คลินิกหมอครอบครัว สอน. 60 พรรษาฯ


การใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ


จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ

ตารางที่ 1 : จำนวนประชาชนในพื้นที่ คลินิกหมอครอบครัว สอน. 60 พรรษาฯ ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ หน่วยบริการปฐมภูมิและ โรงพยาบาลลานสัก

จำนวนคนที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ รพ. 4,334 4,432 4,372 4,465 5,417 5,833 3,404
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ PCC 7,866 7,259 6,593 8,775 9,561 9,708 9,554
รวม 12,200 11,691 10,965 13,240 14,978 15,541 12,958
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 64.48 62.09 60.13 66.28 63.83 62.47 73.73

 


จำนวนครั้งของการใช้บริการ

ตารางที่ 2 : จำนวนครั้งการใช้บริการ ของประชาชนในเขตของ คลินิกหมอครอบครัว สอน. 60 พรรษาฯ ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ หน่วยบริการปฐมภูมิและ โรงพยาบาลลานสัก

จำนวนครั้งที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนครั้งที่ใช้้บริการที่ รพ. 15,843 16,605 17,362 19,311 20,899 21,057 11,320
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ PCC 34,936 32,656 34,503 40,063 43,778 36,540 36,944
รวม 50,779 49,261 51,865 59,374 64,677 57,597 48,264
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 68.80 66.29 66.52 67.48 67.69 63.44 76.55

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

การใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลานสัก 

ตารางที่ 3 : จำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนคนที่ใช้บริการ 72,273 68,588 63,073 68,563 73,766 74,140 53,234
จำนวนครั้งการใช้บริการ 302,269 293,948 301,617 332,284 340,977 318,006 148,993
อัตราส่วน คน : ครั้ง 1 : 4.18 1 : 4.29 1 : 4.78 1 : 4.85 1 : 4.62 1 : 4.29 1 : 2.80

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

จำนวนคน            
72,273


68,588


63,073


68,563


73,766


74,140


53,234


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

จำนวนครั้ง            
302,269


293,948


301,617


332,284


340,977


318,006


148,993


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี คลินิกหมอครอบครัว สอน. 60 พรรษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2563

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 486 486 511 516 610 636 615
ผู้ป่วย DM ที่คุมน้ำตาลได้ดี 96 144 156 161 164 156 112
ร้อยละ 19.75 29.63 30.53 31.20 26.89 24.53 18.21

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี คลินิกหมอครอบครัว สอน. 60 พรรษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

32%            
19.75%


29.63%


30.53%


31.20%


26.89%


24.53%


18.21%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 5 : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน คลินิกหมอครอบครัว สอน. 60 พรรษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยเสี่ยงเบาหวาน 219 487 704 619 128 159 157
ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ 5 7 17 4 4 6 5
ร้อยละ 19.75 1.44 2.41 0.65 3.13 3.77 3.18

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ คลินิกหมอครอบครัว สอน. 60 พรรษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

4%            
2.28%


1.44%


2.41%


0.65%


3.13%


3.77%


3.18%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงคุมความดันโลหิตได้ดี 

ตารางที่ 6 : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี คลินิกหมอครอบครัว สอน. 60 พรรษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2563

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 1,346 1,346 1,480 1,432 1,648 1,688 1,610
ผู้ป่วย HT ที่คุมความดันได้ดี 476 471 497 560 684 687 722
ร้อยละ 35.36 34.99 33.58 39.11 41.50 40.70 44.84

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิตได้ดี คลินิกหมอครอบครัว สอน. 60 พรรษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

45%            
35.36%


34.99%


33.58%


39.11%


41.50%


40.70%


44.84%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 7 : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง คลินิกหมอครอบครัว สอน. 60 พรรษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0 0 0 755 213 134 18
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 0 0 0 25 10 7 1
ร้อยละ 35.36 0.00 0.00 3.31 4.69 5.22 5.56

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ คลินิกหมอครอบครัว สอน. 60 พรรษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

6%            
n/a n/a n/a 3.31%


4.69%


5.22%


5.56%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563