คลินิกหมอครอบครัวพระราชอุทัยโสภณ
โรงพยาบาลหนองฉาง
ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี


แม่ข่าย : โรงพยาบาลหนองฉาง

หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน
รพ.สต.หนองสรวง -> (07100) หนองสรวง หนองฉาง 1,269 1,441 2,710 1,112
รพ.สต.บ้านเก่า -> (07101) บ้านเก่า หนองฉาง 632 761 1,393 438
รพ.สต.อุทัยเก่า -> (07102) อุทัยเก่า หนองฉาง 1,191 1,292 2,483 715
รพ.สต.บ้านทุ่งพง -> (07105) ทุ่งพง หนองฉาง 329 347 676 221
รพ.สต.ทุ่งพง -> (07106) ทุ่งพง หนองฉาง 717 741 1,458 501
รพช.หนองฉาง -> (11223) หนองฉาง หนองฉาง 2,270 2,502 4,772 2,585
รวม 6,408 7,084 13,492 5,572
แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561

ประชากรที่รับผิดชอบ
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
     สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 9,710 76.87
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 1,992 15.77
     พนักงานท้องถิ่น (LGO) 213 1.69
     ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 652 5.16
     ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
     ประชากรสิทธิ์ว่าง 15 0.12
รวม 12,631
แหล่งข้อมูล : จากรายงานการขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวของพื้นที่

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 96 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 5,572 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 58.04 หลังคาเรือน

พื้นที่รับผิดชอบ  

ตำบลหนองฉาง   อำเภอหนองฉาง


หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 0 บ้านไม่ระบุ ตำบลหนองฉาง 24 17 41 1
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแบนใน ตำบลหนองฉาง 80 89 169 63
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแบนนอก ตำบลหนองฉาง 114 112 226 89
หมู่ที่ 3 บ้านบ่อมาตย์ ตำบลหนองฉาง 189 210 399 176
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยพระจันทร์ ตำบลหนองฉาง 118 141 259 99
หมู่ที่ 5 บ้านตลาดหนองฉาง ตำบลหนองฉาง 1,502 1,680 3,182 1,962
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งทอง ตำบลหนองฉาง 115 120 235 84
หมู่ที่ 7 บ้านเกาะกร่าง ตำบลหนองฉาง 128 133 261 111
รวม 2,270 2,502 4,772 2,585

ตำบลหนองสรวง   อำเภอหนองฉาง

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมอ ตำบลหนองสรวง 430 439 869 486
หมู่ที่ 2 บ้านหนองสรวง ตำบลหนองสรวง 255 320 575 247
หมู่ที่ 3 บ้านเนินเพิ่ม ตำบลหนองสรวง 197 200 397 132
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองสรวง 226 278 504 146
หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทับใต้ ตำบลหนองสรวง 161 204 365 101
รวม 1,269 1,441 2,710 1,112

ตำบลบ้านเก่า   อำเภอหนองฉาง

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกระบือ ตำบลบ้านเก่า 162 189 351 110
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งตะโก ตำบลบ้านเก่า 108 116 224 68
หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะลิ ตำบลบ้านเก่า 74 84 158 54
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงน้อย ตำบลบ้านเก่า 42 36 78 27
หมู่ที่ 5 บ้านป่าเตย ตำบลบ้านเก่า 37 54 91 29
หมู่ที่ 6 บ้านบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า 18 28 46 18
หมู่ที่ 7 บ้านบ้านเกาะ ตำบลบ้านเก่า 16 24 40 11
หมู่ที่ 8 บ้านหินโจน ตำบลบ้านเก่า 127 170 297 89
หมู่ที่ 9 บ้านหนองพัง ตำบลบ้านเก่า 48 60 108 32
รวม 632 761 1,393 438

ตำบลอุทัยเก่า   อำเภอหนองฉาง

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านอุทัยเก่า1 ตำบลอุทัยเก่า 152 188 340 93
หมู่ที่ 2 บ้านอุทัยเก่า2 ตำบลอุทัยเก่า 102 114 216 60
หมู่ที่ 3 บ้านคลองค่าย ตำบลอุทัยเก่า 118 129 247 72
หมู่ที่ 4 บ้านหนองหม้อแกง ตำบลอุทัยเก่า 86 102 188 52
หมู่ที่ 5 บ้านวังพลับ ตำบลอุทัยเก่า 83 79 162 45
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลอุทัยเก่า 71 82 153 49
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเต่า ตำบลอุทัยเก่า 105 88 193 52
หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระเหรี่ยง ตำบลอุทัยเก่า 157 168 325 84
หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้ ตำบลอุทัยเก่า 129 129 258 77
หมู่ที่ 10 บ้านหนองจิกยาว10 ตำบลอุทัยเก่า 188 213 401 131
รวม 1,191 1,292 2,483 715

