เครือข่ายสุขภาพ รพ.อุทัยธานี


การใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ


จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ

ตารางที่ 1 : จำนวนประชาชนในพื้นที่ PCU ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและ โรงพยาบาลอุทัยธานี

จำนวนคนที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ รพ. 5,591 5,989 7,104 11,201 10,379 9,921 10,236
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ PCC 11,088 11,466 13,032 18,403 15,608 14,826 14,733
รวม 16,679 17,455 20,136 29,604 25,987 24,747 24,969
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 66.48 65.69 64.72 62.16 60.06 59.91 59.01

 


จำนวนครั้งของการใช้บริการ

ตารางที่ 2 : จำนวนครั้ง การใช้บริการของประชาชนในพื้นที่ PCU ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและ โรงพยาบาลอุทัยธานี

จำนวนครั้งที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ รพ. 40,909 42,341 44,269 67,125 71,358 70,153 39,038
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ PCC 36,765 39,443 47,151 58,767 51,651 52,013 40,197
รวม 77,674 81,784 91,420 125,892 123,009 122,166 79,235
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 47.33 48.23 51.58 46.68 41.99 42.58 50.73

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

การใช้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลอุทัยธานี 

ตารางที่ 3 : จำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของ โรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนคนที่ใช้บริการ 131,807 131,635 102,694 99,114 94,886 93,052 61,099
จำนวนครั้งการใช้บริการ 458,517 493,308 389,356 399,067 373,112 364,830 147,274
อัตราส่วน คน : ครั้ง 1 : 3.48 1 : 3.75 1 : 3.79 1 : 4.03 1 : 3.93 1 : 3.92 1 : 2.41

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของ โรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

จำนวนคน            
131,807


131,635


102,694


99,114


94,886


93,052


61,099


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

จำนวนครั้ง            
458,517


493,308


389,356


399,067


373,112


364,830


147,274


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของ โรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มโรค ชาย หญิง รวม ร้อยละ
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 6,117 10,037 16,154 10.97
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 3,160 8,283 11,443 7.77
104 เบาหวาน 3,488 6,202 9,690 6.58
206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 2,040 3,923 5,963 4.05
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 3,066 2,619 5,685 3.86
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 1,272 2,365 3,637 2.47
198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 1,391 1,567 2,958 2.01
133 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ 1,217 1,677 2,894 1.97
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 1,006 1,745 2,751 1.87
201 โรคข้อเสื่อม 643 1,999 2,642 1.79
180 ฟันผุ 1,102 1,453 2,555 1.73
135 ต้อหิน 1,120 1,274 2,394 1.63
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 804 1,460 2,264 1.54
199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 792 1,182 1,974 1.34
111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 586 1,258 1,844 1.25

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของ โรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนคน                  
16,154


11,443


9,690


5,963


5,685


3,637


2,958


2,894


2,751


2,642


  145 207 104 206 281 167 198 133 181 201

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย DM ที่คุมน้ำตาลได้ดี 249 307 393 467 494 566 617
จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 1,356 1,356 1,417 1,575 1,702 1,762 1,740
ร้อยละ 18.36 22.64 27.73 29.65 29.02 32.12 35.46

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

36%            
18.36%


22.64%


27.73%


29.65%


29.02%


32.12%


35.46%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 5 : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยเสี่ยงเบาหวาน 406 499 900 466 342 260 183
ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ 9 17 36 11 22 12 7
ร้อยละ 18.36 3.41 4.00 2.36 6.43 4.62 3.83

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

7%            
2.22%


3.41%


4.00%


2.36%


6.43%


4.62%


3.83%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงคุมความดันโลหิตได้ดี 

ตารางที่ 6 : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย HT ที่คุมความดันได้ดี 1,040 1,228 1,335 1,589 1,752 1,954 2,041
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 3,636 3,636 4,022 4,420 4,701 4,763 4,646
ร้อยละ 28.60 33.77 33.19 35.95 37.27 41.02 43.93

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิตได้ดีในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

44%            
28.60%


33.77%


33.19%


35.95%


37.27%


41.02%


43.93%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 7 : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0 0 0 2,214 1,949 1,779 161
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 0 0 0 92 74 75 6
ร้อยละ 28.60 0.00 0.00 4.16 3.80 4.22 3.73

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

5%            
n/a n/a n/a 4.16%


3.80%


4.22%


3.73%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563