คลินิกหมอครอบครัว รพ.หนองขาหย่าง
โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี


แม่ข่าย : โรงพยาบาลหนองขาหย่าง

หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน
รพ.สต.หนองไผ่ -> (07110) หนองไผ่ หนองขาหย่าง 1,132 1,318 2,450 812
รพ.สต.ดอนกลอย -> (07111) ดอนกลอย หนองขาหย่าง 555 622 1,177 451
รพ.สต.ห้วยรอบ -> (07112) ห้วยรอบ หนองขาหย่าง 218 243 461 181
รพ.สต.ท่าโพ -> (07114) ท่าโพ หนองขาหย่าง 1,074 1,200 2,274 1,029
รพ.สต.หลุมเข้า -> (07116) หลุมเข้า หนองขาหย่าง 1,229 1,319 2,548 867
รพ.สต.ดงขวาง -> (07117) ดงขวาง หนองขาหย่าง 1,077 1,234 2,311 761
รพช.หนองขาหย่าง -> (11224) หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง 1,304 1,440 2,744 1,030
รวม 6,589 7,376 13,965 5,131
แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561

ประชากรที่รับผิดชอบ
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
     สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 9,298 78.92
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 1,415 12.01
     พนักงานท้องถิ่น (LGO) 277 2.35
     ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 790 6.71
     ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
     ประชากรสิทธิ์ว่าง 2 0.02
รวม 11,782
แหล่งข้อมูล : จากรายงานการขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวของพื้นที่

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 60 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 5,131 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 85.52 หลังคาเรือน

พื้นที่รับผิดชอบ  

ตำบลหนองขาหย่าง   อำเภอหนองขาหย่าง


หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 0 บ้านไม่ระบุ ตำบลหนองขาหย่าง 22 25 47 2
หมู่ที่ 1 บ้านหนองไทร ตำบลหนองขาหย่าง 107 103 210 56
หมู่ที่ 2 บ้านหนองขาหย่าง ตำบลหนองขาหย่าง 443 485 928 469
หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระดาน ตำบลหนองขาหย่าง 66 89 155 50
หมู่ที่ 4 บ้านหนองระแหงใต้ ตำบลหนองขาหย่าง 113 120 233 69
หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาหย่าง ตำบลหนองขาหย่าง 173 161 334 113
หมู่ที่ 6 บ้านดงไร่ ตำบลหนองขาหย่าง 143 177 320 92
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแฟบ ตำบลหนองขาหย่าง 78 91 169 59
หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระเบื้อง ตำบลหนองขาหย่าง 159 189 348 120
รวม 1,304 1,440 2,744 1,030

ตำบลหนองไผ่   อำเภอหนองขาหย่าง

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่ใต้ ตำบลหนองไผ่ 56 68 124 41
หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่เหนือ ตำบลหนองไผ่ 70 94 164 55
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งนาเค็ม ตำบลหนองไผ่ 160 201 361 108
หมู่ที่ 4 บ้านหนองโสน ตำบลหนองไผ่ 178 191 369 123
หมู่ที่ 5 บ้านหนองระแหงเหนือ ตำบลหนองไผ่ 114 154 268 78
หมู่ที่ 6 บ้านหนองระแหงเหนือ ตำบลหนองไผ่ 121 138 259 102
หมู่ที่ 7 บ้านหนองระแหงเหนือ ตำบลหนองไผ่ 96 123 219 69
หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะแก ตำบลหนองไผ่ 168 163 331 116
หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองไผ่ 169 186 355 120
รวม 1,132 1,318 2,450 812

ตำบลดอนกลอย   อำเภอหนองขาหย่าง

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านบ้านใหม่ ตำบลดอนกลอย 80 106 186 67
หมู่ที่ 2 บ้านหนองโรง ตำบลดอนกลอย 67 62 129 70
หมู่ที่ 3 บ้านขุนจัด ตำบลดอนกลอย 131 125 256 89
หมู่ที่ 4 บ้านเก้านิ้ว ตำบลดอนกลอย 103 91 194 77
หมู่ที่ 5 บ้านดอนกลอย ตำบลดอนกลอย 83 123 206 72
หมู่ที่ 6 บ้านดอนกลอย ตำบลดอนกลอย 91 115 206 76
รวม 555 622 1,177 451

ตำบลห้วยรอบ   อำเภอหนองขาหย่าง

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองโสน ตำบลห้วยรอบ 45 54 99 31
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยรอบ ตำบลห้วยรอบ 66 89 155 69
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยรอบ ตำบลห้วยรอบ 107 100 207 81
รวม 218 243 461 181

ตำบลท่าโพ   อำเภอหนองขาหย่าง

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านพันสี ตำบลท่าโพ 257 266 523 309
หมู่ที่ 2 บ้านพันสี ตำบลท่าโพ 189 247 436 259
หมู่ที่ 3 บ้านท่าโพ3 ตำบลท่าโพ 369 389 758 270
หมู่ที่ 4 บ้านท่าโพ4 ตำบลท่าโพ 259 298 557 191
รวม 1,074 1,200 2,274 1,029

