คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.น้ำซึม


การใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ


จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ

ตารางที่ 1 : จำนวนประชาชนในพื้นที่ คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.น้ำซึม ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ หน่วยบริการปฐมภูมิและ โรงพยาบาลอุทัยธานี

จำนวนคนที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ รพ. 1,618 1,723 2,265 4,024 3,652 3,629 3,691
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ PCC 5,273 5,527 5,531 8,577 5,213 4,811 5,449
รวม 6,891 7,250 7,796 12,601 8,865 8,440 9,140
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 76.52 76.23 70.95 68.07 58.80 57.00 59.62

 


จำนวนครั้งของการใช้บริการ

ตารางที่ 2 : จำนวนครั้งการใช้บริการ ของประชาชนในเขตของ คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.น้ำซึม ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ หน่วยบริการปฐมภูมิและ โรงพยาบาลอุทัยธานี

จำนวนครั้งที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนครั้งที่ใช้้บริการที่ รพ. 11,181 11,679 11,961 21,876 24,073 23,805 12,742
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ PCC 14,354 15,670 18,431 25,582 19,440 21,034 16,979
รวม 25,535 27,349 30,392 47,458 43,513 44,839 29,721
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 56.21 57.30 60.64 53.90 44.68 46.91 57.13

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

การใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุทัยธานี 

ตารางที่ 3 : จำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนคนที่ใช้บริการ 131,807 131,635 102,694 99,114 94,886 93,052 61,099
จำนวนครั้งการใช้บริการ 458,517 493,308 389,356 399,067 373,112 364,830 147,274
อัตราส่วน คน : ครั้ง 1 : 3.48 1 : 3.75 1 : 3.79 1 : 4.03 1 : 3.93 1 : 3.92 1 : 2.41

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ โรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

จำนวนคน            
131,807


131,635


102,694


99,114


94,886


93,052


61,099


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

จำนวนครั้ง            
458,517


493,308


389,356


399,067


373,112


364,830


147,274


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.น้ำซึม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2563

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 511 511 490 556 616 634 614
ผู้ป่วย DM ที่คุมน้ำตาลได้ดี 79 104 128 170 181 200 222
ร้อยละ 15.46 20.35 26.12 30.58 29.38 31.55 36.16

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.น้ำซึม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

37%            
15.46%


20.35%


26.12%


30.58%


29.38%


31.55%


36.16%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 5 : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.น้ำซึม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยเสี่ยงเบาหวาน 39 147 77 74 47 114 13
ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ 2 2 4 2 1 3 1
ร้อยละ 15.46 1.36 5.19 2.70 2.13 2.63 7.69

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.น้ำซึม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

8%            
5.13%


1.36%


5.19%


2.70%


2.13%


2.63%


7.69%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงคุมความดันโลหิตได้ดี 

ตารางที่ 6 : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.น้ำซึม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2563

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 1,387 1,387 1,428 1,580 1,710 1,704 1,588
ผู้ป่วย HT ที่คุมความดันได้ดี 295 359 389 569 613 681 690
ร้อยละ 21.27 25.88 27.24 36.01 35.85 39.96 43.45

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิตได้ดี คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.น้ำซึม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

44%            
21.27%


25.88%


27.24%


36.01%


35.85%


39.96%


43.45%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 7 : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.น้ำซึม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0 0 0 911 1,067 779 14
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 0 0 0 38 39 29 1
ร้อยละ 21.27 0.00 0.00 4.17 3.66 3.72 7.14

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.น้ำซึม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

8%            
n/a n/a n/a 4.17%


3.66%


3.72%


7.14%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563