คลินิกหมอครอบครัวเมืองอุทัยใหม่
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอุทัยใหม่
ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


แม่ข่าย : โรงพยาบาลอุทัยธานี

หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ตำบล อำเภอ ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน
รพท.อุทัยธานี -> (10720) อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี 699 699 1,398 871
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี -> (22808) อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี 0 0 0 0
ศสช.อุทัยใหม่ -> (77746) อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี 3,688 3,689 7,377 2,885
รวม 4,387 4,388 8,775 3,756
แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561

ประชากรที่รับผิดชอบ
สิทธิการรักษา จำนวน (คน) ร้อยละ
     สิทธิ์ประกันสุขภาพ (UCS + WEL) 5,697 64.92
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (OFC) 1,855 21.14
     พนักงานท้องถิ่น (LGO) 231 2.63
     ประกันสังคม (ขึ้นทะเบียน รพ.อุทัยธานี) 991 11.29
     ประชากรไร้สิทธิ์ (STP) 0 0.00
     ประชากรสิทธิ์ว่าง 0 0.00
รวม 8,775
แหล่งข้อมูล : จากรายงานการขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวของพื้นที่

 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในพื้นที่  
   อาสาสมัครสาธารณสุข 89 คน
   รับผิดชอบ จำนวนบ้าน 3,756 หลังคาเรือน
   เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ จำนวนบ้าน 42.20 หลังคาเรือน

พื้นที่รับผิดชอบ  

ตำบลอุทัยใหม่   อำเภอเมืองอุทัยธานี


หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล ชาย หญิง ประชากรรวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านชุมชนปากกะบาดสัมพันธ์ ตำบลอุทัยใหม่ 3,112 3,112 6,224 2,884
หมู่ที่ 2 บ้านชุมชนพิชัยสวรรค์ ตำบลอุทัยใหม่ 576 577 1,153 1
หมู่ที่ 7 บ้านชุมชนลุ่มน้ำสะแกกรัง ตำบลอุทัยใหม่ 0 0 0 0
หมู่ที่ 12 บ้านชุมชนรักการดีพัฒนา ตำบลอุทัยใหม่ 699 699 1,398 871
หมู่ที่ 13 บ้านชุมชนบ้านวังยาง ตำบลอุทัยใหม่ 0 0 0 0
หมู่ที่ 14 บ้านชุมชนอมฤตวารี ตำบลอุทัยใหม่ 0 0 0 0
หมู่ที่ 15 บ้านชุมชนศรีพรพิบูลย์ ตำบลอุทัยใหม่ 0 0 0 0
รวม 4,387 4,388 8,775 3,756

แหล่งข้อมูล : จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2561
ข้อมูลผู้พิการในพื้นที่  
ประเภทความพิการ จำนวน (คน) ร้อยละ
     การมองเห็น 24 15.2
     การได้ยิน 35 22.2
     กายและการเคลื่อนไหว 69 43.7
     จิตใจหรือพฤติกรรม 8 5.1
     สติปัญญา 21 13.3
     การเรียนรู้ 1 0.6
     ออทิสติก 0 0.0
รวม 158 100

แหล่งข้อมูล : ระบบฐานข้อมูลคนพิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว

1. พญ.ณัฐพร โตอิ้ม นายแพทย์เชี่ยวชาญ
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว สัดส่วน 1 :  8,775
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ

1. นส.ธีรกานต์ สิทธิกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นางวลัยพร นพกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นส.ประภัสสร อ่ำทุ่งพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางพรรัตน์ อนันต์วรนาถ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นางสมพร ริ้วพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นางอรวรรณ ทอดสนิท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7. นส.กนกรัตน์ เพ็ชรครุฑ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ/พยาบาลวิชาชีพ สัดส่วน 1 :  1,254
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข

1. นส.สวลี หาญอยู่คุ้ม นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน สาธารณสุข สัดส่วน 1 :  8,775
ทันตแพทย์

1. ทพญ.นวนิต ชินวิภาส ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ทันตแพทย์ สัดส่วน 1 :  8,775
เภสัชกร

1. ภก.พิสิษฐ์ จำรัสเจริญวานิช เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกร สัดส่วน 1 :  8,775
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

1. นายศุภกิจ ทองมั่น เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สัดส่วน 1 :  8,775
แพทย์แผนไทย

1. นางลักขณา ฟักฟูม แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย สัดส่วน 1 :  8,775
กายภาพบำบัด

1. นส.ศิริลักษณ์ มากมี นักกายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด สัดส่วน 1 :  8,775
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1. นางสาวศุทธินี บุญเพ็ชร์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ทันตาภิบาล/เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สัดส่วน 1 :  8,775
สายงานอื่น ๆ

1. นางจุธารัตน์ ชาญธัญกรรม พนักงานประจำตึก
2. นส.อัญชลี ชูศักดิ์ พนักงานธุรการ
3. นส.เจนจิรา เปลี่ยนวงษ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
4. นางสรีระ สารสุวรรณ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
สายงานอื่น ๆ สัดส่วน 1 :  2,194

 

ข้อมูลการจัดการระบบบริการ (System)

Line Group บริการ 24 ชม. มี ไม่มี
Continuty Care (การเยี่ยมบ้าน) มี ไม่มี
Green Chanel มี ไม่มี
ระบบ Refer (โปรแกรม) มี ไม่มี
ระบบข้อมูลเชื่อมกับเแม่ข่าย มี ไม่มี
Lab Investigation มี ไม่มี
Virtual Account มี ไม่มี

 

ข้อมูลครุภัณฑ์ที่มีอยู่

รถกระบะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่สูง) มี ไม่มี
รถกระบะ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบสี่ประตูพร้อมหลังคาไฟเบอร์ (พื้นที่ปกติ) มี ไม่มี
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนิด 2 หัวตรวจ มี ไม่มี
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ มี ไม่มี
เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า มี ไม่มี
เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น มี ไม่มี
หม้อต้มแผ่นความร้อน มี ไม่มี
หม้อแช่พาราฟิน มี ไม่มี
ยูนิตทันตกรรม มี ไม่มี
รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซ๊ซ๊ มี ไม่มี
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) มี ไม่มี
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มี ไม่มี
เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ มี ไม่มี
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา มี ไม่มี
เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) มี ไม่มี
เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Generator) ขนาด 8 ลิตร มี ไม่มี
เครื่องปั่นฮีมาโตคริต )Hematocrit Centrifuge) มี ไม่มี
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร มี ไม่มี