ตำบลหลุมเข้า   อำเภอหนองขาหย่าง

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านบึงทับแต้ ตำบลหลุมเข้า 108 123 231 80
หมู่ที่ 2 บ้านหลุมเข้า ตำบลหลุมเข้า 108 116 224 79
หมู่ที่ 3 บ้านดอนเชียงราย ตำบลหลุมเข้า 450 494 944 286
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกาหลง ตำบลหลุมเข้า 167 164 331 137
หมู่ที่ 5 บ้านเนินพยอม ตำบลหลุมเข้า 156 168 324 105
หมู่ที่ 6 บ้านเนินคล้อ ตำบลหลุมเข้า 109 111 220 78
หมู่ที่ 7 บ้านปากดง ตำบลหลุมเข้า 131 143 274 102
รวม 1,229 1,319 2,548 867

ตำบลดงขวาง   อำเภอหนองขาหย่าง

หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านดงขวาง ตำบลดงขวาง 286 311 597 203
หมู่ที่ 2 บ้านขุนแก้ว ตำบลดงขวาง 264 292 556 185
หมู่ที่ 3 บ้านลานคา ตำบลดงขวาง 125 168 293 94
หมู่ที่ 4 บ้านบ้านใหม่ ตำบลดงขวาง 103 135 238 72
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปาจาน ตำบลดงขวาง 203 225 428 130
หมู่ที่ 6 บ้านคูเมือง ตำบลดงขวาง 96 103 199 77
รวม 1,077 1,234 2,311 761

แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561
ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 36 10.3
     การได้ยิน 37 10.6
     กายและการเคลื่อนไหว 202 58.0
     จิตใจหรือพฤติกรรม 31 8.9
     สติปัญญา 40 11.5
     การเรียนรู้ 1 0.3
     ออทิสติก 1 0.3
รวม 348 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

1. พญ.อรพรรณ พรมพา นายแพทย์ชำนาญการ
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว สัดส่วน 1 :  11,782
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ

1. นางสุภาพร สงสำเภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นางเครือวัลย์ ฉัตรทิพากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางเขมม์วราลักษณ์ บุตรน้ำเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นส.ศศิธร ไทรนนทรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ สัดส่วน 1 :  2,946
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข

1. นางอัญชลี สมัครการไถ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นางปัทมาภรณ์ ทัพศิริ นักวิชาการสาธารณสุข
3. นางสาววาสนา แพทย์ไชโย นักวิชาการสาธารณสุข
4. นายไพศาล กำเนิด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
5. นส.สโรชา มณีไสย นักวิชาการสาธารณสุข
6. นายกิตติ ทุคหิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7. นางวาสนา อยู่รอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
8. นางวิลาวัน ลิขิตวศินพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9. นางกฤษณา ทุคหิต นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
10. นางอรอนงค์ จันทร์ภาภาส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
11. นายชาญวิทย์ สุระดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
12. นางสาวธันย์ชนก สุพรมมา เจ้าพนักงานสาธารณสุข
13. นางปาริชาติ อินทร์พรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
14. นางสาวดวงจันทร์ เรียนภูเขียว เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ
15. นางจันทร์จิรา สุระดม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข สัดส่วน 1 :  785
ทันตแพทย์

1. ทพ.กฤษศรานุวัฒน์ เกียรติวชิระพันธ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ทันตแพทย์ สัดส่วน 1 :  11,782
เภสัชกร

1. ภก.ณฐพงศ์ สิงหทัศน์ เภสัชกรปฏิบัติการ
เภสัชกร สัดส่วน 1 :  11,782
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

1. นส.ยุวดี แย้มประดิษฐ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สัดส่วน 1 :  11,782
แพทย์แผนไทย

1. นส.ดลฤดี ฉวีจันทร์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
2. นส.นันทิกา แป้นห้วย แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย สัดส่วน 1 :  5,891
กายภาพบำบัด

1. นส.กิ่งกมล สุวรรณกรณ์ นักกายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด สัดส่วน 1 :  11,782
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. นางสาวภัทราวดี สุพรมมา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
2. นางวรรณทิพย์ คันศร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สัดส่วน 1 :  5,891
สายงานอื่น ๆ

1. นส.จันทร์เพ็ญ ทองแพ พนักงานทำความสะอาด
2. นายวีรพันธ์ จันทร์เนตร นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
3. นายธีรพงษ์ ภาริดผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สายงานอื่น ๆ สัดส่วน 1 :  3,927

 

ข้อมูลการจัดการระบบบริการ (System)

Line Group บริการ 24 ชม. มี ไม่มี
Continuty Care (การเยี่ยมบ้าน) มี ไม่มี
Green Chanel มี ไม่มี
ระบบ Refer (โปรแกรม) มี ไม่มี
ระบบข้อมูลเชื่อมกับเแม่ข่าย มี ไม่มี
Lab Investigation มี ไม่มี
Virtual Account มี ไม่มี

 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีอยู่

รถกระบะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่สูง) มี ไม่มี
รถกระบะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่ปกติ) มี ไม่มี
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนิด 2 หัวตรวจ มี ไม่มี
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ มี ไม่มี
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น มี ไม่มี
หม้อต้มแผ่นความร้อน มี ไม่มี
หม้อแช่พาราฟิน มี ไม่มี
ยูนิตทันตกรรม มี ไม่มี
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซ๊ซ๊ มี ไม่มี
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) มี ไม่มี
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มี ไม่มี
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ มี ไม่มี
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา มี ไม่มี
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) มี ไม่มี
เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Generator) ขนาด 8 ลิตร มี ไม่มี
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต )Hematocrit Centrifuge) มี ไม่มี
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร มี ไม่มี