ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลลานสัก
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลลานสัก
ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี


แม่ข่าย : โรงพยาบาลลานสัก

หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน
รพ.ลานสัก -> (11226) ลานสัก ลานสัก 5,115 5,111 10,226 4,290
รวม 5,115 5,111 10,226 4,290
แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561

ประชากรที่รับผิดชอบ
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
     สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 8,571 89.02
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 610 6.34
     พนักงานท้องถิ่น (LGO) 116 1.20
     ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 302 3.14
     ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
     ประชากรสิทธิ์ว่าง 0 0.00
รวม 9,628
แหล่งข้อมูล : จากรายงานการขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวของพื้นที่

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 224 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 4,290 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 19.15 หลังคาเรือน

พื้นที่รับผิดชอบ  

ตำบลลานสัก   อำเภอลานสัก


หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 0 บ้านไม่ระบุ ตำบลลานสัก 200 184 384 2
หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก 614 667 1,281 990
หมู่ที่ 2 บ้านเก่า ตำบลลานสัก 1,514 1,495 3,009 1,384
หมู่ที่ 3 บ้านเพชรนำผึ้ง ตำบลลานสัก 709 702 1,411 502
หมู่ที่ 4 บ้านเขาดิน ตำบลลานสัก 635 622 1,257 339
หมู่ที่ 5 บ้านเขาพระยาพายเรือ ตำบลลานสัก 588 555 1,143 388
หมู่ที่ 8 บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลลานสัก 283 287 570 183
หมู่ที่ 9 บ้านป่าสัก ตำบลลานสัก 422 425 847 386
หมู่ที่ 11 บ้านประสานสุข ตำบลลานสัก 150 174 324 116
รวม 5,115 5,111 10,226 4,290

แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561
ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 29 11.4
     การได้ยิน 32 12.5
     กายและการเคลื่อนไหว 149 58.4
     จิตใจหรือพฤติกรรม 19 7.5
     สติปัญญา 20 7.8
     การเรียนรู้ 3 1.2
     ออทิสติก 3 1.2
รวม 255 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

1. นพ.นพดล โพธิ์กระจ่าง นายแพทย์ชำนาญการ
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว สัดส่วน 1 :  9,628
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ

1. นส.ปวีณา มณีวัลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นางสุวิมล เกิดอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางสิริภัทร เหล่ายัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางเนาวรัตน์ ต้นโพธิ์ธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นางนงนุช อาจิณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นส.อนิตสรา พงษ์เขตกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7. นส.เพียงพิมพ์ ปัณระสี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8. นส.นุชจรินทร์ บุญรักษา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ สัดส่วน 1 :  1,204
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข

1. นส.นิธิมา มิตรสานุช นักวิชาการสาธารณสุข
2. นส.สุดา ยังเฟื่อง นักวิชาการสาธารณสุข
3. นายไชยศิลป์ พันธุ์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข สัดส่วน 1 :  3,209
ทันตแพทย์

1. ทพญ.ธันยพร เปรมกุศลชัย ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ทันตแพทย์ สัดส่วน 1 :  9,628
เภสัชกร

1. ภก.ฐิติพันธ์ พร้อมพลากร เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกร สัดส่วน 1 :  9,628
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

1. นส.พรนิภา อุ่นเจริญ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สัดส่วน 1 :  9,628
แพทย์แผนไทย

1. นส.บานเย็น แซ่เรือง แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย สัดส่วน 1 :  9,628
กายภาพบำบัด

1. นส.วรรษชล หงษ์ทอง นักกายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด สัดส่วน 1 :  9,628
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. นส.นวลฉวี สุขสุวานนท์ เจ้าพนักงานทันตาภิบยาล
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สัดส่วน 1 :  9,628
สายงานอื่น ๆ

1. นายวัฒนชัย ทองบุญ นักจิตวิทยา
2. นส.สุณิสา สำรีเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. นางสมนึก โสมนัส พนักงานช่วยการพยาบาล
4. นายสายัณห์ แสงเงิน พนักงานช่วยการพยาบาล
สายงานอื่น ๆ สัดส่วน 1 :  2,407

 

ข้อมูลการจัดการระบบบริการ (System)

Line Group บริการ 24 ชม. มี ไม่มี
Continuty Care (การเยี่ยมบ้าน) มี ไม่มี
Green Chanel มี ไม่มี
ระบบ Refer (โปรแกรม) มี ไม่มี
ระบบข้อมูลเชื่อมกับเแม่ข่าย มี ไม่มี
Lab Investigation มี ไม่มี
Virtual Account มี ไม่มี

 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีอยู่

รถกระบะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่สูง) มี ไม่มี
รถกระบะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่ปกติ) มี ไม่มี
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนิด 2 หัวตรวจ มี ไม่มี
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ มี ไม่มี
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น มี ไม่มี
หม้อต้มแผ่นความร้อน มี ไม่มี
หม้อแช่พาราฟิน มี ไม่มี
ยูนิตทันตกรรม มี ไม่มี
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซ๊ซ๊ มี ไม่มี
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) มี ไม่มี
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มี ไม่มี
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ มี ไม่มี
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา มี ไม่มี
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) มี ไม่มี
เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Generator) ขนาด 8 ลิตร มี ไม่มี
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต )Hematocrit Centrifuge) มี ไม่มี
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร มี ไม่มี