เครือข่ายสุขภาพ รพ.ลานสัก


การใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ


จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ

ตารางที่ 1 : จำนวนประชาชนในพื้นที่ PCU ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและ โรงพยาบาลลานสัก

จำนวนคนที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ รพ. 9,242 9,527 8,878 9,398 10,706 11,515 8,325
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ PCC 12,774 12,354 11,099 13,708 14,850 15,390 14,475
รวม 22,016 21,881 19,977 23,106 25,556 26,905 22,800
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 58.02 56.46 55.56 59.33 58.11 57.20 63.49

 


จำนวนครั้งของการใช้บริการ

ตารางที่ 2 : จำนวนครั้ง การใช้บริการของประชาชนในพื้นที่ PCU ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและ โรงพยาบาลลานสัก

จำนวนครั้งที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ รพ. 42,396 47,060 46,822 56,801 61,789 61,714 33,447
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ PCC 61,489 63,111 63,963 77,553 84,668 77,197 59,071
รวม 103,885 110,171 110,785 134,354 146,457 138,911 92,518
ใช้บริการที่ PCC ร้อยละ 59.19 57.28 57.74 57.72 57.81 55.57 63.85

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

การใช้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลลานสัก 

ตารางที่ 3 : จำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนคนที่ใช้บริการ 72,273 68,588 63,073 68,563 73,766 74,140 53,234
จำนวนครั้งการใช้บริการ 302,269 293,948 301,617 332,284 340,977 318,006 148,993
อัตราส่วน คน : ครั้ง 1 : 4.18 1 : 4.29 1 : 4.78 1 : 4.85 1 : 4.62 1 : 4.29 1 : 2.80

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

จำนวนคน            
72,273


68,588


63,073


68,563


73,766


74,140


53,234


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

จำนวนครั้ง            
302,269


293,948


301,617


332,284


340,977


318,006


148,993


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มโรค ชาย หญิง รวม ร้อยละ
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 6,164 11,225 17,389 11.67
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 3,194 6,636 9,830 6.60
104 เบาหวาน 2,650 5,839 8,489 5.70
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 3,320 4,559 7,879 5.29
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 1,449 2,592 4,041 2.71
206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 1,434 2,471 3,905 2.62
018 โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ 1,351 1,668 3,019 2.03
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 877 1,563 2,440 1.64
199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 904 1,385 2,289 1.54
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 1,232 980 2,212 1.48
201 โรคข้อเสื่อม 315 1,427 1,742 1.17
180 ฟันผุ 666 939 1,605 1.08
165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 657 896 1,553 1.04
175 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 1,254 277 1,531 1.03
142 โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ 375 836 1,211 0.81

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนคน                  
17,389


9,830


8,489


7,879


4,041


3,905


3,019


2,440


2,289


2,212


  145 207 104 167 185 206 018 181 199 281

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย DM ที่คุมน้ำตาลได้ดี 121 276 274 274 299 281 164
จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 883 883 922 932 1,060 1,105 1,107
ร้อยละ 13.70 31.26 29.72 29.40 28.21 25.43 14.81

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

32%            
13.70%


31.26%


29.72%


29.40%


28.21%


25.43%


14.81%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 5 : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัวเครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยเสี่ยงเบาหวาน 226 1,090 1,303 963 613 1,037 900
ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ 5 20 29 8 13 11 12
ร้อยละ 13.70 1.83 2.23 0.83 2.12 1.06 1.33

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

3%            
2.21%


1.83%


2.23%


0.83%


2.12%


1.06%


1.33%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงคุมความดันโลหิตได้ดี 

ตารางที่ 6 : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย HT ที่คุมความดันได้ดี 820 811 757 945 1,135 1,172 1,222
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 2,343 2,343 2,563 2,469 2,800 2,884 2,881
ร้อยละ 35.00 34.61 29.54 38.27 40.54 40.64 42.42

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิตได้ดีในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

43%            
35.00%


34.61%


29.54%


38.27%


40.54%


40.64%


42.42%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 7 : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0 0 0 1,118 1,402 657 76
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 0 0 0 41 64 31 5
ร้อยละ 35.00 0.00 0.00 3.67 4.56 4.72 6.58

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลลานสัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

7%            
n/a n/a n/a 3.67%


4.56%


4.72%


6.58%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563