รวม 777 848 1,625 493

ตำบลเขาขี้ฝอย   อำเภอทัพทัน

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองม่วง ตำบลเขาขี้ฝอย 129 127 256 71
หมู่ที่ 2 บ้านเนินซาก ตำบลเขาขี้ฝอย 96 123 219 66
หมู่ที่ 3 บ้านเขาขี้ฝอย ตำบลเขาขี้ฝอย 107 129 236 97
หมู่ที่ 4 บ้านหัวเขานาค ตำบลเขาขี้ฝอย 62 61 123 34
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า ตำบลเขาขี้ฝอย 161 161 322 108
หมู่ที่ 6 บ้านเขาแหลม ตำบลเขาขี้ฝอย 77 76 153 51
รวม 632 677 1,309 427

ตำบลหนองหญ้าปล้อง   อำเภอทัพทัน

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านท่าดาน ตำบลหนองหญ้าปล้อง 96 94 190 48
หมู่ที่ 2 บ้านคลองยาง ตำบลหนองหญ้าปล้อง 137 124 261 84
หมู่ที่ 3 บ้านดอนหวาย ตำบลหนองหญ้าปล้อง 175 157 332 110
หมู่ที่ 4 บ้านสำนักโก ตำบลหนองหญ้าปล้อง 133 127 260 77
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองหญ้าปล้อง 190 225 415 140
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งรกฟ้า ตำบลหนองหญ้าปล้อง 95 96 191 64
รวม 826 823 1,649 523

ตำบลทุ่งพึ่ง   อำเภอหนองขาหย่าง

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเขื่อน ตำบลทุ่งพึ่ง 108 111 219 66
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลทุ่งพึ่ง 46 59 105 20
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสมอล่าง ตำบลทุ่งพึ่ง 105 93 198 77
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งพึ่ง 90 105 195 67
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งพึ่ง ตำบลทุ่งพึ่ง 164 168 332 110
หมู่ที่ 6 บ้านคลองหิน ตำบลทุ่งพึ่ง 56 66 122 40
หมู่ที่ 7 บ้านทับทราย ตำบลทุ่งพึ่ง 144 135 279 81
รวม 713 737 1,450 461

แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2562
ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 27 9.8
     การได้ยิน 25 9.1
     กายและการเคลื่อนไหว 170 61.6
     จิตใจหรือพฤติกรรม 21 7.6
     สติปัญญา 27 9.8
     การเรียนรู้ 4 1.4
     ออทิสติก 2 0.7
รวม 276 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

1. พญ.ปุญญิศา มีเสือทอง นายแพทย์ปฏิบัติการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ

1. นางนฤมล เกตุกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นางยุวภัค ยนตะสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางจิรนัทธิ์ โพธิ์พฤกษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นส.กาญจนา ช้างนาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นายวลัยรัตน์ พูลสุขเสริม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นางเบญจมาศ อินอ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข

1. นายวสันต์ ทองคำดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นายอุทัย เทียมจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
3. นส.รัตนาวรรณ ดิษเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4. นางประนอม ทองม่วง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
5. นางกมลธร พยัคฆ์วิเขียร เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ทันตแพทย์

1. ทพญ.ปิยรัตน์ โตมณีพิทักษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ
เภสัชกร

1. ภญ.ศยามล แจ้งอิ่ม เภสัชกรชำนาญการ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

1. นายภวรัญจน์ ภีระจิ่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
แพทย์แผนไทย

1. นางบุบผา น้อยมาลัย แพทย์แผนไทยชำนาญการ
กายภาพบำบัด

1. นางกาญจนา เกิดกอง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
2. นส.รพีพรรณ ทุเสนะ นักกายภาพบำบัด
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. นางอัจฉรา ทองคำดี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

 

ข้อมูลการจัดการระบบบริการ (System)

Line Group บริการ 24 ชม. มี ไม่มี
Continuty Care (การเยี่ยมบ้าน) มี ไม่มี
Green Chanel มี ไม่มี
ระบบ Refer (โปรแกรม) มี ไม่มี
ระบบข้อมูลเชื่อมกับเแม่ข่าย มี ไม่มี
Lab Investigation มี ไม่มี
Virtual Account มี ไม่มี

 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีอยู่

รถกระบะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่สูง) มี ไม่มี
รถกระบะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่ปกติ) มี ไม่มี
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนิด 2 หัวตรวจ มี ไม่มี
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ มี ไม่มี
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น มี ไม่มี
หม้อต้มแผ่นความร้อน มี ไม่มี
หม้อแช่พาราฟิน มี ไม่มี
ยูนิตทันตกรรม มี ไม่มี
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซ๊ซ๊ มี ไม่มี
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) มี ไม่มี
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มี ไม่มี
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ มี ไม่มี
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา มี ไม่มี
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) มี ไม่มี
เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Generator) ขนาด 8 ลิตร มี ไม่มี
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต )Hematocrit Centrifuge) มี ไม่มี
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร มี ไม่มี