เครือข่ายสุขภาพ รพ.สว่างอารมณ์


การใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ


จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ

ตารางที่ 1 : จำนวนประชาชนในพื้นที่ PCU ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

จำนวนคนที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ รพ. 8,507 8,209 8,144 8,393 9,858 10,184 7,186
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ PCC 11,989 12,127 10,807 14,123 13,787 14,979 12,375
รวม 20,496 20,336 18,951 22,516 23,645 25,163 19,561
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 58.49 59.63 57.03 62.72 58.31 59.53 63.26

 


จำนวนครั้งของการใช้บริการ

ตารางที่ 2 : จำนวนครั้ง การใช้บริการของประชาชนในพื้นที่ PCU ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

จำนวนครั้งที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ รพ. 43,464 43,020 47,337 52,391 51,204 50,188 27,926
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ PCC 59,663 61,517 63,681 78,845 76,334 73,613 48,672
รวม 103,127 104,537 111,018 131,236 127,538 123,801 76,598
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 57.85 58.85 57.36 60.08 59.85 59.46 63.54

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

การใช้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

ตารางที่ 3 : จำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนคนที่ใช้บริการ 44,835 43,212 39,638 45,387 43,202 44,821 27,254
จำนวนครั้งการใช้บริการ 189,585 189,297 193,715 218,674 211,281 204,792 87,203
อัตราส่วน คน : ครั้ง 1 : 4.23 1 : 4.38 1 : 4.89 1 : 4.82 1 : 4.89 1 : 4.57 1 : 3.20

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

จำนวนคน            
44,835


43,212


39,638


45,387


43,202


44,821


27,254


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

จำนวนครั้ง            
189,585


189,297


193,715


218,674


211,281


204,792


87,203


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มโรค ชาย หญิง รวม ร้อยละ
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 5,275 9,741 15,016 17.22
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 2,096 4,856 6,952 7.97
104 เบาหวาน 2,047 4,841 6,888 7.90
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 2,419 3,658 6,077 6.97
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 1,268 1,981 3,249 3.73
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 1,149 2,047 3,196 3.67
142 โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ 892 1,848 2,740 3.14
206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 955 1,764 2,719 3.12
199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 758 1,165 1,923 2.21
180 ฟันผุ 626 1,036 1,662 1.91
111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 342 800 1,142 1.31
176 โรคหืด 442 605 1,047 1.20
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 556 392 948 1.09
192 โรคอื่น ๆ ของลำไส้และเยื่อบุช่องท้อง 355 472 827 0.95
125 โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ 196 555 751 0.86

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนคน                  
15,016


6,952


6,888


6,077


3,249


3,196


2,740


2,719


1,923


1,662


  145 207 104 167 181 185 142 206 199 180

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย DM ที่คุมน้ำตาลได้ดี 65 172 212 92 382 424 501
จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 952 952 1,010 1,092 1,192 1,207 1,189
ร้อยละ 6.83 18.07 20.99 8.42 32.05 35.13 42.14

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

43%            
6.83%


18.07%


20.99%


8.42%


32.05%


35.13%


42.14%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 5 : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยเสี่ยงเบาหวาน 79 368 315 102 197 238 270
ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ 6 15 8 11 5 6 5
ร้อยละ 6.83 4.08 2.54 10.78 2.54 2.52 1.85

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

11%            
7.59%


4.08%


2.54%


10.78%


2.54%


2.52%


1.85%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงคุมความดันโลหิตได้ดี 

ตารางที่ 6 : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย HT ที่คุมความดันได้ดี 776 697 1,039 1,202 1,462 1,348 1,541
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 1,881 1,881 2,492 2,637 2,870 3,041 3,047
ร้อยละ 41.25 37.05 41.69 45.58 50.94 44.33 50.57

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิตได้ดีในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

51%            
41.25%


37.05%


41.69%


45.58%


50.94%


44.33%


50.57%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 7 : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0 0 0 427 431 375 57
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 0 0 0 13 32 15 0
ร้อยละ 41.25 0.00 0.00 3.04 7.42 4.00 0.00

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

8%            
n/a n/a n/a 3.04%


7.42%


4.00%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563