เครือข่ายสุขภาพ รพ.ลานสัก


หน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการ

หน่วยบริการ/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ตำบล อำเภอ ปีที่เปิด ประชากร UC
1) คลินิกหมอครอบครัว สอน. 60 พรรษาฯ สอน.ประดู่ยืน   ทุ่งนางาม   ลานสัก   2561   9,513


การใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ


จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ

ตารางที่ 1 : จำนวนประชาชนในพื้นที่ PCU ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและ โรงพยาบาลลานสัก

จำนวนคนที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ รพ. 4,334 4,432 4,372 4,465 5,417 5,833 3,404
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ PCC 7,866 7,259 6,593 8,775 9,561 9,708 9,554
รวม 12,200 11,691 10,965 13,240 14,978 15,541 12,958
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 64.48 62.09 60.13 66.28 63.83 62.47 73.73

 


จำนวนครั้งของการใช้บริการ

ตารางที่ 2 : จำนวนครั้ง การใช้บริการของประชาชนในพื้นที่ PCU ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและ โรงพยาบาลลานสัก

จำนวนครั้งที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ รพ. 15,843 16,605 17,362 19,311 20,899 21,057 11,320
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ PCC 34,936 32,656 34,503 40,063 43,778 36,540 36,944
รวม 50,779 49,261 51,865 59,374 64,677 57,597 48,264
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 68.80 66.29 66.52 67.48 67.69 63.44 76.55

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

การใช้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลลานสัก 

ตารางที่ 3 : จำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนคนที่ใช้บริการ 72,273 68,588 63,073 68,563 73,766 74,140 53,234
จำนวนครั้งการใช้บริการ 302,269 293,948 301,617 332,284 340,977 318,006 148,993
อัตราส่วน คน : ครั้ง 1 : 4.18 1 : 4.29 1 : 4.78 1 : 4.85 1 : 4.62 1 : 4.29 1 : 2.80

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

จำนวนคน            
72,273


68,588


63,073


68,563


73,766


74,140


53,234


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

จำนวนครั้ง            
302,269


293,948


301,617


332,284


340,977


318,006


148,993


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มโรค ชาย หญิง รวม ร้อยละ
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 6,164 11,225 17,389 11.67
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 3,194 6,636 9,830 6.60
104 เบาหวาน 2,650 5,839 8,489 5.70
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 3,320 4,559 7,879 5.29
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 1,449 2,592 4,041 2.71
206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 1,434 2,471 3,905 2.62
018 โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ 1,351 1,668 3,019 2.03
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 877 1,563 2,440 1.64
199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 904 1,385 2,289 1.54
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 1,232 980 2,212 1.48
201 โรคข้อเสื่อม 315 1,427 1,742 1.17
180 ฟันผุ 666 939 1,605 1.08
165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 657 896 1,553 1.04
175 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 1,254 277 1,531 1.03
142 โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ 375 836 1,211 0.81

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนคน                  
17,389


9,830


8,489


7,879


4,041


3,905


3,019


2,440


2,289


2,212


  145 207 104 167 185 206 018 181 199 281

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย DM ที่คุมน้ำตาลได้ดี 96 144 156 161 164 156 112
จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 486 486 511 516 610 636 615
ร้อยละ 19.75 29.63 30.53 31.20 26.89 24.53 18.21

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

32%            
19.75%


29.63%


30.53%


31.20%


26.89%


24.53%


18.21%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 5 : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยเสี่ยงเบาหวาน 219 487 704 619 128 159 157
ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ 5 7 17 4 4 6 5
ร้อยละ 19.75 1.44 2.41 0.65 3.13 3.77 3.18

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

4%            
2.28%


1.44%


2.41%


0.65%


3.13%


3.77%


3.18%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงคุมความดันโลหิตได้ดี 

ตารางที่ 6 : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย HT ที่คุมความดันได้ดี 476 471 497 560 684 687 722
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 1,346 1,346 1,480 1,432 1,648 1,688 1,610
ร้อยละ 35.36 34.99 33.58 39.11 41.50 40.70 44.84

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิตได้ดีในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

45%            
35.36%


34.99%


33.58%


39.11%


41.50%


40.70%


44.84%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 7 : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0 0 0 755 213 134 18
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 0 0 0 25 10 7 1
ร้อยละ 35.36 0.00 0.00 3.31 4.69 5.22 5.56

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

6%            
n/a n/a n/a 3.31%


4.69%


5.22%


5.56%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563