เครือข่ายสุขภาพ รพ.บ้านไร่


หน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการ

หน่วยบริการ/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ตำบล อำเภอ ปีที่เปิด ประชากร UC
1) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.คอกควาย รพ.สต.คอกควาย   คอกควาย   บ้านไร่   2561   8,766


การใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ


จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ

ตารางที่ 1 : จำนวนประชาชนในพื้นที่ PCU ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและ โรงพยาบาลบ้านไร่

จำนวนคนที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ รพ. 2,976 3,351 3,451 3,710 4,914 5,261 2,841
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ PCC 6,138 6,060 5,477 5,882 5,395 5,946 6,639
รวม 9,114 9,411 8,928 9,592 10,309 11,207 9,480
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 67.35 64.39 61.35 61.32 52.33 53.06 70.03

 


จำนวนครั้งของการใช้บริการ

ตารางที่ 2 : จำนวนครั้ง การใช้บริการของประชาชนในพื้นที่ PCU ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและ โรงพยาบาลบ้านไร่

จำนวนครั้งที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ รพ. 10,824 13,146 13,872 15,788 15,245 16,945 9,166
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ PCC 30,746 29,736 30,530 33,168 30,341 31,200 25,149
รวม 41,570 42,882 44,402 48,956 45,586 48,145 34,315
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 73.96 69.34 68.76 67.75 66.56 64.80 73.29

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

การใช้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลบ้านไร่ 

ตารางที่ 3 : จำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของ โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนคนที่ใช้บริการ 82,688 84,020 77,166 80,433 79,779 79,932 54,433
จำนวนครั้งการใช้บริการ 354,468 367,221 384,495 405,914 386,640 369,589 154,402
อัตราส่วน คน : ครั้ง 1 : 4.29 1 : 4.37 1 : 4.98 1 : 5.05 1 : 4.85 1 : 4.62 1 : 2.84

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของ โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

จำนวนคน            
82,688


84,020


77,166


80,433


79,779


79,932


54,433


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

จำนวนครั้ง            
354,468


367,221


384,495


405,914


386,640


369,589


154,402


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของ โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มโรค ชาย หญิง รวม ร้อยละ
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 9,831 17,229 27,060 17.53
104 เบาหวาน 3,796 9,783 13,579 8.79
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 4,596 8,085 12,681 8.21
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 3,563 4,752 8,315 5.39
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 1,978 3,105 5,083 3.29
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 1,474 2,690 4,164 2.70
180 ฟันผุ 1,388 1,996 3,384 2.19
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 1,870 1,357 3,227 2.09
165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 1,103 1,629 2,732 1.77
199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 927 1,325 2,252 1.46
142 โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ 661 1,480 2,141 1.39
206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 745 1,179 1,924 1.25
198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 715 681 1,396 0.90
125 โรคไมเกรนและกลุ่มอาการปวดศีรษะอื่น ๆ 359 914 1,273 0.82
175 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 829 425 1,254 0.81

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของ โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนคน                  
27,060


13,579


12,681


8,315


5,083


4,164


3,384


3,227


2,732


2,252


  145 104 207 167 181 185 180 281 165 199

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย DM ที่คุมน้ำตาลได้ดี 109 74 146 118 123 149 128
จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 352 352 358 380 421 453 428
ร้อยละ 30.97 21.02 40.78 31.05 29.22 32.89 29.91

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

41%            
30.97%


21.02%


40.78%


31.05%


29.22%


32.89%


29.91%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 5 : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยเสี่ยงเบาหวาน 203 869 107 127 10 26 44
ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ 1 9 1 0 0 1 2
ร้อยละ 30.97 1.04 0.93 0.00 0.00 3.85 4.55

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

5%            
0.49%


1.04%


0.93%


3.85%


4.55%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงคุมความดันโลหิตได้ดี 

ตารางที่ 6 : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย HT ที่คุมความดันได้ดี 176 189 319 364 415 326 476
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 813 813 1,040 1,003 1,080 1,178 1,158
ร้อยละ 21.65 23.25 30.67 36.29 38.43 27.67 41.11

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิตได้ดีในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

42%            
21.65%


23.25%


30.67%


36.29%


38.43%


27.67%


41.11%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 7 : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0 0 0 279 94 407 7
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 0 0 0 11 7 25 0
ร้อยละ 21.65 0.00 0.00 3.94 7.45 6.14 0.00

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลบ้านไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

8%            
n/a n/a n/a 3.94%


7.45%


6.14%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563