เครือข่ายสุขภาพ รพ.หนองฉาง


การใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ


จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ

ตารางที่ 1 : จำนวนประชาชนในพื้นที่ PCU ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและ โรงพยาบาลหนองฉาง

จำนวนคนที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ รพ. 9,042 9,240 9,568 10,091 10,993 11,374 8,355
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ PCC 12,862 12,683 13,572 13,397 13,209 12,916 12,639
รวม 21,904 21,923 23,140 23,488 24,202 24,290 20,994
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 58.72 57.85 58.65 57.04 54.58 53.17 60.20

 


จำนวนครั้งของการใช้บริการ

ตารางที่ 2 : จำนวนครั้ง การใช้บริการของประชาชนในพื้นที่ PCU ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและ โรงพยาบาลหนองฉาง

จำนวนครั้งที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ รพ. 51,112 59,243 73,598 76,321 88,428 82,669 43,900
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ PCC 60,660 69,020 93,323 87,737 81,091 72,013 53,334
รวม 111,772 128,263 166,921 164,058 169,519 154,682 97,234
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 54.27 53.81 55.91 53.48 47.84 46.56 54.85

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

การใช้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหนองฉาง 

ตารางที่ 3 : จำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของ โรงพยาบาลหนองฉาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนคนที่ใช้บริการ 63,755 64,844 63,478 61,884 63,993 66,600 48,976
จำนวนครั้งการใช้บริการ 268,217 289,008 348,896 337,367 344,954 326,005 149,013
อัตราส่วน คน : ครั้ง 1 : 4.21 1 : 4.46 1 : 5.50 1 : 5.45 1 : 5.39 1 : 4.89 1 : 3.04

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของ โรงพยาบาลหนองฉาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

จำนวนคน            
63,755


64,844


63,478


61,884


63,993


66,600


48,976


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ โรงพยาบาลหนองฉาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

จำนวนครั้ง            
268,217


289,008


348,896


337,367


344,954


326,005


149,013


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของ โรงพยาบาลหนองฉาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มโรค ชาย หญิง รวม ร้อยละ
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 11,764 20,427 32,191 21.60
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 8,475 14,681 23,156 15.54
104 เบาหวาน 7,368 10,710 18,078 12.13
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 2,971 4,450 7,421 4.98
180 ฟันผุ 1,441 2,123 3,564 2.39
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 1,376 2,024 3,400 2.28
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 947 1,816 2,763 1.85
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 1,454 1,017 2,471 1.66
199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 1,010 1,425 2,435 1.63
119 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมอื่น ๆ 854 1,212 2,066 1.39
142 โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ 586 1,334 1,920 1.29
201 โรคข้อเสื่อม 622 1,118 1,740 1.17
111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 570 1,100 1,670 1.12
184 กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ 593 1,073 1,666 1.12
165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 634 987 1,621 1.09

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของ โรงพยาบาลหนองฉาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนคน                  
32,191


23,156


18,078


7,421


3,564


3,400


2,763


2,471


2,435


2,066


  207 145 104 167 180 181 185 281 199 119

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลหนองฉาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย DM ที่คุมน้ำตาลได้ดี 360 304 309 345 470 466 570
จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 1,252 1,252 1,317 1,400 1,549 1,609 1,549
ร้อยละ 28.75 24.28 23.46 24.64 30.34 28.96 36.80

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลหนองฉาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

37%            
28.75%


24.28%


23.46%


24.64%


30.34%


28.96%


36.80%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 5 : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลหนองฉาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยเสี่ยงเบาหวาน 449 1,056 599 378 204 349 317
ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ 38 71 47 10 8 12 4
ร้อยละ 28.75 6.72 7.85 2.65 3.92 3.44 1.26

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลหนองฉาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

9%            
8.46%


6.72%


7.85%


2.65%


3.92%


3.44%


1.26%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงคุมความดันโลหิตได้ดี 

ตารางที่ 6 : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลหนองฉาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย HT ที่คุมความดันได้ดี 1,232 1,353 1,560 1,987 2,213 2,124 2,330
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 3,241 3,241 3,551 3,743 4,022 4,046 3,912
ร้อยละ 38.01 41.75 43.93 53.09 55.02 52.50 59.56

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิตได้ดีในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลหนองฉาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

60%            
38.01%


41.75%


43.93%


53.09%


55.02%


52.50%


59.56%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 7 : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลหนองฉาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0 0 0 1,749 2,189 1,114 185
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 0 0 0 76 78 38 4
ร้อยละ 38.01 0.00 0.00 4.35 3.56 3.41 2.16

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลหนองฉาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

5%            
n/a n/a n/a 4.35%


3.56%


3.41%


2.16%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563