หน่วยบริการปฐมภูมิจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการ

หน่วยบริการ/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ตำบล อำเภอ ปีที่เปิด ประชากร UC
1) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.น้ำซึม รพ.สต.น้ำซึม   น้ำซึม   เมืองอุทัยธานี   2560   9,767
2) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.เกาะเทโพ รพ.สต.เกาะเทโพ   เกาะเทโพ   เมืองอุทัยธานี   2560   8,762
3) คลนิกหมอครอบครัว รพ.สต.ตลุกดู่ รพ.สต.ตลุกดู่   ตลุกดู่   ทัพทัน   2560   10,198
4) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ไผ่เขียว รพ.สต.ไผ่เขียว   ไผ่เขียว   สว่างอารมณ์   2560   7,547
5) คลินิกหมอครอบครัวเมืองอุทัยใหม่ ศสช.อุทัยใหม่   อุทัยใหม่   เมืองอุทัยธานี   2560   28,748
6) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.คอกควาย รพ.สต.คอกควาย   คอกควาย   บ้านไร่   2561   8,766
7) คลินิกหมอครอบครัว สอน. 60 พรรษาฯ สอน.ประดู่ยืน   ทุ่งนางาม   ลานสัก   2561   9,513
8) คลินิกหมอครอบครัว รพ.สว่างอารมณ์ รพช.สว่างอารมณ์   สว่างอารมณ์   สว่างอารมณ์   2561   9,219
9) คลินิกหมอครอบครัวพระราชอุทัยโสภณ รพช.หนองฉาง   หนองฉาง   หนองฉาง   2561   11,962
10) คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลทัพทัน รพช.ทัพทัน   ทัพทัน   ทัพทัน   2562   8,978
11) คลินิกหมอครอบครัวตำบลเขาบางแกรก รพ.สต.เขาบางแกรก   เขาบางแกรก   หนองฉาง   2563   7,538


การใช้บริการในหน่วยบริการปฐมภูมิ


จำนวนประชาชนที่ใช้บริการ

ตารางที่ 1 : จำนวนประชาชนในพื้นที่ ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและโรงพยาบาลแม่ข่ายในจังหวัดอุทัยธานี

จำนวนคนที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ รพ. 41,050 41,560 43,836 48,985 49,433 53,427 41,891
ประชาชนในเขตใช้บริการที่ PCU 63,641 62,151 63,063 75,522 74,588 76,835 70,309
รวม 104,691 103,711 106,899 124,507 124,021 130,262 112,200
ใช้บริการที่ PCU ร้อยละ 60.79 59.93 58.99 60.66 60.14 58.98 62.66

 


จำนวนครั้งของการใช้บริการ

ตารางที่ 2 : จำนวนครั้ง การใช้บริการของประชาชนในพื้นที่ ที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ณ คลินิกหมอครอบครัวและโรงพยาบาลแม่ข่ายในจังหวัดอุทัยธานี

จำนวนครั้งที่ใช้บริการ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ รพ. 219,401 234,770 268,356 302,154 314,667 306,886 169,159
จำนวนครั้งที่ใช้บริการที่ PCU 303,004 313,077 362,368 397,822 389,944 369,115 267,151
รวม 522,405 547,847 630,724 699,976 704,611 676,001 436,310
ใช้บริการที่ PCU ร้อยละ 58.00 57.15 57.45 56.83 55.34 54.60 61.23

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

การใช้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานี 

ตารางที่ 3 : จำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนคนที่ใช้บริการ 498,009 493,844 456,979 460,737 464,331 474,941 323,991
จำนวนครั้งการใช้บริการ 2,052,433 2,137,930 2,181,473 2,256,967 2,236,140 2,153,902 937,105
อัตราส่วน คน : ครั้ง 1 : 4.12 1 : 4.33 1 : 4.77 1 : 4.90 1 : 4.82 1 : 4.54 1 : 2.89

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ ของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

จำนวนคน            
498,009


493,844


456,979


460,737


464,331


474,941


323,991


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ์ของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

จำนวนครั้ง            
2,052,433


2,137,930


2,181,473


2,256,967


2,236,140


2,153,902


937,105


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มโรค ชาย หญิง รวม ร้อยละ
145 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 48,695 85,830 134,525 14.36
207 เนื้อเยื่อผิดปกติ 32,350 62,317 94,667 10.10
104 เบาหวาน 26,138 52,221 78,359 8.36
167 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 18,811 27,455 46,266 4.94
206 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 10,694 18,157 28,851 3.08
181 ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง 9,479 14,813 24,292 2.59
185 โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 8,281 14,895 23,176 2.47
281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 10,003 7,852 17,855 1.91
180 ฟันผุ 7,070 10,202 17,272 1.84
199 โรคอื่น ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 6,102 8,719 14,821 1.58
142 โรคของหูและปุ่มกกหูอื่น ๆ 3,720 8,318 12,038 1.28
165 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 4,579 6,740 11,319 1.21
201 โรคข้อเสื่อม 2,855 8,253 11,108 1.19
111 ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 3,096 6,612 9,708 1.04
198 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 3,668 3,851 7,519 0.80

แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนคน                  
134,525


94,667


78,359


46,266


28,851


24,292


23,176


17,855


17,272


14,821


  145 207 104 167 206 181 185 281 180 199

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ตารางที่ 4 : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย DM ที่คุมน้ำตาลได้ดี 948 1,279 1,512 1,480 1,986 2,097 2,404
จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 5,498 5,498 5,837 6,230 6,853 7,142 7,005
ร้อยละ 17.24 23.26 25.90 23.76 28.98 29.36 34.32

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

35%            
17.24%


23.26%


25.90%


23.76%


28.98%


29.36%


34.32%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 5 : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยเสี่ยงเบาหวาน 1,756 3,676 2,818 2,096 1,188 1,245 1,421
ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ 70 126 118 42 49 45 30
ร้อยละ 17.24 3.43 4.19 2.00 4.12 3.61 2.11

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

5%            
3.99%


3.43%


4.19%


2.00%


4.12%


3.61%


2.11%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงคุมความดันโลหิตได้ดี 

ตารางที่ 6 : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
ผู้ป่วย HT ที่คุมความดันได้ดี 4,344 4,625 5,904 7,079 8,085 7,943 8,784
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 12,772 12,772 15,714 16,503 17,688 18,152 17,767
ร้อยละ 34.01 36.21 37.57 42.90 45.71 43.76 49.44

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิตได้ดีในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

50%            
34.01%


36.21%


37.57%


42.90%


45.71%


43.76%


49.44%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

 

ตารางที่ 7 : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 0 0 0 6,173 5,587 4,462 472
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 0 0 0 254 280 190 12
ร้อยละ 34.01 0.00 0.00 4.11 5.01 4.26 2.54

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ในพื้นที่คลินิกหมอครอบครัว จังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  

6%            
n/a n/a n/a 4.11%


5.01%


4.26%


2.54%


  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

แหล่งข้อมูล : จาก HDC กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 1 มิถุนายน 2563