คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลทัพทัน


การใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ


จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ

ตารางที่ 1 : จำนวนประชาชนในพื้นที่ คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลทัพทัน ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ หน่วยบริการปฐมภูมิและ โรงพยาบาลทัพทัน

จำนวนคนที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ รพ. 5,949 5,544 6,109 6,102 4,883 5,980 5,692
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ PCC 6,029 6,033 6,647 7,193 7,521 8,339 6,160
รวม 11,978 11,577 12,756 13,295 12,404 14,319 11,852
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 50.33 52.11 52.11 54.10 60.63 58.24 51.97

 


จำนวนครั้งของการใช้บริการ

ตารางที่ 2 : จำนวนครั้งการใช้บริการ ของประชาชนในเขตของ คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลทัพทัน ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ หน่วยบริการปฐมภูมิและ โรงพยาบาลทัพทัน

จำนวนครั้งที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนครั้งที่ใช้้บริการที่ รพ. 39,443 41,291 49,598 48,664 47,033 45,300 25,560
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ PCC 38,526 40,286 49,873 50,220 47,837 47,176 27,309
รวม 77,969 81,577 99,471 98,884 94,870 92,476 52,869
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 49.41 49.38 50.14 50.79 50.42 51.01 51.65

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

การใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทัพทัน 

ตารางที่ 3 : จำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ โรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนคนที่ใช้บริการ 60,987 62,815 74,033 63,740 66,259 72,213 48,280
จำนวนครั้งการใช้บริการ 293,222 309,666 360,272 346,318 361,729 364,253 153,038
อัตราส่วน คน : ครั้ง 1 : 4.81 1 : 4.93 1 : 4.87 1 : 5.43 1 : 5.46 1 : 5.04 1 : 3.17

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ โรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

จำนวนคน            
60,987


62,815


74,033


63,740


66,259


72,213


48,280


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ โรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

จำนวนครั้ง            
293,222


309,666


360,272


346,318


361,729


364,253


153,038


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2563

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 568 568 588 624 646 727 720
ผู้ป่วย DM ที่คุมน้ำตาลได้ดี 26 173 168 155 218 178 229
ร้อยละ 4.58 30.46 28.57 24.84 33.75 24.48 31.81

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

34%            
4.58%


30.46%


28.57%


24.84%


33.75%


24.48%


31.81%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 5 : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยเสี่ยงเบาหวาน 314 320 87 223 117 92 271
ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ 10 3 4 3 4 4 2
ร้อยละ 4.58 0.94 4.60 1.35 3.42 4.35 0.74

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

5%            
3.18%


0.94%


4.60%


1.35%


3.42%


4.35%


0.74%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงคุมความดันโลหิตได้ดี 

ตารางที่ 6 : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2563

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 903 903 1,479 1,562 1,576 1,659 1,644
ผู้ป่วย HT ที่คุมความดันได้ดี 303 331 560 677 688 690 698
ร้อยละ 33.55 36.66 37.86 43.34 43.65 41.59 42.46

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิตได้ดี คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

44%            
33.55%


36.66%


37.86%


43.34%


43.65%


41.59%


42.46%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 7 : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0 0 0 447 485 461 31
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 0 0 0 24 53 19 1
ร้อยละ 33.55 0.00 0.00 5.37 10.93 4.12 3.23

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

11%            
n/a n/a n/a 5.37%


10.93%


4.12%


3.23%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563