ตำบลทุ่งพง   อำเภอหนองฉาง

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทอง ตำบลทุ่งพง 97 91 188 53
หมู่ที่ 2 บ้านหนองโมก ตำบลทุ่งพง 54 49 103 31
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งพง 250 278 528 172
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงใหญ่ ตำบลทุ่งพง 36 40 76 31
หมู่ที่ 5 บ้านป่าแดง ตำบลทุ่งพง 68 73 141 47
หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก ตำบลทุ่งพง 98 99 197 60
หมู่ที่ 7 บ้านป่ากล้วย ตำบลทุ่งพง 77 84 161 54
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งพง ตำบลทุ่งพง 51 59 110 36
หมู่ที่ 9 บ้านประดาแร้ง ตำบลทุ่งพง 135 147 282 103
หมู่ที่ 10 บ้านหนองยางล้ม ตำบลทุ่งพง 54 55 109 31
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งพง 126 113 239 104
รวม 1,046 1,088 2,134 722

แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561
ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 21 7.9
     การได้ยิน 22 8.2
     กายและการเคลื่อนไหว 145 54.3
     จิตใจหรือพฤติกรรม 22 8.2
     สติปัญญา 40 15.0
     การเรียนรู้ 13 4.9
     ออทิสติก 4 1.5
รวม 267 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

1. นพ.ประเสริฐ มงคลศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว สัดส่วน 1 :  12,631
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ

1. นาศิรินาถ บุญไทย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นายธนกฤต จุลจาจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางสาวสิรินาถ บุญไทย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางญาณิสา บุตรสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นางวิไลวรรณ โตดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ สัดส่วน 1 :  2,526
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข

1. นส.อรัญญา เสลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นายพิเชษฐ อภัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นายธณฐพงศ์ สหัสพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4. นางเพ็ญจันทร์ ดำสนิท นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5. นางพัชรี นักร้อง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6. นางพรพิมล โพธิ์มี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7. นส.ศิริพร โพธิ์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8. นส.วรรณา พุ่มแจ่ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
9. นายอำนาจ บุญมีศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10. นางวรุณ บุญมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11. นส.สุมาลี เพียรธัญญกรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
12. นายรังสรรค์ เศรษฐธัญกิจ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข สัดส่วน 1 :  1,053
ทันตแพทย์

1. ทพญ.รสสุคนธ์ หมวกทอง ทันตแพทย์ชำนาญการ
ทันตแพทย์ สัดส่วน 1 :  12,631
เภสัชกร

1. ภญ.นภพิศา วิมลลักษณ์ เภสัชกรปฏิบัติการ
เภสัชกร สัดส่วน 1 :  12,631
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

1. นายทรงพล ลาดบาศรี เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สัดส่วน 1 :  12,631
แพทย์แผนไทย

1. นางขนิษฐา อุดร แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย สัดส่วน 1 :  12,631
กายภาพบำบัด

1. นางวจีพร มานิตย์ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
กายภาพบำบัด สัดส่วน 1 :  12,631
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. นส.วัชราภรณ์ หัสแดง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
2. นายณรรฐวัฒน์ สายเพชร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สัดส่วน 1 :  6,316

 

ข้อมูลการจัดการระบบบริการ (System)

Line Group บริการ 24 ชม. มี ไม่มี
Continuty Care (การเยี่ยมบ้าน) มี ไม่มี
Green Chanel มี ไม่มี
ระบบ Refer (โปรแกรม) มี ไม่มี
ระบบข้อมูลเชื่อมกับเแม่ข่าย มี ไม่มี
Lab Investigation มี ไม่มี
Virtual Account มี ไม่มี

 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีอยู่

รถกระบะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่สูง) มี ไม่มี
รถกระบะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่ปกติ) มี ไม่มี
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนิด 2 หัวตรวจ มี ไม่มี
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ มี ไม่มี
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น มี ไม่มี
หม้อต้มแผ่นความร้อน มี ไม่มี
หม้อแช่พาราฟิน มี ไม่มี
ยูนิตทันตกรรม มี ไม่มี
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซ๊ซ๊ มี ไม่มี
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) มี ไม่มี
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มี ไม่มี
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ มี ไม่มี
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา มี ไม่มี
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) มี ไม่มี
เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Generator) ขนาด 8 ลิตร มี ไม่มี
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต )Hematocrit Centrifuge) มี ไม่มี
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร มี ไม่มี