คลินิกหมอครอบครัวตำบลเขาบางแกรก


การใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ


จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ

ตารางที่ 1 : จำนวนประชาชนในพื้นที่ คลินิกหมอครอบครัวตำบลเขาบางแกรก ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ หน่วยบริการปฐมภูมิและ โรงพยาบาลหนองฉาง

จำนวนคนที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ รพ. 3,293 3,491 3,485 3,790 4,481 4,594 2,727
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ PCC 5,802 5,263 5,983 5,438 5,440 5,675 5,188
รวม 9,095 8,754 9,468 9,228 9,921 10,269 7,915
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 63.79 60.12 63.19 58.93 54.83 55.26 65.55

 


จำนวนครั้งของการใช้บริการ

ตารางที่ 2 : จำนวนครั้งการใช้บริการ ของประชาชนในเขตของ คลินิกหมอครอบครัวตำบลเขาบางแกรก ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ หน่วยบริการปฐมภูมิและ โรงพยาบาลหนองฉาง

จำนวนครั้งที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนครั้งที่ใช้้บริการที่ รพ. 12,481 15,082 16,323 18,204 22,543 20,649 9,592
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ PCC 24,422 23,910 32,830 29,764 23,735 20,853 19,574
รวม 36,903 38,992 49,153 47,968 46,278 41,502 29,166
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 66.18 61.32 66.79 62.05 51.29 50.25 67.11

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

การใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองฉาง 

ตารางที่ 3 : จำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ โรงพยาบาลหนองฉาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนคนที่ใช้บริการ 63,755 64,844 63,478 61,884 63,993 66,600 48,976
จำนวนครั้งการใช้บริการ 268,217 289,008 348,896 337,367 344,954 326,005 149,013
อัตราส่วน คน : ครั้ง 1 : 4.21 1 : 4.46 1 : 5.50 1 : 5.45 1 : 5.39 1 : 4.89 1 : 3.04

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ โรงพยาบาลหนองฉาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

จำนวนคน            
63,755


64,844


63,478


61,884


63,993


66,600


48,976


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ โรงพยาบาลหนองฉาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

จำนวนครั้ง            
268,217


289,008


348,896


337,367


344,954


326,005


149,013


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี คลินิกหมอครอบครัวตำบลเขาบางแกรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2563

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 484 484 515 530 599 629 602
ผู้ป่วย DM ที่คุมน้ำตาลได้ดี 111 105 103 132 170 178 214
ร้อยละ 22.93 21.69 20.00 24.91 28.38 28.30 35.55

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี คลินิกหมอครอบครัวตำบลเขาบางแกรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

36%            
22.93%


21.69%


20.00%


24.91%


28.38%


28.30%


35.55%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 5 : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน คลินิกหมอครอบครัวตำบลเขาบางแกรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยเสี่ยงเบาหวาน 51 338 55 124 29 130 80
ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ 25 7 2 1 1 7 0
ร้อยละ 22.93 2.07 3.64 0.81 3.45 5.38 0.00

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ คลินิกหมอครอบครัวตำบลเขาบางแกรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

50%            
49.02%


2.07%


3.64%


0.81%


3.45%


5.38%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563



ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงคุมความดันโลหิตได้ดี 

ตารางที่ 6 : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี คลินิกหมอครอบครัวตำบลเขาบางแกรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2563

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 1,283 1,283 1,401 1,477 1,589 1,603 1,533
ผู้ป่วย HT ที่คุมความดันได้ดี 425 489 633 799 897 863 973
ร้อยละ 33.13 38.11 45.18 54.10 56.45 53.84 63.47

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิตได้ดี คลินิกหมอครอบครัวตำบลเขาบางแกรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

64%            
33.13%


38.11%


45.18%


54.10%


56.45%


53.84%


63.47%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 7 : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง คลินิกหมอครอบครัวตำบลเขาบางแกรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0 0 0 871 1,131 397 119
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 0 0 0 40 42 12 3
ร้อยละ 33.13 0.00 0.00 4.59 3.71 3.02 2.52

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ คลินิกหมอครอบครัวตำบลเขาบางแกรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

5%            
n/a n/a n/a 4.59%


3.71%


3.02%


2.52%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563