คลินิกหมอครอบครัว รพ.สว่างอารมณ์
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์
ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี


แม่ข่าย : โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน
รพ.สต.หนองหลวง -> (07090) หนองหลวง สว่างอารมณ์ 2,052 2,113 4,165 1,378
รพ.สต.หนองแขวนกูบ -> (07091) พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ 1,011 1,031 2,042 719
รพช.สว่างอารมณ์ -> (11222) สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ 2,480 2,519 4,999 2,117
รวม 5,543 5,663 11,206 4,214
แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561

ประชากรที่รับผิดชอบ
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
     สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 8,283 84.98
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 810 8.31
     พนักงานท้องถิ่น (LGO) 130 1.33
     ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 467 4.79
     ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
     ประชากรสิทธิ์ว่าง 37 0.38
รวม 9,747
แหล่งข้อมูล : จากรายงานการขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวของพื้นที่

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 93 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 4,214 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 45.31 หลังคาเรือน

พื้นที่รับผิดชอบ  

ตำบลสว่างอารมณ์   อำเภอสว่างอารมณ์


หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 0 บ้านไม่ระบุ ตำบลสว่างอารมณ์ 94 80 174 3
หมู่ที่ 1 บ้านสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ 470 495 965 614
หมู่ที่ 2 บ้านดอนใหญ่ ตำบลสว่างอารมณ์ 506 551 1,057 447
หมู่ที่ 3 บ้านคลองโพ ตำบลสว่างอารมณ์ 193 170 363 144
หมู่ที่ 4 บ้านหนองยายดา ตำบลสว่างอารมณ์ 75 79 154 65
หมู่ที่ 5 บ้านสว่างน้อย ตำบลสว่างอารมณ์ 141 140 281 135
หมู่ที่ 6 บ้านเนินก้าว ตำบลสว่างอารมณ์ 327 335 662 235
หมู่ที่ 7 บ้านดงแขวน ตำบลสว่างอารมณ์ 221 208 429 165
หมู่ที่ 8 บ้านเสาใหญ่ ตำบลสว่างอารมณ์ 163 153 316 107
หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่างับ ตำบลสว่างอารมณ์ 154 162 316 109
หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว ตำบลสว่างอารมณ์ 136 146 282 93
รวม 2,480 2,519 4,999 2,117

ตำบลหนองหลวง   อำเภอสว่างอารมณ์

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองเขาลาย ตำบลหนองหลวง 197 188 385 118
หมู่ที่ 2 บ้านสว่างน้อย ตำบลหนองหลวง 71 76 147 54
หมู่ที่ 3 บ้านดงสำราญ ตำบลหนองหลวง 321 309 630 205
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง 181 199 380 130
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะคลอง ตำบลหนองหลวง 183 181 364 112
หมู่ที่ 6 บ้านไร่ใหญ่ ตำบลหนองหลวง 108 115 223 82
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแว่น ตำบลหนองหลวง 459 463 922 277
หมู่ที่ 8 บ้านเขาดาวเรือง ตำบลหนองหลวง 255 298 553 201
หมู่ที่ 9 บ้านสระนารายณ์ ตำบลหนองหลวง 180 196 376 118
หมู่ที่ 10 บ้านเกาะแจง ตำบลหนองหลวง 97 88 185 81
รวม 2,052 2,113 4,165 1,378

ตำบลพลวงสองนาง   อำเภอสว่างอารมณ์

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแขวนกูบ ตำบลพลวงสองนาง 378 368 746 268
หมู่ที่ 3 บ้านหนองกี่ ตำบลพลวงสองนาง 325 347 672 236
หมู่ที่ 7 บ้านหนองน้ำใส ตำบลพลวงสองนาง 135 146 281 110
หมู่ที่ 8 บ้านบ้านโพธิ์ทอง ตำบลพลวงสองนาง 173 170 343 105
รวม 1,011 1,031 2,042 719

แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561
ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 82 16.3
     การได้ยิน 45 8.9
     กายและการเคลื่อนไหว 307 60.9
     จิตใจหรือพฤติกรรม 27 5.4
     สติปัญญา 32 6.3
     การเรียนรู้ 7 1.4
     ออทิสติก 4 0.8
รวม 504 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

1. พญ.อรนุช วะหาโร นายแพทย์ชำนาญการ
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว สัดส่วน 1 :  9,747
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ

1. นส.สตรีรัตน์ สิญจวัตร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นายชัชวาลย์ ศรสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางแสงเดือน ชัดเจน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางปรียานันท์ พวงชื่น พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
5. นางปณิตา บุญมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นส.น้ำค้าง พิลึกดีเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ สัดส่วน 1 :  1,625
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข

1. นางสีวรา วิเชียรรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นายสรศักดิ์ มณีฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นายทนงศักดิ์ โพธิ์ภู่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4. นางสาวกฤษณา ฤทธิ์นรา เจ้าพนักงานสาธารณสุข
5. นส.วนาทิพย์ สุวรรณพยัคฆ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข สัดส่วน 1 :  1,949
ทันตแพทย์

1. ทพญ.พรพรรณ ภู่พงษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ
ทันตแพทย์ สัดส่วน 1 :  9,747
เภสัชกร

1. ภญ.อนินธิชา เสถียร เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกร สัดส่วน 1 :  9,747
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

1. นายสุพจน์ รัตนมณี เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สัดส่วน 1 :  9,747
กายภาพบำบัด

1. นางญาณี ทองม่วง นักกายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด สัดส่วน 1 :  9,747
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. นส.ศิริวรรณ กลำภักตร์ นักวิชาการทันตสาธารณสุข
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สัดส่วน 1 :  9,747
สายงานอื่น ๆ

1. นส.ทัศน์วรรณ เทพประสิทธิ์ นักจิตวิทยา
2. นส.ชญาณัฐ แจ่มฟ้า นักโภชนาการ
สายงานอื่น ๆ สัดส่วน 1 :  4,874

 

ข้อมูลการจัดการระบบบริการ (System)

Line Group บริการ 24 ชม. มี ไม่มี
Continuty Care (การเยี่ยมบ้าน) มี ไม่มี
Green Chanel มี ไม่มี
ระบบ Refer (โปรแกรม) มี ไม่มี
ระบบข้อมูลเชื่อมกับเแม่ข่าย มี ไม่มี
Lab Investigation มี ไม่มี
Virtual Account มี ไม่มี

 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีอยู่

รถกระบะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่สูง) มี ไม่มี
รถกระบะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่ปกติ) มี ไม่มี
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนิด 2 หัวตรวจ มี ไม่มี
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ มี ไม่มี
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น มี ไม่มี
หม้อต้มแผ่นความร้อน มี ไม่มี
หม้อแช่พาราฟิน มี ไม่มี
ยูนิตทันตกรรม มี ไม่มี
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซ๊ซ๊ มี ไม่มี
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) มี ไม่มี
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มี ไม่มี
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ มี ไม่มี
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา มี ไม่มี
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) มี ไม่มี
เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Generator) ขนาด 8 ลิตร มี ไม่มี
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต )Hematocrit Centrifuge) มี ไม่มี
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร มี ไม่มี