หน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการ

หน่วยบริการ/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ตำบล อำเภอ ปีที่เปิด ประชากร UC
1) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.น้ำซึม รพ.สต.น้ำซึม   น้ำซึม   เมืองอุทัยธานี   2560   10,296
2) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.เกาะเทโพ รพ.สต.เกาะเทโพ   เกาะเทโพ   เมืองอุทัยธานี   2560   9,523
3) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ตลุกดู่ รพ.สต.ตลุกดู่   ตลุกดู่   ทัพทัน   2560   10,550
4) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ไผ่เขียว รพ.สต.ไผ่เขียว   ไผ่เขียว   สว่างอารมณ์   2560   7,787
5) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ศสช.เมืองอุทัยใหม่ ศสช.อุทัยใหม่   อุทัยใหม่   เมืองอุทัยธานี   2560   17,569
6) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.คอกควาย รพ.สต.คอกควาย   คอกควาย   บ้านไร่   2561   8,908
7) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ สอน. 60 พรรษาฯ สอน.ประดู่ยืน   ทุ่งนางาม   ลานสัก   2561   9,816
8) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สว่างอารมณ์ รพช.สว่างอารมณ์   สว่างอารมณ์   สว่างอารมณ์   2561   9,670
9) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.หนองฉาง (พระราชอุทัยโสภณ) รพช.หนองฉาง   หนองฉาง   หนองฉาง   2561   12,620
10) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลทัพทัน รพช.ทัพทัน   ทัพทัน   ทัพทัน   2562   9,493
11) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.หนองแก รพ.สต.หนองแก   หนองแก   เมืองอุทัยธานี   2563   11,100
12) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.หนองกระทุ่ม รพ.สต.หนองกระทุ่ม   หนองกระทุ่ม   ทัพทัน   2563   9,334
13) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.เขาบางแกรก รพ.สต.เขาบางแกรก   เขาบางแกรก   หนองฉาง   2563   7,857
14) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ทัพหลวง รพ.สต.ทัพหลวง   ทัพหลวง   บ้านไร่   2563   11,987
15) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ทองหลาง รพ.สต.ทองหลาง   ทองหลาง   ห้วยคต   2563   6,604
16) เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.หนองขาหย่าง รพช.หนองขาหย่าง   หนองขาหย่าง   หนองขาหย่าง   2563   11,823
17) หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลบ้านไร่ รพช.บ้านไร่   คอกควาย   บ้านไร่   2563   9,354
18) หน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลลานสัก รพ.ลานสัก   ลานสัก   ลานสัก   2563   9,375


การใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ


จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ

ตารางที่ 1 : จำนวนประชาชนในพื้นที่ ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและโรงพยาบาลแม่ข่ายในจังหวัดอุทัยธานี

จำนวนคนที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ รพ. 68,313 71,114 72,852 82,471 84,642 91,488 71,225
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ PCU 107,072 107,371 104,724 124,550 124,571 126,872 114,796
รวม 175,385 178,485 177,576 207,021 209,213 218,360 186,021
ใช้บริการที่ PCU ร้อยละ 61.05 60.16 58.97 60.16 59.54 58.10 61.71

 


จำนวนครั้งของการใช้บริการ

ตารางที่ 2 : จำนวนครั้ง การใช้บริการของประชาชนในพื้นที่ ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและโรงพยาบาลแม่ข่ายในจังหวัดอุทัยธานี

จำนวนครั้งที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ รพ. 367,977 401,759 441,388 512,395 529,391 520,679 288,286
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ PCU 515,623 552,242 609,285 682,802 665,057 640,986 440,586
รวม 883,600 954,001 1,050,673 1,195,197 1,194,448 1,161,665 728,872
ใช้บริการที่ PCU ร้อยละ 58.35 57.89 57.99 57.13 55.68 55.18 60.45

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

การใช้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานี 

ตารางที่ 3 : จำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนคนที่ใช้บริการ 498,009 493,844 456,979 460,737 464,331 474,941 323,991
จำนวนครั้งการใช้บริการ 2,052,433 2,137,930 2,181,473 2,256,967 2,236,140 2,153,902 937,105
อัตราส่วน คน : ครั้ง 1 : 4.12 1 : 4.33 1 : 4.77 1 : 4.90 1 : 4.82 1 : 4.54 1 : 2.89

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

จำนวนคน            
498,009


493,844


456,979


460,737


464,331


474,941


323,991


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

จำนวนครั้ง            
2,052,433


2,137,930


2,181,473


2,256,967


2,236,140


2,153,902


937,105


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มโรค ชาย หญิง รวม ร้อยละ
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 48,695 85,830 134,525 14.36
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 32,350 62,317 94,667 10.10
104 เบาหวาน 26,138 52,221 78,359 8.36
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 18,811 27,455 46,266 4.94
206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 10,694 18,157 28,851 3.08
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 9,479 14,813 24,292 2.59
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 8,281 14,895 23,176 2.47
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 10,003 7,852 17,855 1.91
180 ฟันผุ 7,070 10,202 17,272 1.84
199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 6,102 8,719 14,821 1.58
142 โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ 3,720 8,318 12,038 1.28
165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 4,579 6,740 11,319 1.21
201 โรคข้อเสื่อม 2,855 8,253 11,108 1.19
111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 3,096 6,612 9,708 1.04
198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 3,668 3,851 7,519 0.80

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนคน                  
134,525


94,667


78,359


46,266


28,851


24,292


23,176


17,855


17,272


14,821


  145 207 104 167 206 181 185 281 180 199

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย DM ที่คุมน้ำตาลได้ดี 1,472 2,056 2,550 2,460 3,105 3,252 3,734
จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 8,672 8,672 9,211 9,827 10,694 11,142 11,087
ร้อยละ 16.97 23.71 27.68 25.03 29.03 29.19 33.68

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

34%            
16.97%


23.71%


27.68%


25.03%


29.03%


29.19%


33.68%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 5 : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยเสี่ยงเบาหวาน 5,335 6,692 5,999 4,978 2,669 3,139 3,297
ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ 117 204 193 83 83 77 59
ร้อยละ 16.97 3.05 3.22 1.67 3.11 2.45 1.79

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

4%            
2.19%


3.05%


3.22%


1.67%


3.11%


2.45%


1.79%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงคุมความดันโลหิตได้ดี 

ตารางที่ 6 : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย HT ที่คุมความดันได้ดี 6,791 7,338 9,168 10,934 12,926 12,878 14,369
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 20,878 20,878 25,182 26,529 28,315 29,052 28,571
ร้อยละ 32.53 35.15 36.41 41.22 45.65 44.33 50.29

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิตได้ดีในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

51%            
32.53%


35.15%


36.41%


41.22%


45.65%


44.33%


50.29%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 7 : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0 0 0 10,329 9,001 7,414 802
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 0 0 0 429 420 314 27
ร้อยละ 32.53 0.00 0.00 4.15 4.67 4.24 3.37

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

5%            
n/a n/a n/a 4.15%


4.67%


4.24%


3.37%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563