เครือข่ายสุขภาพ รพ.ทัพทัน


การใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ


จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ

ตารางที่ 1 : จำนวนประชาชนในพื้นที่ PCU ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและ โรงพยาบาลทัพทัน

จำนวนคนที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ รพ. 10,600 10,339 11,197 11,125 7,872 10,854 9,869
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ PCC 13,698 12,556 13,582 14,942 17,028 18,460 14,369
รวม 24,298 22,895 24,779 26,067 24,900 29,314 24,238
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 56.38 54.84 54.81 57.32 68.39 62.97 59.28

 


จำนวนครั้งของการใช้บริการ

ตารางที่ 2 : จำนวนครั้ง การใช้บริการของประชาชนในพื้นที่ PCU ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและ โรงพยาบาลทัพทัน

จำนวนครั้งที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ รพ. 57,249 60,415 71,918 71,218 67,533 65,874 37,809
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ PCC 80,234 80,705 93,180 99,242 106,749 103,736 62,855
รวม 137,483 141,120 165,098 170,460 174,282 169,610 100,664
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 58.36 57.19 56.44 58.22 61.25 61.16 62.44

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

การใช้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทัพทัน 

ตารางที่ 3 : จำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของ โรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนคนที่ใช้บริการ 60,987 62,815 74,033 63,740 66,259 72,213 48,280
จำนวนครั้งการใช้บริการ 293,222 309,666 360,272 346,318 361,729 364,253 153,038
อัตราส่วน คน : ครั้ง 1 : 4.81 1 : 4.93 1 : 4.87 1 : 5.43 1 : 5.46 1 : 5.04 1 : 3.17

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของ โรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

จำนวนคน            
60,987


62,815


74,033


63,740


66,259


72,213


48,280


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ โรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

จำนวนครั้ง            
293,222


309,666


360,272


346,318


361,729


364,253


153,038


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของ โรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มโรค ชาย หญิง รวม ร้อยละ
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 8,953 15,379 24,332 15.90
104 เบาหวาน 4,632 10,055 14,687 9.60
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 4,254 7,439 11,693 7.64
206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 4,001 6,574 10,575 6.91
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 3,703 5,140 8,843 5.78
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 1,781 3,002 4,783 3.13
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 1,859 2,720 4,579 2.99
180 ฟันผุ 1,175 1,696 2,871 1.88
111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 767 1,716 2,483 1.62
199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 1,066 1,339 2,405 1.57
201 โรคข้อเสื่อม 654 1,527 2,181 1.43
165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 833 1,224 2,057 1.34
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 937 815 1,752 1.14
142 โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ 524 1,088 1,612 1.05
170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 561 694 1,255 0.82

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของ โรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนคน                  
24,332


14,687


11,693


10,575


8,843


4,783


4,579


2,871


2,483


2,405


  145 104 207 206 167 185 181 180 111 199

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย DM ที่คุมน้ำตาลได้ดี 69 278 296 297 353 336 476
จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 1,100 1,100 1,224 1,267 1,379 1,475 1,484
ร้อยละ 6.27 25.27 24.18 23.44 25.60 22.78 32.08

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

33%            
6.27%


25.27%


24.18%


23.44%


25.60%


22.78%


32.08%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 5 : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยเสี่ยงเบาหวาน 400 397 193 404 307 213 450
ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ 11 7 9 6 10 8 7
ร้อยละ 6.27 1.76 4.66 1.49 3.26 3.76 1.56

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

5%            
2.75%


1.76%


4.66%


1.49%


3.26%


3.76%


1.56%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงคุมความดันโลหิตได้ดี 

ตารางที่ 6 : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย HT ที่คุมความดันได้ดี 644 687 1,154 1,377 1,559 1,504 1,674
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 1,855 1,855 3,129 3,268 3,367 3,436 3,394
ร้อยละ 34.72 37.04 36.88 42.14 46.30 43.77 49.32

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิตได้ดีในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

50%            
34.72%


37.04%


36.88%


42.14%


46.30%


43.77%


49.32%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 7 : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0 0 0 749 711 653 44
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 0 0 0 37 79 30 1
ร้อยละ 34.72 0.00 0.00 4.94 11.11 4.59 2.27

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลทัพทัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

12%            
n/a n/a n/a 4.94%


11.11%


4.59%


2.27%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563